Fiszki

Informatyka Stosowana

Test w formie fiszek egzamin, systemy operacyjne, Bazy danych, obrazy, programowanie, sieci
Ilość pytań: 156 Rozwiązywany: 2893 razy
W systemie Linux dostępne są następujące algorytmy szeregowania zadań
statyczny SCHED_OTHER i dynamiczny FIFO
statyczny SCHED_OTHER i dynamiczne FIFO i Round Robin
statyczne FIFO i Round Robin i dynamiczny SCHED_OTHER
statyczny FIFO i dynamiczne SCHED_OTHER i Round Robin
statyczne FIFO i Round Robin i dynamiczny SCHED_OTHER
Jest prawdą, że w systemie Linux szeregowaniu zadań w trybie dynamicznym pierwsze zadanie do wykonania to:
d) które ma największą wartość atrybutu interactive credit,
c) zadanie o najwyższym priorytecie dynamicznym,
b) zadanie, które ma najwięcej niewykorzystanych impulsów zegara w bieżącej epoce,
zadanie o największej wartości nice,
c) zadanie o najwyższym priorytecie dynamicznym,
Prawdą jest, że szeregowanie procesów w systemie Linux cechuje następująca własność:
b) w pierwszej kolejności w zakresie dynamicznym wykonywane są procesy zgodnie z regułą SJF,
c) istnieje wsparcie dla aplikacji interaktywnych, które wykorzystuje sygnały od klawiatury i myszki M
a) wyznaczanie epoki następuje po zakończeniu wykonywania procesów czasu rzeczywistego,
d) zadania o priorytecie statycznym podlegają wywłaszczeniu.
d) zadania o priorytecie statycznym podlegają wywłaszczeniu.
Prawdziwy jest następujący opis dotyczący zasad szeregowania zadań w systemie Windows NT:
c) połowa niewykorzystanego czasu jest dodawana przy następnym uzyskaniu procesora,
a) aplikacje pierwszoplanowe mają priorytet 15,
b) doładowanie podnosi priorytet procesom serwerowym, oczekującym na dostęp do HDD,
jeśli proces wykorzystał swój przedział czasowy, to obniżana jest wartość jego priorytetu o 1,
b) doładowanie podnosi priorytet procesom serwerowym, oczekującym na dostęp do HDD,
Prawdziwy jest następujący opis dotyczący zasad szeregowania zadań w systemie Windows NT:
d) proces, który wykonał się poprzez przydzielony czas procesora ma skracany czas wykonania w następnym przedziale.
c) proces interaktywny jest wspierany przez mechanizm ochrony przed zagłodzeniem,
a) Procesy serwerowe mają dwa razy dłuższe czasy wykonania niż procesy w tle,
b) proces w tle może mieć krótszy czas wykonania niż procesy aktywne,
b) proces w tle może mieć krótszy czas wykonania niż procesy aktywne,
Prawdziwy jest następujący opis dotyczący zasad szeregowania zadań w systemie Windows NT:
a) procesy, które mają wyższy priorytet czekają na zakończenie aktualnie wykonującego się procesu, a następnie dostają zasób procesora,
c) proces, który dostał zasób, na który czekał, dostaje jednorazowo priorytet 15,
b) procesy, które mają niższy priorytet niż aktualnie wykonujące się, muszą czekać na zakończenie wykonywania procesów o wyższych priorytetach,
d) procesy serwerowe w systemach serwerowych mają dłuższe przedziały wykonywania. M
b) procesy, które mają niższy priorytet niż aktualnie wykonujące się, muszą czekać na zakończenie wykonywania procesów o wyższych priorytetach,
Prawdziwy jest następujący opis dotyczący poziomów priorytetów w systemie Linux:
wartość priorytetu dynamicznego zależy od programisty, M
b) priorytet statyczny jest zmieniany w trakcie wykonywania programu przez system operacyjny,
d) wartość priorytetu statycznego wpływa na liczbę impulsów, w oparciu o które wyznaczany jest czas wykonywania się.
a) w systemie Linux procesom nadawane są priorytety statyczne, dynamiczne i mieszane,
wartość priorytetu dynamicznego zależy od programisty, M
Prawdziwy jest następujący opis dotyczący poziomów priorytetów w systemie Linux:
a) priorytet dynamiczny jest realizowany dla procesów o priorytecie statycznym równym 99,
b) priorytet statyczny można zmieniać komendą nice,
priorytet dynamiczny można zmieniać komendą nice,
d) wartość interactive credit pozwala na zmianę z linii poleceń priorytetów dynamicznych
priorytet dynamiczny można zmieniać komendą nice,
