Fiszki

Prawo materialne UE

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 4431 razy
Które ze zdań są prawdziwe?
Swoboda przemieszczania się do innych państw członkowskich przysługuje tylko tym, którzy zamierzają tam wykonywać działalność gospodarczą
Szwecja może żądać wizy pobytowej do 3 miesięcy od obywatela Argentyny będącego ojcem obywatela Francji, który mieszka i przebywa we Francji
Każde państwo członkowskie ma wyłączną kompetencję do ustalania kryteriów obywatelstwa tego państwa będącego przesłanką posiadania obywatelstwa UE
Ze swobody przemieszczania się gwarantowanej w UE korzysta faktyczny konkubent obywatelki Niemiec, która przemieszcza się jako pracownik najemny do Austrii, a który zamierza udać się samotnie do Francji
Każde państwo członkowskie ma wyłączną kompetencję do ustalania kryteriów obywatelstwa tego państwa będącego przesłanką posiadania obywatelstwa UE
Prawo Unii Europejskiej stosuje się do następujących przypadków
Występu piłkarza w drużynie narodowej, który jest zatrudniony w klubie w innym państwie członkowskim
Zatrudnienia obywatelki Rosji, będącej żoną obywatela Francji, który mieszka i przebywa we Francji
Łączenia spółek polskich w Polsce, której regulacja była wzorowana na dyrektywie UE
Sporu dotyczącego wynagrodzenia z racji zatrudnienia według prawa polskiego obywatelki Serbii w ambasadzie polskiej w Serbii
Zatrudnienia obywatelki Rosji, będącej żoną obywatela Francji, który mieszka i przebywa we Francji
Sporu dotyczącego wynagrodzenia z racji zatrudnienia według prawa polskiego obywatelki Serbii w ambasadzie polskiej w Serbii
Opłatą o skutku równoważnym cłom nie jest:
Podatek pobierany od towarów importowanych z innego regionu tego samego państwa
Podatek akcyzowy na samochody krajowe i importowane
Opłata pobierana w wyższej wysokości od towarów importowanych
Podatek od wartości dodanej pobierany w państwie członkowskim
Podatek pobierany od towarów importowanych z innego regionu tego samego państwa
Podatek akcyzowy na samochody krajowe i importowane
Państwo członkowskie może ustanowić zakaz zatrudnienia obywatela z innego państwa członkowskiego:
Co do posady dyrektora departamentu w banku komercyjnym
Co do objęcia nauczyciela języka angielskiego w liceum
Co do zatrudnienia w policji państwowej
Co do każdej posady w administracji centralnej państwa
Co do zatrudnienia w policji państwowej
Wskaż niepoprawne odpowiedzi
Finlandia ma obowiązek wydania karty pobytowej obywatelowi Szwecji, której ważność wynosi 2 lata, gdy tyle wynosi przewidywany okres pobytu we Francji
Członkiem rodziny obywatela UE w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2004/38 jest jego dziadek
Małżonek obywatela Portugalii, będący obywatelem Brazylii mający prawo pobytu w Portugalii, ma prawo do otwarcia własnej praktyki lekarskiej w Portugalii
Grecja ma obowiązek zachowania prawa pobytu obywatela Stanów Zjednoczonych, jeżeli rozwiódł się on z obywatelką Grecji, których małżeństwo trwało 5 lat, w tym pół roku w Grecji
Członkiem rodziny obywatela UE w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2004/38 jest jego dziadek
Grecja ma obowiązek zachowania prawa pobytu obywatela Stanów Zjednoczonych, jeżeli rozwiódł się on z obywatelką Grecji, których małżeństwo trwało 5 lat, w tym pół roku w Grecji
Pracownikiem w sensie prawa UE jest
Student przybyły do innego państwa członkowskiego w celu kontynuowania nauki
Dyrektor handlowy, który działa w filii spółki z siedzibą w państwie obywatelstwa dyrektora
Lekarz dokonujący zabiegu na zlecenie w szpitalu, mający prywatny gabinet w innym państwie członkowskim
Praktykant nauki zawodu, który uczy się zawodu w sąsiednim państwie członkowskim, za co otrzymuje skromne wynagrodzenie
Praktykant nauki zawodu, który uczy się zawodu w sąsiednim państwie członkowskim, za co otrzymuje skromne wynagrodzenie
