Test: Test do Policji - Bezpieczeństwo publiczne

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Bezpieczeństwo Publiczne

Ilość pytań: 110, Poziom: Liceum, Technikum.

REKLAMA
Ujęcie przez obywatela sprawcy przestępstwa,polega na
ujęcie go,
wymierzenie mu kary
puścić go wolno
Obywatel przyłapał sprawcę kradziezy samochodu na gorącym uczynku,ujoł go,a nastepnie przytrzymał do czasu przybycia policji
{"qId":1, "cId":1, "tId":6008}
Osobę zatrzymaną,którą ma widocznie obrażenia ciała,należny niezwłocznie:
zatrzymać
udzielić pierwszej pomocy
wezwać Pogotowie Ratunkowe
udzielić pomocy,wezwać Pogotowie Rartunkowe
{"qId":2, "cId":1, "tId":6008}
Pracownicy ochrony sklepu schwytali Adama S na gorącym uczynku kradzieży artykułów spożywczych wartości 350 złotych,a następnie przekazali go policjantom.W świetle obowiązującego prawa czynności pracowników ochrony sklepu jest:
Prawidłowa
Prawidłowa ,Nieprawidłowa
wszytskie opowiedzi są poprawne
Nieprawidłowa
{"qId":3, "cId":1, "tId":6008}
Ujawniłeś włamanie do swojego garażu, w którym jeszcze przebywał sprawca.
Zatrzasnąłeś drzwi, zablokowałeś je zasuwą, a następnie powiadomiłeś Policję. Postąpiłeś:
nie prawidłowo
nie prawidłowo,prawidłowo
prawidłowo
wszytkie opowiedzi sa poprawne
{"qId":4, "cId":1, "tId":6008}
Poszukiwany przez Policję sprawca przestępstw seksualnych, został schwytany przez
kilka osób. Zastosowały one wobec niego siłę fizyczną w postaci uderzeń rękoma i nogami
w różne części ciała. Użycie siły fizycznej w takiej formie było:
prawidłowe
przekroczeniem uprawnień, niedozwolone chyba że w obronie własnej
wszytskie odpowiedzi sa poprawne
niedozwolone
{"qId":5, "cId":1, "tId":6008}
Osobie zatrzymanej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przysługuje
prawo do:
wolnić na polecenie sadu lub prokuratora
tylko kontakt z adwokatem
Zatrzymanemu na jego żądanie nalezy niezłocznie umozliwić w dostepnej formie kontaktu z adwokatem,a takze bezposrednią z nim rozmowę:zatrzymujący może zastrzeć,że będzie przy niej obecny.Kazdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymainia.Powiniem on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu.Zatrzymanego nalezy zwolnic,jesli w ciągu 24 godzin od przekaznia do dyzpozycji sadu nie zostanie mu doreczone postepowanie sadu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.Prawa osoby zatrzymanej przez Policję reguluje art.244 i następnie Kodeksu postepowania karnego:-zatrzymanego nalezy natomist poinformować o przyczynach zatrzymiania i przysługujących mu prawach oraz wysuchwiać go-Zatrzymanemu na jego żadnie nalezy niezwłocznie umozliwić nawiązywanie w dostepnej formie kontaktu z adwokatem,a także bezpośrednią z nim rozmowę:zatrzymujący może zastrzec,że bedzie przy niej obecny.-Na żądanie zatrzymanego nalezy bezzwłocznie zawiadomić osobę najbliszą dla zatrzymanego(może to być osoba wskazana przez niego)zakład pracy,szkołę lub uczelnię,a w stosunku zołnierza jego dowócę.-Zatrzymanemu przysługuje zażalenia sądu.Wzażaleniu zatrzymany może domagać się zbadania zasadnośći i legalnośći zatrzymania oraz prawidłowości jego wykonania.Sąd rozpoznaje je niezwłocznie.W razie uznania bezzasadności lub nielegalnośći zatrzymania zarządza natychmistowe zwolnienie zatrzymanego.-Zatrzymanego nalezy natychmiast zwolnić,gdy ustanie przyczyna zatrzymiania,a także,jesli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawiany organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sadu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz jesli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sadu nie doreczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania:należy go taże zwolnić na polecenie sadu lub prokuratora.
do niczego
{"qId":6, "cId":1, "tId":6008}
Przyczyną zatrzymania mogą być:
ujęcie osoby na gorącym uczynku przestępstwa,w pościgu podjętym bezpośrednio po popełniu przstępstwa,jesli zachodzi obawa sie tej osoby lub nie można ustalić tosamośći
ujęcie osoby na gorącym uczynku
nie mozna ustalić jej tożamośći(Art.243,244,247)
ujęcie osoby na gorącym uczynku przestępstwa,w pościgu podjętym bezpośrednio po popełniu przstępstwa,jesli zachodzi obawa sie tej osoby lub nie można ustalić tosamośći osoby.Zatrzymanie jest jedną z prawnych form pozbawienia wolności.Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną,jeśli istnieje uzasadnione przypuszenie,że popełniła ona przestepstwo,a zachodzi obawa ucieszki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestęstpca bądz też nie mozna ustalić jej tożamośći(Art.243,244,247)
{"qId":7, "cId":1, "tId":6008}
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym jest:
środkiem zapobiegawczym ,stosowanym wobec podejrzanego w toku postępowania karnego,polecającego na osadzeniu go w stałym miejscu (areszczie śledczym)w izoladce do świata zewętrzego.
