Fiszki

Klasa 8, dział 1 - Życie społeczne

Test w formie fiszek Sprawdzian z 1 działu dla 8 klasy szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 41004 razy
Czym jest socjalizacja?
zbiorem reguł określających funkcjonowanie w danym społeczeństwie
sposobem postrzegania siebie przez pryzmat społeczeństwa
zespół cech osoby odróżniających ją od innych członków społeczeństwa
procesem uczenia się wzorów zachowań i systemu wartości
procesem uczenia się wzorów zachowań i systemu wartości
Kto jest autorem teorii tzw. "piramidy potrzeb"?
Philip Zimbardo
Carl Rogers
Sigmund Freud
Abraham Maslow
Abraham Maslow
Połącz normę społeczną z jej definicją.
normy prawne
zasady zachowania określane przepisami ustalanymi przez państwo
normy moralne
zasady te określają czy dane zachowanie jest dobre czy złe
normy obyczajowe
zasady te definiują jakie zachowania są akceptowalne społecznie a jakie nie
normy religijne
zasady określające funkcjonowanie wewnątrz wspólnoty wyznaniowej
Zaznacz zdania fałszywe dotyczące grup społecznych.
grupa społeczna może powstać przypadkowo i istnieć nawet krótką chwilę
członków grupy łączy poczucie przynależności
grupa społeczna posiada wewnętrzną strukturę organizacyjną
grupa społeczna musi składać się z minimum 10 osób
członkowie danej grupy społecznej są nastawieni na określony cel
grupa społeczna może powstać przypadkowo i istnieć nawet krótką chwilę
grupa społeczna musi składać się z minimum 10 osób
Jaka postawa podczas konfliktu w grupie jest najbardziej korzystna?
walka
unikanie
uleganie
rywalizacja
współpraca
współpraca
Na czym polega mediacja w sporze?
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, której werdykt będzie ostateczny i wiążący dla obu stron sporu
poszukiwaniem rozwiązania problemu przez obie strony konfliktu
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, która może pomóc obiektywnie rozwiązać problem
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, która może pomóc obiektywnie rozwiązać problem
Zaznacz elementy komunikacji newerbalnej:
mimika
słowa
gesty
ton głosu
mimika
gesty
ton głosu
Uczucie strachu pojawiające się przed wystąpieniem publicznym nazywamy:
tremą
Postawę, która dąży do wypowiedzenia swojego zdania i podtrzymania swojej racji jednocześnie próbując nie zrazić do siebie drugiej strony nazywamy:
asertywnością
konformizmem
autoprezentacją
asertywnością
Jak nazywamy zorganizowaną formę dyskusji prowadzoną przy udziale osoby prowadzącej?
debatą
Czym jest rodzina?
grupą do której człowiek należy od swoich urodzin
C
podstawową grupą społeczną
grupą społeczną opartą na wymianie dóbr i wiedzy
grupą do której człowiek należy od swoich urodzin
podstawową grupą społeczną
Kiedy mówimy o rodzinie patchworkowej?
rodzina, w której przynajmniej jedna osoba wychowująca dzieci nie jest ich biologicznym rodzicem
rodzina, w której obie osoby wychowujące dzieci nie są ich biologicznymi rodzicami
rodzina, w której przynajmniej jedna osoba wychowująca dzieci nie jest ich biologicznym rodzicem
Czy prawo w Polsce zezwala na używanie kar cielesnych wobec dzieci w skrajnych i uzasadnionych przypadkach?
nie
tak
nie
Obowiązek nauki w Polsce obowiązuje do czasu:
ukończenia 16 roku życia
ukończenia 18 roku życia
ukończenia 13 roku życia
ukończenia 18 roku życia
Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej zwalnia z obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci?
nie
tak
nie