Zakaz środków o skutku równoważnym ograniczeniom ilościowym w imporcie nie obejmuje:
Przepisu hiszpańskiego wymagającego, aby zawartość kakao w czekoladzie nie była niższa, niż 75%
Przepisu belgijskiego wymagającego, aby mleko w proszku było sprzedawane wyłącznie w aptekach
Przepisu fińskiego zabraniającego prowadzenia handlu w niedzielę i święta
Organizowanych przez związki zawodowe polskich rolników blokad drogowych w celu ograniczenia przywozu na terytorium Polski hiszpańskich truskawek
Organizowanych przez związki zawodowe polskich rolników blokad drogowych w celu ograniczenia przywozu na terytorium Polski hiszpańskich truskawek
Wolność przedsiębiorczości może być wyłączona w stosunku do podmiotów z innych państw członkowskich, gdy państwo przyjmujące powołuje się na:
Ochronę zdrowia publicznego
Porządek publiczny, pod warunkiem, że wyłączenie nie ma charakteru dyskryminacyjnego
Choćby tymczasowy związek z wykonywaniem władzy państwowej
Ochronę ważnego interesu gospodarczego, nawet jeśli wyłączenie ma charakter dyskryminacyjny
Ochronę zdrowia publicznego
Choćby tymczasowy związek z wykonywaniem władzy państwowej
Ochrona zdrowia jako podstawa ograniczania swobód rynkowych:
Ma zastosowanie jedynie do swobody przepływu pracowników najemnych lub samodzielnych
Ma zastosowanie do każdej ze swobód rynku wewnętrznego
Nie ma zastosowania do swobody przepływu płatności
Nie ma zastosowania do żadnej ze swobód rynku wewnętrznego
Ma zastosowanie do każdej ze swobód rynku wewnętrznego
Irlandia może wydalić obywatela polskiego na podstawie decyzji administracyjnej, w której wykaże, że:
Wymaga tego ochrona rynku pracy przed rosnącym bezrobociem
Wcześniej karany obywatel polski dopuścił się rozboju
Obywatel polski przybyły do Irlandii dwa miesiące wcześniej cierpi na poważną chorobę zakaźną
Jest to konieczne ze względu na groźną chorobę zakaźną, przy czym obywatel Polski zamieszkiwał łącznie w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii przez 11 lat
Obywatel polski przybyły do Irlandii dwa miesiące wcześniej cierpi na poważną chorobę zakaźną
Po stwierdzeniu niezgodności udzielonej pomocy państwa z prawem (formalnej niezgodności z prawem):
Komisja może zobowiązać beneficjenta tej pomocy (przedsiębiorstwo) do jej zwrotu
Komisja może zobowiązać państwo członkowskie do odzyskania tej pomocy
Sąd krajowy, który stwierdza taką niezgodność, może zobowiązać beneficjenta pomocy (przedsiębiorstwo) do jej zwrotu
Komisja może zobowiązać państwo członkowskie do odzyskania pomocy, ale tylko wtedy, gdy dodatkowo stwierdzi, że udzielona pomoc jest także niezgodna z rynkiem wewnętrznym (materialnie niezgodna z prawem)
Komisja może zobowiązać państwo członkowskie do odzyskania pomocy, ale tylko wtedy, gdy dodatkowo stwierdzi, że udzielona pomoc jest także niezgodna z rynkiem wewnętrznym (materialnie niezgodna z prawem)
Zgodne ze swobodą świadczenia usług w UE jest:
Korzystanie z lokalu w państwie przyjmującym
Działanie pod cudzym kierownictwem, lecz na własną rzecz
Świadczenie zwykłe o charakterze odpłatnym
Posiadanie stałej i stabilnej więzi gospodarczej z państwem przyjmującym
Świadczenie zwykłe o charakterze odpłatnym
Spółką w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu UE nie jest:
Spółdzielnia produkcji rolnej założona według prawa niemieckiego przez Holendrów w RFN
Fundacja pomocy dzieciom prowadząca zbiórki pieniężne, działająca w Szwecji i założona zgodnie z jej prawem
Stowarzyszenie studentów z różnych państw UE prowadzące wypożyczalnię książek
Bank austriacki - spółka, której udziałowcami są gmina i Skarb Państwa, zamierzająca stworzyć filię w RFN
Bank austriacki - spółka, której udziałowcami są gmina i Skarb Państwa, zamierzająca stworzyć filię w RFN
Do badania zgodności pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym (materialnej zgodności pomocy z prawem) uprawnione są:
