Test: Test wiedzy ogólnej do POLICJI

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test przygotowujący, TWO do policji.

Ilość pytań: 315, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed…
Sąd Najwyższy
Zgromadzenie Ludowe
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Stanu
{"qId":1, "cId":1, "tId":6603}
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi…
Prezydium
Marszałek Sejmu, Senatu
Prezesa Rady Ministrów
Prezydent, Rada Ministrów
{"qId":2, "cId":1, "tId":6603}
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany…
czterokrotnie
dwukrotnie
trzykrotnie
jednokrotnie
{"qId":3, "cId":1, "tId":6603}
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Premier
Prezydent
Marszałek Senatu
Marszałek Sejmu
{"qId":4, "cId":1, "tId":6603}
Rada Ministrów składa się z…
Marszałka Sejmu Oraz Ministrów
Prezesa Rady Ministrów Oraz Ministrów
Marszałka Senatu Oraz Ministrów
Prezydenta Oraz Ministrów
{"qId":5, "cId":1, "tId":6603}
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności wszystkich posłów
Sejm, bezwzględną liczbą wszystkich oddancyh głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Sejm, bezwzględną większością liczby głosów w obecności wszystkich posłów
{"qId":6, "cId":1, "tId":6603}
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
Marszałek Sejmu
Prezes Rady Ministrów
Prezydent
Permier
{"qId":7, "cId":1, "tId":6603}
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje…
Prezydent Oraz Marszałek Sejmu
Prezydent Oraz Rada Ministrów
Prezydent Oraz Prezes Rady Ministrów
Prezydent Oraz Posłowie
{"qId":8, "cId":1, "tId":6603}
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki…
Premier
Marszałek Sejmu
Wicepremier
Marszałek Senatu
{"qId":9, "cId":1, "tId":6603}
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
Prezydent
Premier
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu
{"qId":10, "cId":1, "tId":6603}
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed…
Senatem
Prezesem Rady Ministrów
Sejmem
Prezydentem
{"qId":11, "cId":1, "tId":6603}
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Sejm podejmuje na wniosek…
Marszałka Sejmu lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 2/5 ustawowej liczby posłów
Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Parlamentu lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
{"qId":12, "cId":1, "tId":6603}
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej…
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 66 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 96 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 99 posłów
{"qId":13, "cId":1, "tId":6603}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Test wiedzy ogólnej do Policji v2

Test wiedzy ogólnej do Policji. 224 pytania przygotowujące do egzaminu policyjnego.
Zawodowe, Wszystkie
224
#two #policja #testdopolicji
315
#testdopolicji #two

Test MULTISELECT do Policji

Pytanie z wiedzy ogólnej do Policji - test MULTISELECT.
Zawodowe, Ogólny
119
#testydopolicji #two

Test do Policji - Administracja publiczna

Administracja Publiczna
Zawodowe, Ogólny
216
#testdopolicji

Test do Policji - Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo Publiczne
Zawodowe, Liceum, Technikum
110
#testdopolicji #bezpieczenstwopubliczne