Fiszki

Ideologie

Test w formie fiszek Test zawiera pytania dotyczące ideologii światowych. Doskonały do przygotowania przed Maturą.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 5049 razy
Twórca pierwszej doktryny liberalnej
John Locke
Liberalizm: wizja człowieka
pesymistyczna wizja ludzkiej natury
indywidualistyczna koncepcja człowieka
człowiek jest pozbawiony wad
indywidualistyczna koncepcja człowieka
Filozof austriacki, autor książki "Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie"
Podaj imię i nazwisko
Karl Popper
Myśliciele liberalni
Willy Brandt
Raymond Aron
Stefan Kisielewski
Milton Friedman
Ronald Reagan
Raymond Aron
Stefan Kisielewski
Milton Friedman
Skrajny nurt liberalizmu
libertarianizm
Jeden z głównych twórców konserwartzmu
Edmund Burke
Monteskiusz
Milan Hodża
Osward Mosley
Edmund Burke
Konserwatyzm: wizja państwa
państwo jako stróż nocny
postuluje istnienie silnego państwa, akcentuje rolę elit
państwo powinno mieć charakter opiekuńczy
państwo traktowane jako wspólnota, zasada subsydiarności
postuluje istnienie silnego państwa, akcentuje rolę elit
Premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990
Podaj imię i nazwisko
Margaret Thatcher
Z jakim ugrupowaniem związani byli: Michał Bobrzyński, Józef Szujski i Stanisław Tarnowski?
stańczycy
Data roczna rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II
1962
Tytuł encykliki Leona XIII, w której papież skrytykował zarówno ustrój socjalistyczny, jak i liberalny
Rerum novarum
Politycy Chadeccy
Alcide de Gasperi
Konrad Adenauer
Ivan Illich
Friedrich von Hayek
Olof Plame
Alcide de Gasperi
Konrad Adenauer
Jesto to logo ...
Międzynarodówki Socjalistycznej
Socjaldemokracja: wizja gospodarki
zakłada ingerencję państwa w gospodarkę, uznaje prymat pracy nad kapitałem
likwidacja własności prywatnej, zastąpienie jej własnością kolektywną
pełna kontrola państwa nad gospodarką
zakłada ingerencję państwa w gospodarkę, uznaje prymat pracy nad kapitałem
Zwolennicy budowy socjalizmu wskutek ewolucji i demokratycznego przejęcia władzy przez proletariat
reformiści

Powiązane tematy

#maturazwosu #ideologie #polityka

Inne tryby