środkiem zapobiegawczym ,stosowanym wobec podejrzanego w toku postępowania karnego,polecającego na osadzeniu go w stałym miejscu (areszczie śledczym)w izoladce do świata zewętrzego.O tymczasowym aresztowaniu rozstrzyga sąd na wniosek prokuratora,kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego biegu postępowania.Sąd oznacza okres tymczasowego aresztowania,który w zasadzie nie może przekraczać trzech miesięcy.W razie potrzeby prokuratura może wystąpić o przedłużenie na okres,który w sumienie powinien przekroczyć roku.Dotyczy to postepowania przygotowawczego,po skierowaniu do sądu aktu oskarzenia,sąd może nadal utrzymać tymczasowe aresztowanie ,tak aby łączny czas tymczasowego aresztowania nie przekroczył 24 miesięcy.
O tymczasowym aresztowaniu rozstrzyga sąd na wniosek prokuratora,kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego biegu postępowania
Sąd oznacza okres tymczasowego aresztowania,który w zasadzie nie może przekraczać trzech miesięcy.W razie potrzeby prokuratura może wystąpić o przedłużenie na okres,który w sumienie powinien przekroczyć roku.
{"qId":8, "cId":1, "tId":6008}
Dozór policyjny jest środkiem zapobiegawczym,który może zastosować:
sąd
prokulator
wszytskie opowiedzi są poprawne
sąd lub prokulator
{"qId":9, "cId":1, "tId":6008}
Środki zapobiegawcze w postępowaniu przygotowawczym stosuje się w celu:
Od orzeczenia wydanego w piewszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom.(KPA.ART.249§1)
Od orzeczenia wydanego w piewszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom.(KPA.ART.249§1)Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postepowania,a wyjątkowo takze w celu zapobiegania popełnionemu przez oskarzonego nowego,ciężkiego oskarzony popełnił przestępstwo.W przepisie chodzi o "duże prawdopodobieństwo"a więc o prawdopodobieństwo graniczące z pewnością odnośnie winy i sprawstwa.
Od orzeczenia wydanego w piewszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom.(KPA.ART.249§1)Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postepowania,a wyjątkowo takze w celu zapobiegania popełnionemu przez oskarzonego nowego,ciężkiego oskarzony popełnił przestępstwo.
W przepisie chodzi o "duże prawdopodobieństwo"a więc o prawdopodobieństwo graniczące z pewnością odnośnie winy i sprawstwa.
{"qId":10, "cId":1, "tId":6008}
Zakaz osuszania kraju stosuje się:
Zakaz opuszania kraju jest środkiem zapobiegawczym stosowanym na podstawie art277 kpk w razie uzasadnionej obawy ucieszki oskarzonego i sprowadza się do zakazu przekraczania granicy Państwa Polskiego-niezależnie od kierunku i celu podrózy.Zakaz ten może być stosowany tak do obywatela polskiego,cudzoziemca jak aparatury.Zakaz opuszania kraju może zastosować sąd a w postepowaniu przygotowawczym prokurator.Zakaz opuszania kraju przez oskarzonego mozna zastosować w charaterze środka zapobiegawczego w połaczeniu z zatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu uprawniającego po przekroczaeniu granicy albo z zakazem wyadania dokumentu
Zakaz opuszania kraju jest środkiem zapobiegawczym stosowanym na podstawie art277 kpk w razie uzasadnionej obawy ucieszki oskarzonego i sprowadza się do zakazu przekraczania granicy Państwa Polskiego-niezależnie od kierunku i celu podrózy
Zakaz opuszania kraju przez oskarzonego mozna zastosować w charaterze środka zapobiegawczego w połaczeniu z zatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu uprawniającego po przekroczaeniu granicy albo z zakazem wyadania dokumentu
Państwa Polskiego-niezależnie od kierunku i celu podrózy.Zakaz ten może być stosowany tak do obywatela polskiego,cudzoziemca jak aparatury.Zakaz opuszania kraju może zastosować sąd a w postepowaniu przygotowawczym prokurator
{"qId":11, "cId":1, "tId":6008}
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony jego konstytucyjnego porządku jest:
KGP
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Minister spraw wewnętrzych
administracji KGP
Minister spraw wewnętrzych i administracji KGP
{"qId":12, "cId":1, "tId":6008}
Każda osoba wezwana w procesie karnym w charterze świadka ma obowiązek:
złozyć zeznania
stawić się i złozyć zeznania
stawić się
nie przyjsć
{"qId":13, "cId":1, "tId":6008}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

315
#testdopolicji #two

Test MULTISELECT do Policji

Pytanie z wiedzy ogólnej do Policji - test MULTISELECT.
Zawodowe, Ogólny
119
#testydopolicji #two

Test wiedzy ogólnej do POLICJI

Test przygotowujący, TWO do policji.
Zawodowe, Ogólny
315
#two #testwiedzyogolnej #dopolicji #testdopolicji

Test wiedzy ogólnej do Policji v2

Test wiedzy ogólnej do Policji. 224 pytania przygotowujące do egzaminu policyjnego.
Zawodowe, Wszystkie
224
#two #policja #testdopolicji

Test do Policji - Administracja publiczna

Administracja Publiczna
Zawodowe, Ogólny
216
#testdopolicji