Pytania i odpowiedzi

Anatomia 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. kk
Ilość pytań: 4 Rozwiązywany: 1866 razy
Pytanie 1
Budowa kręgu – structura vertebrae
Na kręg składają się: trzon kręgu, łuk kręgu i 7 wyrostków. Odchodzą one od łuku: ku tyłowi wyrostek kolczysty, ku górze i dołowi wyrostki stawowe górne i dolne, bocznie wyrostki poprzeczne. Trzon kręgu i łuk kręgu obejmują otwór kręgowy - vertebral foramen Otwory wszystkich kręgów tworzą kanał kręgowy - vertebral canal, w którym biegnie rdzeń kręgowy i jego opony. trzon kręgu - vertebral body zbudowany jest z istoty gąbczastej, pokrytej od zewn. cienką warstwą istoty zbitej. Odróżniamy dwie powierzchnię: górną i dolną, które zrastają się z krążkiem międzykręgowym łuk kręgu - vertebral arch- rozpoczyna się z obu stron nasadą łuku kręgu - pedicle Nasada łuku kręgu jest najwęższą częścią łuku i wraz z trzonem tworzy dwa wcięcia: na górnym brzegu wcięcie kręgowe górne- superior vertebral notch, a na dolnym wcięcie kręgowe dolne- inferior vertebral notch. Wraz z krążkiem międzykręgowym ograniczają otwór międzykręgowy- invertebral foramen przeznaczony dla przejścia nerwu rdzeniowego i nacz. krwionośnych. Część dalsza łuku to blaszka łuku kręgu - lamina of vertebral arch. Lewa i prawa blaszka łącząc się ze sobą tworzą wyrostek kolczysty. wyrostek kolczysty - spinous process – m-ce przyczepu mięśni i więzadeł. Odchodzi od łuku kręgu do tyłu w płaszczyźnie pośrodkowej. wyrostki stawowe-articular process – odchodzą od łuku w m-cu przejścia nasady w blaszkę. Ku górze skierowane są wyrostki stawowe górne - superior articular process, a ku dołowi wyrostki stawowe dolne - inferior articular process. Zaopatrzone są w pow. stawowe górne i dolne - articular facets superior and inferior, służące do stawowego połączenia kręgów między sobą. wyrostki poprzeczne - transverse process odchodzą od łuku kręgu pomiędzy wyr. stawowymi górnymi, a dolnymi i kier. się bocznie. Służą do przyczepu mięśni i więzadeł, a w kr. piersiowych łączą się z żebrami.
Pytanie 2
Kręg szczytowy - atlas
brak środkowej części trzonu → powstaje z niej ząb kręgu obrotowego; z trzonu utrzymują się tylko części boczne Kształt pierścieniowaty, składa się on z łuku przedniego i tylnego oraz części bocznych: łuk przedni - anterior arch → pozostałość trzonu; krótszy od łuku tylnego; pośrodkowo na powierzchni przedniej od strony zewnętrznej– guzek przedni - anterior tubercle, na pow. tylnej dołek zęba (okrągła pow. stawowa) facet for dens, dla połączenia z zębem II kręgu. łuk tylny - posterior arch → właściwy łuk kręgu, guzek tylny- posterior tubercle w m-cu zredukowanego wyrostka kolczystego → swobodne ruchy zgięcia głowy do tyłu. Na pow. górnej bruzda dla przejścia tętnicy kręgowej od otworu poprzecznego kr. szczytowego do otworu wielkiego kości potylicznej – bruzda tętnicy kręgowej - groove for vertebral artery, leżą w niej również ż. kręgowe i I nerw szyjny czyli nerw podpotyliczny- nervus suboccipitalis części boczne - lateral masses leżą pomiędzy łukami → pozostałości wyrostków stawowych. Na pow. górnej – owalne dołki stawowe górne -superior articular surfaces dla poł. z kłykciami potylicznymi - condyli occipitales. Na pow. dolnej – dołki stawowe dolne - inferior articular surfaces do