Fiszki

Klatka piersiowa I+ II termin

Test w formie fiszek #klatkapiersiowa #kolokwia2017/18
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 7563 razy
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące serca:
Sinus coronarius uchodzi do lewego przedsionka
Węzeł zatokowo-przedsionkowy reguluje automatyzm pracy serca
Część współczulna układu autonomicznego pobudza czynność serca
Włókna NCX hamują czynność serca
Ramus circumflexus odchodzi od a. coronaria dextra
Węzeł zatokowo-przedsionkowy reguluje automatyzm pracy serca
Część współczulna układu autonomicznego pobudza czynność serca
Włókna NCX hamują czynność serca
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących układu bodźco-przewodzącego:
Crus dextrum fasciculi atrioventricularis przebiega w trabecula septomarginalis
Nodus sinuatrialis leży powyżej trójkąta włóknistego lewego
Crus sinistrum fasciculi atrioventricularis przebija część błoniastą przegrody międzykomorowej
Nodus atrioventricularis leży tuż powyżej trójkąta włóknistego prawego
Fasciculus atriventricularis przebija trójkąt włóknisty lewy
Crus dextrum fasciculi atrioventricularis przebiega w trabecula septomarginalis
Crus sinistrum fasciculi atrioventricularis przebija część błoniastą przegrody międzykomorowej
Nodus atrioventricularis leży tuż powyżej trójkąta włóknistego prawego
Do gałęzi części piersiowej aorty zstępującej zaliczamy
Rami bronchiales
Truncus celiacus
A. coronaria sinistra
A. subclavia sinistra
Arteria intercostales posteriores
Rami bronchiales
Arteria intercostales posteriores
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeber:
Żebro VII jest zaliczane do żeber rzekomych
Łączą się z kręgosłupem za pomocą stawów głów żeber i stawów żebrowo-poprzecznych
Żebra prawdziwe łączą się za pomocą chrząstek żebrowych z mostkiem
Żebra prawdziwe to I do X
Żebra wolne łączą się z mostkiem za pomocą chrząstki wyżej leżącego żebra
Łączą się z kręgosłupem za pomocą stawów głów żeber i stawów żebrowo-poprzecznych
Żebra prawdziwe łączą się za pomocą chrząstek żebrowych z mostkiem
Oceń prawdziwość twierdzeń dotyczących sinus coronarius
Jest pozostałością sinus venosus cordis
Leży na facies diaphragmatica cordi
Jest przedłużeniem v. cordis media
Uchodzi do atrium sinitra
Jej ujście jest zaopatrzone w zastawkę
Jest pozostałością sinus venosus cordis
Leży na facies diaphragmatica cordi
Jej ujście jest zaopatrzone w zastawkę
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących m. latissimus dorsi
Jego włókna przyczepiają się do dolnych żeber
Jego włókna kończą sięna crista tuberculi maioris
Unerwiony przez n. thoracicus longus
Mięsień ten obraca ramię na zewnątrz
Mięsień ten prostuje ramię
Jego włókna przyczepiają się do dolnych żeber
Mięsień ten prostuje ramię
Bezpośrednim dopływem v. azygos może być
V. pericariophrenica
Vv. mediastinales
V. intercostalis superior dextra
V. intercostalis superior sinistra
Vv. intercostales posteriores
Vv. mediastinales
V. intercostalis superior dextra
Vv. intercostales posteriores
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących topografii oskrzela głównego prawego
Do powierzchni przedniej przylega vena cava superior
Powierzchnię górną krzyżuje arcus venae azygos
Do powierzchni tylnej przylega esophagus
Powierzchnię dolną przykrywają v. pulmonares inferiores dex
Powierzchnię przednią krzyżuje nervus vagus dex
Do powierzchni przedniej przylega vena cava superior
Powierzchnię górną krzyżuje arcus venae azygos
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących kręgosłupa
Cechą charakterystyczną kręgów piersiowych są fovea costales processus transversi
Lordoza szyjna zaliczana jest do krzywizn pierwotnych
Guzek przedni wyrostka poprzecznego kręgu C6 nosi nazwę tuberculum caroticus
