Test: Test do Policji - test kompetencji zawodowych

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami.

Ilość pytań: 315, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:
Trybunałem Stanu trybunałem stanu Stanu Trybunałem Trybunał Stanu
{"qId":116967, "cId":1, "tId":6044}
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi:
Rada Ministrów i Prezydent Rzeczpospolitej
Minister finansów
Premier
Trybunał Konstytucyjny
{"qId":116968, "cId":1, "tId":6044}
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany:
3 krotnie
1 krotnie
2 krotnie
4 krotnie
{"qId":116969, "cId":1, "tId":6044}
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Rada
Prezydent
Trybunałem Stanu
Rada Ministrów i Prezydent
{"qId":116970, "cId":1, "tId":6044}
Rada Ministrów składa się z:
Ministrów
Prezesa rady Ministrów
poszczególnych ministrów
Prezesa rady Ministrów i poszczególnych ministrów
{"qId":116971, "cId":1, "tId":6044}
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze
współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez:
Prezydent
Rada
MinistrówRada i Prezydent
Sejm
{"qId":116972, "cId":1, "tId":6044}
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności niepodzielności jego terytorium to:
Prezydent
Premier
Prezesa rady Ministrów i poszczególnych ministrów
Sejm
{"qId":116973, "cId":1, "tId":6044}
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje:
Rada Ministrów
Sejm
Senat
Prezydent
{"qId":116974, "cId":1, "tId":6044}
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki:
Marszalek
Prezydent
Sejmem
Marszalek Sejmu
{"qId":116975, "cId":1, "tId":6044}
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje:
Prezydent
Marszalek Sejmu
Rada
Sejmem
{"qId":116976, "cId":1, "tId":6044}
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed:
Prezydent
Rada
Sejmem
Minister
{"qId":116978, "cId":1, "tId":6044}
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek:
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
{"qId":116979, "cId":1, "tId":6044}
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej:
318 posłów
69 posłów
80 posłów
120 posłów
{"qId":116980, "cId":1, "tId":6044}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Pytania egzaminacyjne na CKZ. Prawo cywilne
Zawodowe, Ogólny
25
#ckz #transport #prawocywilne
Kolekcja materiałów: Zawodowe, Studia
1
Pytanie z wiedzy ogólnej do Policji - test MULTISELECT.
Zawodowe, Ogólny
119
#testydopolicji #two
Administracja Publiczna
Zawodowe, Ogólny
216
#testdopolicji
Bezpieczeństwo Publiczne
Zawodowe, Liceum, Technikum
110
#testdopolicji #bezpieczenstwopubliczne