Test: Test do Policji - test kompetencji zawodowych

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami.

Ilość pytań: 315, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:
Trybunałem Stanu trybunałem stanu Stanu Trybunałem Trybunał Stanu
{"qId":116967, "cId":1, "tId":6044}
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi:
Premier
Minister finansów
Trybunał Konstytucyjny
Rada Ministrów i Prezydent Rzeczpospolitej
{"qId":116968, "cId":1, "tId":6044}
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany:
2 krotnie
3 krotnie
4 krotnie
1 krotnie
{"qId":116969, "cId":1, "tId":6044}
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Rada Ministrów i Prezydent
Prezydent
Trybunałem Stanu
Rada
{"qId":116970, "cId":1, "tId":6044}
Rada Ministrów składa się z:
poszczególnych ministrów
Ministrów
Prezesa rady Ministrów i poszczególnych ministrów
Prezesa rady Ministrów
{"qId":116971, "cId":1, "tId":6044}
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze
współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez:
Sejm
Prezydent
MinistrówRada i Prezydent
Rada
{"qId":116972, "cId":1, "tId":6044}
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności niepodzielności jego terytorium to:
Premier
Prezydent
Prezesa rady Ministrów i poszczególnych ministrów
Sejm
{"qId":116973, "cId":1, "tId":6044}
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje:
Sejm
Prezydent
Senat
Rada Ministrów
{"qId":116974, "cId":1, "tId":6044}
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki:
Marszalek
Prezydent
Marszalek Sejmu
Sejmem
{"qId":116975, "cId":1, "tId":6044}
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje:
Rada
Marszalek Sejmu
Prezydent
Sejmem
{"qId":116976, "cId":1, "tId":6044}
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed:
Minister
Prezydent
Rada
Sejmem
{"qId":116978, "cId":1, "tId":6044}
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek:
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów
{"qId":116979, "cId":1, "tId":6044}
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej:
69 posłów
80 posłów
120 posłów
318 posłów
{"qId":116980, "cId":1, "tId":6044}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Certyfikat Kompetencji Zawodowych - Transport cz.1

Pytania egzaminacyjne na CKZ. Prawo cywilne
Zawodowe, Ogólny
25
#ckz #transport #prawocywilne

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH TRANSPORT DROGOWY

Kolekcja materiałów: Zawodowe, Studia
1

Test MULTISELECT do Policji

Pytanie z wiedzy ogólnej do Policji - test MULTISELECT.
Zawodowe, Ogólny
119
#testydopolicji #two

Test do Policji - Administracja publiczna

Administracja Publiczna
Zawodowe, Ogólny
216
#testdopolicji

Test do Policji - Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo Publiczne
Zawodowe, Liceum, Technikum
110
#testdopolicji #bezpieczenstwopubliczne