Test: Test wiedzy ogólnej do POLICJI

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test przygotowujący, TWO do policji.

Ilość pytań: 315, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed…
Trybunał Stanu
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Zgromadzenie Ludowe
{"qId":1, "cId":1, "tId":6603}
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi…
Marszałek Sejmu, Senatu
Prezydium
Prezydent, Rada Ministrów
Prezesa Rady Ministrów
{"qId":2, "cId":1, "tId":6603}
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany…
jednokrotnie
trzykrotnie
dwukrotnie
czterokrotnie
{"qId":3, "cId":1, "tId":6603}
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Premier
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
Prezydent
{"qId":4, "cId":1, "tId":6603}
REKLAMA
Rada Ministrów składa się z…
Prezydenta Oraz Ministrów
Marszałka Senatu Oraz Ministrów
Prezesa Rady Ministrów Oraz Ministrów
Marszałka Sejmu Oraz Ministrów
{"qId":5, "cId":1, "tId":6603}
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności wszystkich posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności wszystkich posłów
{"qId":6, "cId":1, "tId":6603}
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
Permier
Prezydent
Marszałek Sejmu
Prezes Rady Ministrów
{"qId":7, "cId":1, "tId":6603}
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje…
Prezydent Oraz Marszałek Sejmu
Prezydent Oraz Rada Ministrów
Prezydent Oraz Prezes Rady Ministrów
Prezydent Oraz Posłowie
{"qId":8, "cId":1, "tId":6603}
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki…
Marszałek Senatu
Premier
Wicepremier
Marszałek Sejmu
{"qId":9, "cId":1, "tId":6603}
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
Marszałek Sejmu
Prezydent
Premier
Marszałek Senatu
{"qId":10, "cId":1, "tId":6603}
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed…
Senatem
Prezydentem
Sejmem
Prezesem Rady Ministrów
{"qId":11, "cId":1, "tId":6603}
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Sejm podejmuje na wniosek…
Parlamentu lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 2/5 ustawowej liczby posłów
Marszałka Sejmu lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
{"qId":12, "cId":1, "tId":6603}
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej…
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 96 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 66 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 99 posłów
{"qId":13, "cId":1, "tId":6603}
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje…
Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
Premier, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
Prezes Rady Ministrów na wniosek Premiera, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów
{"qId":14, "cId":1, "tId":6603}
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się…
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Trybunałem Stanu Art.130
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Trybunałem Narodowości Art.130
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Ludowym Art.130
w dniu objęcia przez niego urzędu. Art. 128. oraz w dniu złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym Art.130
{"qId":15, "cId":1, "tId":6603}
REKLAMA
Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest…
Rada Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Rada Bezpieczeństwa Zewnętrznego
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Rada Bezpieczeństwa Konstytucyjnego
{"qId":16, "cId":1, "tId":6603}
Prezes Rady Ministrów wydaje…
Rozporządzenia, inicjatywa ustawodawcza (za wyjątkiem zmian konstytucji), umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz inne umowy międzynarodowe
Zarządzenia, inicjatywa ustawodawcza (za wyjątkiem zmian konstytucji), umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz inne umowy międzynarodowe
Rozporządzenia i zarządzenia, inicjatywa uchwałodawcza (za wyjątkiem zmian konstytucji), umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz inne umowy międzynarodowe
Postepowania, inicjatywa ustawodawcza (za wyjątkiem zmian konstytucji), umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz inne umowy międzynarodowe
{"qId":17, "cId":1, "tId":6603}
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi…
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub przepisów kodeku karnego, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub rozporządzeń, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub uchwał oraz zarządzeń, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem
{"qId":18, "cId":1, "tId":6603}
Prezydent Rzeczypospolitej nie może stosować prawa łaski do…
Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Sąd Dyscyplinarny
Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Konstytucyjny
Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Sąd Najwyższy
Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu
{"qId":19, "cId":1, "tId":6603}
Na stanowisko wojewody może być powołana osoba:
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie średnie; 3) posiada 5-letni staż pracy w zakresie kierowania zespoł ami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie wyższe licencjackie; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie prac administracyjnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada wykształcenie średnie lub policealne; 3) posiada 5-letni staż pracy w zakresie prac administracyjnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
1) posiada obywatelstwo polskie; 2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny; 3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) korzysta z pełni praw publicznych; 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią
{"qId":20, "cId":1, "tId":6603}

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Administracja Publiczna
Zawodowe, Ogólny
216
#testdopolicji
Test wiedzy ogólnej do Policji. 224 pytania przygotowujące do egzaminu policyjnego.
Zawodowe, Wszystkie
224
#two #policja #testdopolicji
I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Higienistek i Asystentek Stomatologicznych
Zawodowe, Liceum, Technikum
44
#asystentkastomatologiczna #higienistka #stomatologia #higienistkastomatologiczna
Zawodowe, Ogólny
315
#testdopolicji #two
Bezpieczeństwo Publiczne
Zawodowe, Liceum, Technikum
110
#testdopolicji #bezpieczenstwopubliczne