Fiszki

ANATOMIA, EGZAMIN 2018, I termin, tura I

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 3531 razy
Dno tabakierki anatomicznej utworzone jest przez:
os trapezoideum oraz os trapezium
os scaphoideum oraz os trapezium
os capitatum i scaphoideum
tylko os trapezoideum
os lunatum i os trapezoideum
os scaphoideum oraz os trapezium
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących articulatio genus:
lig. collaterale tibiale zrośnięte jest z meniscus medialis
ma tylko jeden istotny mięsień prostujący
lig. cruciatum anterius przyczepia się do powierzchni bocznej kłykcia przyśrodkowego kości udowej
retinaculum ligamenti arquati przyczepia się do caput fibulae
Jest stawem zawiasowym modyfikowanym
lig. collaterale tibiale zrośnięte jest z meniscus medialis
ma tylko jeden istotny mięsień prostujący
retinaculum ligamenti arquati przyczepia się do caput fibulae
Jest stawem zawiasowym modyfikowanym
Do mięśni stożka rotatorów należą:
m. teres major
m. infraspinatus
m. supraspinatus
m. teres minor
m. subscapularis
m. infraspinatus
m. supraspinatus
m. teres minor
m. subscapularis
Do więzadeł wewnątrzstawowych zaliczamy:
lig. quadratum
lig. meniscofemorale posterius
lig. cruciatum anterius
lig. collaterale fibulare
lig. capitis femoris
lig. quadratum
lig. meniscofemorale posterius
lig. cruciatum anterius
lig. capitis femoris
Oceń poprawność zestawień mięsień - działanie na staw:
Semimembranosus m. (m. semimembranosus) prostuje staw biodrowy
Gluteus maximus m. (m. gluteus maximus) prostuje staw biodrowy
Pectineus m. (m. pectineus) przywodzi, zgina udo i nieznacznie obraca je zewnątrz
Gemelli mm. (mm. gemelli) obracają udo w stawie biodrowym na zewnątrz
Piriformis m. (m. piriformis) obraca udo w stawie biodrowym do wewnątrz- fałsz rotuje na zew
Semimembranosus m. (m. semimembranosus) prostuje staw biodrowy
Gluteus maximus m. (m. gluteus maximus) prostuje staw biodrowy
Pectineus m. (m. pectineus) przywodzi, zgina udo i nieznacznie obraca je zewnątrz
Gemelli mm. (mm. gemelli) obracają udo w stawie biodrowym na zewnątrz
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących stawu łokciowego:
Jest to simple joint (articulatio simplex)
Składa się z humeroradial joint (articulatio humeroradialis), który jest zaliczany do articulatio pivot (trochoidea)
Posiada collateral radial lig. (lig. collaterale radiale) przytwierdzone do neck of radius (collum radii)
Posiada annular ligament (ligamentum annulare), które otacza articular circumference of ulna (circumferentia articularis ulnae)
Składa się z humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris), który jest zaliczany do typu hinge ( ginglymus )
Składa się z humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris), który jest zaliczany do typu hinge ( ginglymus )
Oceń poprawność odpowiedzi następujących odpowiedzi:
Do powierzchni przyśrodkowej lateral condyle (condylus lateralis) przyczepia się anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
Head of femur (caput femoris) jest całkowicie pokryta chrząstką szklistą
Kąt szyjkowo-udowy zmniejsza się wraz z wiekiem
Na górnej powierzchni lateral epicondyle (condylus lateralis) znajduje się adductor tubercle (tuberculum adductorium)
Do gluteal tuberosity (tuberositas glutea) przyczepia się część gluteus maximus m. (m. gluteus maximus)
Do powierzchni przyśrodkowej lateral condyle (condylus lateralis) przyczepia się anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
Kąt szyjkowo-udowy zmniejsza się wraz z wiekiem
Do gluteal tuberosity (tuberositas glutea) przyczepia się część gluteus maximus m. (m. gluteus maximus)
Hip joint (articulatio coxae) zginają:
m. sartorius
m. iliopsoas
m. semimembranosus
m. rectus femoris
m. tensor fasciae latae
m. sartorius
m. iliopsoas
m. rectus femoris
m. tensor fasciae latae
Podłużne sklepienie stopy wzmacnia(ją):
mm. lumbricales
m. abductor digiti minimi
m. extensor digitorum brevis
m. flexor digiti minimi
m. adductor hallucis
mm. lumbricales
m. abductor digiti minimi
m. flexor digiti minimi
m. adductor hallucis
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących coronary sinus:
leży na powierzchni mostkowo-żebrowej serca
uchodzi do left atrium
jest całkowicie pozbawiona zastawek
uchodzą do niej między innymi small cardiac veins
przyjmuje ok 60% całej krwi przepływającej przez serce
przyjmuje ok 60% całej krwi przepływającej przez serce
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery. Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
nodus atrioventricularis
facies diaphragmatica cordis
nodus sinuatrilis
2/3 przednie septum interventricularis cordis
facies pulmonalis cordis
nodus atrioventricularis
facies diaphragmatica cordis
nodus sinuatrilis
V. hemiazygos:
może łączyć się z accesory hemiazygos v.
przechodzi przez sternocostal triangle
leży w całości w inferior posterior mediastinum
jej bezpośrednimi dopływami są left posterior intercostal vv. I-IX (vv. intercostales posterior I-IX)
jest przedłużeniem left ascending lumbar v.
może łączyć się z accesory hemiazygos v.
jest przedłużeniem left ascending lumbar v.
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących pleura:
costal pleura jest fragmentem nieunerwionym
w warunkach prawidłowych parietal pleura nie daje się odpreparować na zwłokach
pleural cupula po stronie prawej wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej
pleural cupula jest umocowana między innymi dwoma włóknistymi pasmami więzadłowymi
pleural cupula jest unerwiona przez nerw przeponowy
pleural cupula po stronie prawej wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej
pleural cupula jest umocowana między innymi dwoma włóknistymi pasmami więzadłowymi
pleural cupula jest unerwiona przez nerw przeponowy
W wydechu mogą brać udział:
m. intercostalis intimus
m. scalenus posterior
m. latissimus dorsi
m. scalenus anterior
m. transversus thoracis
m. intercostalis intimus
m. latissimus dorsi
m. transversus thoracis
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących trachea:
między tchawicą a przełykiem biegną nerwy krtaniowe wsteczne
w części piersiowej od przodu do tchawicy przylega żyła ramienno- głowowa prawa
cervical part of trachea unaczyniona jest przez superior thyroid a.
koniec dolny tchawicy sięga do wysokości IV-V kręgu piersiowego
tracheal m. znajduje się na przedniej powierzchni trachea
między tchawicą a przełykiem biegną nerwy krtaniowe wsteczne
koniec dolny tchawicy sięga do wysokości IV-V kręgu piersiowego

Powiązane tematy

Inne tryby