Fiszki

Fotonika - kolokwium 2

Test w formie fiszek Test na kolokwium z Fotoniki. Materiał dla studentów
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1388 razy
Modulacja prądowa diody elektroluminescencyjnej jest przykładem modulacji
amplitudowej
zewnętrznej
fazowej
wewnętrznej
amplitudowej
wewnętrznej
Efekt elektrooptyczny prowadzi do modulacji
dyspersyjnej
fazy
amplitudy
absorpcyjnej
fazy
amplitudy
Mechaniczna deformacja ciała stałego pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego to inaczej
zjawisko elastooptyczne
efekt piezoelektryczny
zjawisko elektrostrykcji
elekt piezoelektryczny odwrotny
zjawisko elektrostrykcji
elekt piezoelektryczny odwrotny
Warunkiem powstania efektu fotorefrakcyjnego jest
równoczesne występowanie fotoprzewodnictwa i efektu elektrooptycznego
występowanie dwójłomności optycznej
równoczesne występowanie efektu elektrooptycznego i dwójłomności
równoczesne występowanie dyspersji i generacji częstotliwości harmonicznych
równoczesne występowanie fotoprzewodnictwa i efektu elektrooptycznego
Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD)
wykorzystują zależnośd tłumienności od natężenia pola elektrycznego
wykorzystują zależnośd tłumienności od długości fali
wykorzystują emisję materiału ciekłokrystalicznego
działają w oparciu o zasadę rotacji płaszczyzny polaryzacji
działają w oparciu o zasadę rotacji płaszczyzny polaryzacji
Efekt elektryczno-optyczny można wykorzystad bezpośrednio do
uzyskania modulacji natężeniowej światła
uzyskania modulacji fazowej
podwajania częstotliwości
zmiany stanu polaryzacji światła
uzyskania modulacji natężeniowej światła
uzyskania modulacji fazowej
zmiany stanu polaryzacji światła
Izotropia optyczna to
wykazywanie różnych właściwości ośrodka ze względu na kierunek
wykazywanie zależności współczynnika załamania od długości fali
wykazywanie jednakowych właściwości ośrodka ze względu na kierunek
zależnośd kierunku propagacji od długości fali
wykazywanie jednakowych właściwości ośrodka ze względu na kierunek
W materiale dwójłomnym
dwie fale rozchodzą się z różnymi prędkościami
występuje różnica współczynników załamania dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego
występuje różnica w polaryzacji dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego
padająca na materiał fala świetlna rozdziela się na dwie
dwie fale rozchodzą się z różnymi prędkościami
występuje różnica współczynników załamania dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego
padająca na materiał fala świetlna rozdziela się na dwie
Efekt elektrooptyczny w krysztale dwójłomnym może prowadzic do
kontroli polaryzacji światła
zmiennego opóźnienia fazy
zmiany natężenia światła
zmiany długości fali świetlnej
kontroli polaryzacji światła
zmiennego opóźnienia fazy
Stała Verdera
silnie zależy od długości fali
charakteryzuje efekt akustooptyczny
charakteryzuje efekt Faradaya
łączy wartośc pola magnetycznego ze skręceniem płaszczyzny polaryzacji światła
silnie zależy od długości fali
charakteryzuje efekt Faradaya
łączy wartośc pola magnetycznego ze skręceniem płaszczyzny polaryzacji światła
Stan polaryzacji w efekcie magnetooptycznym
zależy od kierunku pola magnetycznego
zależy od kierunku propagacji światła
nie zależy od kierunku propagacji światła
nie zależy od kierunku pola magnetycznego
zależy od kierunku pola magnetycznego
nie zależy od kierunku propagacji światła
Całkowite wewnętrzne odbicie może zajśc
dla światła o polaryzacji TM
występuje na granicy metal-dielektryk
załamania gdy światło pada od strony ośrodka o niższej wartości n
gdy światło pada od strony ośrodka o wyższej wartości współczynnika
gdy światło pada od strony ośrodka o wyższej wartości współczynnika
Podczas całkowitego wewnętrznego odbicia faza światła
odbitego maleje wraz z kątem padania
rośnie wraz z kątem padania
zmienia się w zależności od kąta padania w zakresie 0-2π
nie zależy od kąta padania
rośnie wraz z kątem padania
Kąt Brewstera
opisuje efekt magnetooptyczny
występuje przy padaniu światła od strony ośrodka o wyższej wartości współczynnika załamania
nie zależy od relacji między współczynnikami załamania ośrodków
to taki kąt padania światła na powierzchnię dielektryka przy jakim światło odbite jest całkowicie spolaryzowane poprzecznie
to taki kąt padania światła na powierzchnię dielektryka przy jakim światło odbite jest całkowicie spolaryzowane poprzecznie
Przy padaniu światła od strony powietrza na powierzchnię szyby o n=1,5 współczynnik odbicia światła wynosi około
0,04
0,25
0,01
0,50
0,04

Powiązane tematy

#fotonika #kolokwium #fot

Inne tryby