Test z PGN

Powtórzenie z podstaw gospodarowania nieruchomościami.

Ekonomia, powtórzenie. 36 pytań.

Maksymalna stawka procentowa renty planistycznej wynosi
30%
może zostać wprowadzona uchwałą gminy
Chcąc określić przeznaczenie danej nieruchomości powinniśmy udać się do
starostwa powiatowego
Nieruchomością gruntową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami jest
istnieje, gdy ma określone granice i ustanowionego wlaściceila
grunt wraz z częściami składowymi, z wyłaczeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności
Do praw rzeczowych ograniczonych zaliczamy
hipotekę
służebność
Do praw zobowiązujących zaliczamy
leasing
dzierżawa
Cześć składowa gruntu to
drzewa, rośliny
służebność gruntowa
budynek, jeśli nie stanowi odrębnego przedmiotu własności
Według aktualnego stanu prawnego pod pojęciem „kataster” rozumiemy
ewidencję gruntów i budynków
księgę wieczystą
Stan prawny nieruchomości określa
księga wieczysta
Wpisy dotyczące służebności gruntowej dla nieruchomości są w KW
w dziale 1
w dziale 3
Rynek nieruchomości często określa się jako niedoskonały. Jest to spowodowane
wrażliwością wartości nieruchomości na zmiany w otoczeniu
różnorodnością nieruchomości i niejednolitością tego rynku
Wywłaszczanie nieruchomości
polega na pozbawieniu lub ograniczeniu prawa własności lub innego prawa rzeczowego do całości lub części nieruchomości
jest możliwe na terenie przeznaczonym pod cele publiczne
muszą poprzedzać negocjację właścicielem o sprzedaży nieruchomości
Na rynku nieruchomości w aktualnym stanie prawnym funkcjonują następujące zwroty, wymagające uzyskania uprawnień na postawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
doradca inwestycyjny na rynku nieruchomości
rzeczoznawca majątkowy
KC definiuje następujące rodzaje nieruchomości
gruntową, budynkową, lokalową
gruntową zabudowaną i niezabudowaną
Opłata adiacencka z tytułu nieruchomości z tytułu podziału nieruchomości
jest naliczana od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości, przy wykorzystaniu stawki wynoszącej maksymalnie 30% wzrostu wartości ceny
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami określa zasady
wywłaszczenie praw do nieruchomości
scalania i podziału nieruchomości
Nieruchomość budynkowa powstaje
gdy użytkownik wieczysty wybuduje na gruncie oddanym mu w użytkowanie wieczyste dom jednorodzinny
Informacji na temat rodzaju użytków gruntowych występujących na danej nieruchomości będziemy poszukiwać w :
ewidencji gruntów i budynków
Transakcje rynkowe, w których dochodzi do przeniesienia praw do nieruchomości to
najem, dzierżawa
Prawo pierwokupu
przysługuje gminie, gdy zbywane jest prawo użytkowania wieczystego
przysługuje gminie, gdy sprzedawana jest nieruchomość niezabudowana nabyta uprzednio od Skarbu Państwa
Za oddanie nieruchomości w trwały zarząd pobiera się opłaty :
roczne

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: