Fiszki

Wiązania, wzory sumaryczne, masa cząsteczkowa

Test w formie fiszek Wiązania między atomami, wzory sumaryczne i masa cząsteczkowa - to tematy tego testu.
Nadal pozostajemy przy I klasie gimnazjum ;) Powodzenia!
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 5220 razy
Dokończ zdanie:<br /&rt;Atom obdarzony ładunkiem elektrycznym to...
jon
Uzupełnij, wpisując pojedyncze słowa oddzielone spacją.<br /&rt;Jon dodatni nazywamy _________, a jon ujemny - _________.
kationem anionem
Dokończ zdanie.<br /&rt;Wiązanie chemiczne utworzone w wyniku przyciągania się jonów o przeciwnych znakach nazywamy...
wiązaniem jonowym
Zaznacz zdania fałszywe.
Cząsteczkę, w której można rozróżnić dwa bieguny elektryczne nazywamy dipolem elektrycznym.
Wiązania jonowe tworzą się między metalami i niemetalami.
Wiązanie atomowe to inaczej wiązanie konwalencyjne.
Atomy metali przyjmują protony i stają się kationami.
Atomy niemetali oddają elektrony i stają się anionami.
Wiązanie atomowe to inaczej wiązanie konwalencyjne.
Atomy metali przyjmują protony i stają się kationami.
Atomy niemetali oddają elektrony i stają się anionami.
Wiązanie atomowe spolaryzowane w cząsteczce wody możemy pokazać na dwa sposoby:<br /&rt; H-O-H lub H..O..H<br /&rt;Dlaczego jedno wiązanie pokazane jako kreska (-) równa się jednemu wiązaniu pokazanemu jako dwie kropki (..)?
Dlatego, że atomy łączone są dwoma protonami.
Brak potwierdzonego wytłumaczenia, to są tylko domysły.
Dlatego, że z tlenem łączy się dwa atomy wodoru.
Dlatego, że atomy łączone są dwoma elektronami.
Dlatego, że atomy łączone są dwoma neutronami.
Dlatego, że atomy łączone są dwoma elektronami.
Wzór sumaryczny tlenku węgla(IV) to:
CO2
Oblicz masę cząsteczkową dla:<br /&rt;Na2O,<br /&rt;H2O,<br /&rt;SO2,<br /&rt; wiedząc, że:<br /&rt;masa węgla = 12,01 u<br /&rt;masa tlenu = 15,99 u<br /&rt;masa sodu = 22,99 u<br /&rt;masa siarki = 32,07 u<br /&rt;masa wodoru = 1,008 u<br /&rt;masa azotu = 14,01 u<br /&rt;[Wyliczone wartości wpisz oddzielone spacją, np. 13,43 24,24 88,99]
61,97 18,006 64,05
Oblicz wartość indeksu x we wzorze N2Ox, wiedząc, że masa cząsteczkowa tej substancji jest równa 76 u.
3
Zaznacz te substancje, których wzory sumaryczne podano poniżej.<br /&rt;CO, O3, SO2, C6H12O6, NaCl, H2SO4
tlenek węgla(II)
ozon
tlenek węgla(IV)
glukoza
sól kamienna
tlen
cukier
tlenek węgla(II)
ozon
glukoza
sól kamienna
W sześciu cząsteczkach tlenku azotu(V) znajduje się:
24 atomów azotu i 60 atomów tlenu
12 atomów azotu i 30 atomów tlenu
6 atomów azotu i 15 atomów tlenu
2 atomy azotu i 5 atomów tlenu
12 atomów azotu i 30 atomów tlenu