poł. z kręgiem obrotowym. Powierzchnie stawowe kręgu szczytowego nie leżą więc na wyrostkach stawowych jak w innych kręgach, lecz na częściach bocznych trzonu! Przestrzeń ograniczona przez łuki jest nierówna, część przednia przeznaczona jest dla zęba kr. obrotowego, część tylna stanowi właściwy otwór kręgowy, granicę między nimi stanowi więzadło poprzeczne kręgu szczytowego - ligamentum transversum atlantis. wyrostki poprzeczne są dłuższe, mocniejsze i bardziej bocznie rozstawione niż w innych kręgach szyjnych → m-ce przyczepu mięśni obracających głowę. Brak im bruzdy nerwu rdzeniowego.
Pytanie 3
Kręg obrotowy - axis
Tworzy oś, dookoła której obraca się kręg szczytowy wraz z głową. trzon jest wyższy niż w innych kr. szyjnych, ponieważ ku górze wyrasta wyrostek zwany zębem - dens of axis. Na pow. przedniej zęba występuje pow. stawowa przednia - anterior articular surface → do poł. z łukiem przednim kręgu szczytowego, a na pow. tylnej pow. stawowa tylna - posterior articular surface dla połączenia stawowego z więzadłem poprzecznym kr. szczytowego (oddzielającego ząb od kanału kręgowego) wyrostek kolczysty – długi i rozdwojony na końcu brak właściwych wyrostków stawowych górnych → występują powierzchnie stawowe górne - superior articular surface, okrągłe i spłaszczone, położone na bocznych częściach trzonu. wyrostki stawowe dolne – podobne jak w pozostałych kr. szyjnych wyrostki poprzeczne nachylone są nieco ku dołowi, nie posiadają bruzdy n. rdzeniowego oraz guzka przedniego występują wcięcia kręgowe dolne, ale brak wcięć kr. górnych
Pytanie 4
Cechy charakterystyczne kręgów szyjnych – vertebrae cervicales
Z 7 kręgów szyjnych, pierwszy – atlas i drugi –axis wykazują odrębną i charakterystyczną budowę, różną o d pozostałych 5 dolnych kręgów. Cechą jednak charakterystyczną wszystkich kręgów szyjnych jest obecność otworu w wyrostku poprzecznym, czyli otworu wyrostka poprzecznego- foramen transversium. Przez otwór ten przechodzi w C1-C6 tętnica kręgowa (a. vertebralis) i dwie żyły kręgowe (vv. vertebrales) Otwór kręgowy jest w porównaniu z małym trzonem wielki i ma kształt trójkąta równoramiennego. Wyrostek poprzeczny składa się z dwóch blaszek: przedniej, będącej pozostałością zanikłego żebra szyjnego u dlatego zwanej wyrostkiem żebrowym (processus costarius) i z blaszki tylnej, która przedstawia właściwy wystostek poprzeczny. Jest on zakończony jest dwoma guzkami: przednim i tylnym- anterior and posterior tubercles Guzek przedni jest pozostałością szyjki żebra, a guzek tylny – guzka żebra. Guzek przedni C6 jest silnie wykształcony i przez to wyczuwalny, a dzięki sąsiedztwu z tętnicą szyjną otrzymał nazwę guzka tętnicy szyjnej- carotid tubercle. Na górnej stronie wyrostka poprzecznego, pomiędzy guzkami, znajduje się bruzda nerwu rdzeniowego - groove of spinal nerve. Kręgi szyjne, oprócz ostatniego, mają rozdwojony na końcu wyrostek kolczysty; w rozdwojeniu tym leży więzadło karkowe (lig. nuchae). Kręg szyjny C7 posiada długi i nierozdwojony wyrostek kolczysty, łatwo wyczuwalny przez skórę, dlatego też nazywany jest kręgiem wystającym (vertebra prominens). Zbliża się on kształtem i wielkością do górnych kręgów piersiowych, jego wyrostek poprzeczny jest dłuższy i posiada tylko guzek tylny.

Powiązane tematy

#mm