Prawdziwy jest następujący opis dotyczący poziomów priorytetów w systemie Linux:
d) jako pierwszy do wykonania wśród procesów dynamicznych zostanie wybrany proces o największej przydzielonej liczbie impulsów zegara.
a) czas wykonywania na procesorze jest obliczany w oparciu o priorytety statyczny i dynamiczny,
b) czas wykonywania na procesorze jest obliczany w oparciu o priorytety statyczny i wartość nice,
c) parametry interactive credit i nice mogą być zmieniane z linii poleceń lub programowo,
d) jako pierwszy do wykonania wśród procesów dynamicznych zostanie wybrany proces o największej przydzielonej liczbie impulsów zegara.
Prawdziwy jest następujący opis dotyczący poziomów priorytetów w systemie Windows NT:
c) aplikacja aktywna ma podwyższony priorytet na 15.
c) aplikacje serwerowe mają priorytet równy priorytetowi zadań systemowych (11)
a) tylko wybrane wartości priorytetu w zakresie 16-31 mogą być osiągnięte
b) priorytet może być zmieniany dynamicznie w zakresie 0-31
a) tylko wybrane wartości priorytetu w zakresie 16-31 mogą być osiągnięte
Prawdziwy jest następujący opis dotyczący poziomów priorytetów w systemie Windows NT:
a) każdemu wątkowi po przydzieleniu THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL zostaje nadany priorytet 15,
b) procesy w klasie NORMAL mają priorytet 8, a w klasie HIGH - 11,
c) procesy w klasie NORMAL nie mogą osiągnąć priorytetów wątków 15,
wątek procesu o klasie HIGH z modyfikacją THREAD_PRIORITY_IDLE jest mniej ważny niż wątki procesu NORMAL bez modyfikacji.
wątek procesu o klasie HIGH z modyfikacją THREAD_PRIORITY_IDLE jest mniej ważny niż wątki procesu NORMAL bez modyfikacji.
Prawdziwy jest następujący opis dotyczący poziomów priorytetów w systemie Windows NT:
a) klasy procesów można przypisywać wątkom danego procesu,
b) wartość klasy procesu można modyfikować w trakcie wykonywania procesu,
d) danemu wątkowi można programowo zmienić klasę procesu.
c) wartości modyfikatorów priorytetów wątków dotyczą też klas procesów,
b) wartość klasy procesu można modyfikować w trakcie wykonywania procesu,
Prawdziwe jest określenie dotyczące szeregowania wieloprocesorowego w systemach Linux i Windows NT:
b) w systemie Linux jest jedna kolejka do każdego procesora, M
a) w systemie Windows są osobne kolejki do każdego procesora,
d) w systemie Linux jeden z procesorów służy do obsługi głównie procesów zagłodzonych
c) w obu systemach można przydzielać wybrane zadanie do wybranego procesora,
c) w obu systemach można przydzielać wybrane zadanie do wybranego procesora,
Prawdziwe jest określenie dotyczące szeregowania wieloprocesorowego w systemach Linux i Windows NT:
d) równoległe wykonywanie zadań jest w systemie Linux bezpośrednio powiązane ze wsparciem aplikacji interaktywnych.
a) w systemie Linux są osobne kolejki do każdego procesora,
b) w systemie Windows są osobne kolejki do każdego procesora, a ostatni obsługuje tylko procesy zagłodzone,
c) jeśli różnica w planowanym wykonaniu dla danego procesora jest większa niż 20% w stosunku do innego procesora, Windows przerzuca wykonanie zadań na ów procesor,
a) w systemie Linux są osobne kolejki do każdego procesora,
Prawdziwe jest określenie dotyczące szeregowania wieloprocesorowego w systemach Linux i Windows NT:
a) W systemie Windows kolejki zadań do wykonania na procesorach są wyznaczane w każdej epoce,
c) system Linux dla danej kolejki zadań obniża czas wykonania o połowę jeśli długość planowanych zadań przekracza 20% kolejki zadań dla pozostałych procesorów,
d) system Windows w sposób płynny równoważy obciążenie dla kolejek do procesorów skracając przydziały czasu procesora.
b) system Linux przesuwa część zadań do wykonania na inny procesor, jeśli różnica planowanego obciążenia wynosi 25%,
b) system Linux przesuwa część zadań do wykonania na inny procesor, jeśli różnica planowanego obciążenia wynosi 25%,

Powiązane tematy

#ggios #egzamin

Inne tryby