Test: Test wiedzy ogólnej do POLICJI

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test przygotowujący, TWO do policji.

Ilość pytań: 315, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed…
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Zgromadzenie Ludowe
Trybunał Stanu
{"qId":1, "cId":1, "tId":6603}
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi…
Prezydium
Prezydent, Rada Ministrów
Prezesa Rady Ministrów
Marszałek Sejmu, Senatu
{"qId":2, "cId":1, "tId":6603}
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany…
jednokrotnie
czterokrotnie
trzykrotnie
dwukrotnie
{"qId":3, "cId":1, "tId":6603}
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Prezydent
Premier
Marszałek Senatu
Marszałek Sejmu
{"qId":4, "cId":1, "tId":6603}
Rada Ministrów składa się z…
Prezydenta Oraz Ministrów
Marszałka Sejmu Oraz Ministrów
Marszałka Senatu Oraz Ministrów
Prezesa Rady Ministrów Oraz Ministrów
{"qId":5, "cId":1, "tId":6603}
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności wszystkich posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności wszystkich posłów
{"qId":6, "cId":1, "tId":6603}
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
Marszałek Sejmu
Permier
Prezes Rady Ministrów
Prezydent
{"qId":7, "cId":1, "tId":6603}
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje…
Prezydent Oraz Posłowie
Prezydent Oraz Prezes Rady Ministrów
Prezydent Oraz Marszałek Sejmu
Prezydent Oraz Rada Ministrów
{"qId":8, "cId":1, "tId":6603}
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki…
Marszałek Sejmu
Premier
Marszałek Senatu
Wicepremier
{"qId":9, "cId":1, "tId":6603}
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
Marszałek Sejmu
Premier
Marszałek Senatu
Prezydent
{"qId":10, "cId":1, "tId":6603}
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed…
Senatem
Sejmem
Prezesem Rady Ministrów
Prezydentem
{"qId":11, "cId":1, "tId":6603}
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Sejm podejmuje na wniosek…
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 2/5 ustawowej liczby posłów
Parlamentu lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Marszałka Sejmu lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
{"qId":12, "cId":1, "tId":6603}
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej…
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 99 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 96 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 66 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów
{"qId":13, "cId":1, "tId":6603}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Test wiedzy ogólnej do Policji. 224 pytania przygotowujące do egzaminu policyjnego.
Zawodowe, Wszystkie
224
#two #policja #testdopolicji
Zawodowe, Ogólny
315
#testdopolicji #two
Pytanie z wiedzy ogólnej do Policji - test MULTISELECT.
Zawodowe, Ogólny
119
#testydopolicji #two
Administracja Publiczna
Zawodowe, Ogólny
216
#testdopolicji
Bezpieczeństwo Publiczne
Zawodowe, Liceum, Technikum
110
#testdopolicji #bezpieczenstwopubliczne