Sąd UE oraz Trybunał Sprawiedliwości UE
Sądy krajowe państw członkowskich
Komisja Europejska
Organy administracyjne państwa udzielającego pomocy
Komisja Europejska
Dyskryminacja odwrotna znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:
Obywatel Polski nie może uruchomić pracowni architektonicznej, ponieważ władze polskie nie chcą uznać jego kwalifikacji zdobytych w Holandii, gdzie uzyskał dyplom licencjata - architekta, lecz z racji doświadczenia zawodowego mógłby taką pracownię otworzyć
Obywatel Niemiec nie może podjąć posady nauczyciela w Berlinie, ponieważ władze niemieckie nie chcą uznać jego wykształcenia zdobytego w Szwajcarii
Obywatel Węgier nie może założyć własnego przedsiębiorstwa na Słowenii, gdyż Słowenia nie chce uznać jego kwalifikacji zawodowych zdobytych na Węgrzech
Trzej obywatele Słowacji chciałoby stworzyć kapitałową na Słowacji, lecz władze tego kraju nie chcą się na to zgodzić z uwagi na zbyt niski kapitał zakładowy
Obywatel Polski nie może uruchomić pracowni architektonicznej, ponieważ władze polskie nie chcą uznać jego kwalifikacji zdobytych w Holandii, gdzie uzyskał dyplom licencjata - architekta, lecz z racji doświadczenia zawodowego mógłby taką pracownię otworzyć
Obywatel Niemiec nie może podjąć posady nauczyciela w Berlinie, ponieważ władze niemieckie nie chcą uznać jego wykształcenia zdobytego w Szwajcarii
Sprzeczna z prawem Unii Europejskiej jest sytuacja, gdy:
Szwedzka ustawa wymaga od studentów z innych państw członkowskich, aby byli ubezpieczeni na czas studiów od ryzyka chorobowego
Zjednoczone Królestwo wyklucza z dostępu do pracy w publicznej telewizji obywateli innych państw członkowskich
Holenderska umowa zbiorowa pracy przewiduje, że niektóre świadczenia socjalne będą uzależnione od miejsca zamieszkania w Holandii
Prawo francuskie przewiduje w niektórych sytuacjach obowiązek uzyskiwania zezwoleń pobytowych od obywateli państw członkowskich Unii
Zjednoczone Królestwo wyklucza z dostępu do pracy w publicznej telewizji obywateli innych państw członkowskich
Prawo Unii Europejskiej nie gwarantuje ochrony w następujących sytuacjach:
Spółka mająca główną siedzibę w Holandii pragnie założyć filię w Belgii
Obywatel Polski zamieszkały w RFN zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce
Dania stosuje stawkę podatkową 5% dla inwestycji zagranicznych, a dla inwestycji krajowych 10%
Rosjanin pragnie poślubić Niemkę zamieszkałą w RFN i podjąć pracę w tym kraju
Dania stosuje stawkę podatkową 5% dla inwestycji zagranicznych, a dla inwestycji krajowych 10%
Rosjanin pragnie poślubić Niemkę zamieszkałą w RFN i podjąć pracę w tym kraju
W ramach traktatowej wolności przedsiębiorczości:
Spółka duńska mająca główne przedsiębiorstwo we Włoszech może założyć oddziały w Danii i Finlandii
Lekarz - Anglik przyjeżdża do Irlandii w celu przeprowadzenia cyklu konsultacji medycznych
Spółdzielnia zarejestrowana w RFN produkująca zabawki może je eksportować do Francji
Spółka niemiecka dokonuje zakupu budynku w Holandii w celu stworzenia tam swojej filii
Spółka duńska mająca główne przedsiębiorstwo we Włoszech może założyć oddziały w Danii i Finlandii
Spółka niemiecka dokonuje zakupu budynku w Holandii w celu stworzenia tam swojej filii
Zakaz ograniczeń ilościowych i środków równoważnych w imporcie:
Odnosi się także do przypadku, gdy państwo nie podejmie środków przeciwko jednostkom naruszającym zakaz
Dotyczy m.in. broni lekkiej
Dotyczy wyłącznie środków krajowych
Dotyczy wyłącznie środków unijnych
Dotyczy wyłącznie środków krajowych
Traktatowa swoboda przepływu towarów nie dotyczy:
Energii elektrycznej
Odpadów podlegających utylizacji
Materiałów informacyjnych agencji turystycznych
Filmu kinematograficznego
Materiałów informacyjnych agencji turystycznych
Filmu kinematograficznego

Powiązane tematy

#prawo #prawomaterialne

Inne tryby