Łuk kręgu rozpoczyna się od trzonu po stronie prawej i lewej nasadą
W odcinku lędźwiowym właściwemu wyrostkowi poprzecznemu odpowiada processus mamillaris
Cechą charakterystyczną kręgów piersiowych są fovea costales processus transversi
Guzek przedni wyrostka poprzecznego kręgu C6 nosi nazwę tuberculum caroticus
Łuk kręgu rozpoczyna się od trzonu po stronie prawej i lewej nasadą
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących atrium sinister
Cała ściana jest gładka
Auricula sinister jest dłuższe i węższe niż auricula dextra
Na tylnej ścianie znajduje się wycisk przełyku
Na ścianie przyśrodkowej znajduje sięfossa ovalis
Znajduje się w nim nodus sinuatrialis
Auricula sinister jest dłuższe i węższe niż auricula dextra
Na tylnej ścianie znajduje się wycisk przełyku
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących unerwienia serca
Rami cardiaci inferiores odchodzą poniżej n. laryngeus inferior
N. cardiacus cervicales superior krzyżuje a. thyroidea inferior
N. cardiacus cervicalis medius jest zwykle silniejszy niż n. cardiacus cervicalis superior
Rami cardiaci superiores odchodzą powyżej zwoju dolnego n. vagus
Gałęzie sercowe n. X nie prowadzą włókien aferentnych
Rami cardiaci inferiores odchodzą poniżej n. laryngeus inferior
N. cardiacus cervicales superior krzyżuje a. thyroidea inferior
N. cardiacus cervicalis medius jest zwykle silniejszy niż n. cardiacus cervicalis superior
Oceń poprawność zdań dotyczących przepony
.Ductus thoracicus przechodzi przez hiatus eospohagus
Ligamentum arcuatum laterale pzebiega między wyrostkiem żebrowym 1 kręgu lędźwiowego, a XII żebrem
Ligamentum arcuatum mediale przebiega nad m. psoas maior
Porażenie nerwu przeponowego prowadzi do unoszenia się przepony przy wdechu po stronie porażonej
N. splanchnicus minor przechodzą przez trigonum lumbocostales
Ligamentum arcuatum laterale pzebiega między wyrostkiem żebrowym 1 kręgu lędźwiowego, a XII żebrem
Ligamentum arcuatum mediale przebiega nad m. psoas maior
Porażenie nerwu przeponowego prowadzi do unoszenia się przepony przy wdechu po stronie porażonej
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących atlanto-ocipitalis joint:
. Umożliwia wykonywanie ruchów przeczenia
Membrana atlantoocipitalis posterior jest zrośnięta z ligamentum longitudinale posterius
Jest zbudowany z dwóch symetrycznych stawów
Membrana atlanto-ocipitalis anterior jest ---- z torebką stawową i ligamentum logitudinale anterior
Powierzchnie stawowe znajdują się na condyli osis ocipitalis i processus articularis superior atlantis
Jest zbudowany z dwóch symetrycznych stawów
Cechy charakterystyczne dla kręgu szczytowego C1 to
brak wyrostka kolczystego
dołek zębowy
bruzda t. kręgowej
brak guzków na wyrostku poprzecznym
nie posiada trzonu
zbudowany z dwóch łuków
brak wyrostka kolczystego
dołek zębowy
bruzda t. kręgowej
brak guzków na wyrostku poprzecznym
nie posiada trzonu
zbudowany z dwóch łuków
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących części piersiowej układu autonomicznego
Włókna dośrodkowe zaopatrujące serce biegną drogą n. współczulnych i gałęzi sercowych NCX
Część piersiowa truncus symphaticus leży do przodu od głów żeber
Splot płucny leży na powierzchni tylnej i przedniej struktur tworzących korzeń płuca
Od części piersiowej truncus symphaticus odchodzą gałęzie nerwowe do nerwów jamy brzusznej
Do splotu sercowego włókna współczulne dochodzą jedynie z części piersiowej pnia współczulnego
Włókna dośrodkowe zaopatrujące serce biegną drogą n. współczulnych i gałęzi sercowych NCX
Część piersiowa truncus symphaticus leży do przodu od głów żeber
Splot płucny leży na powierzchni tylnej i przedniej struktur tworzących korzeń płuca
Od części piersiowej truncus symphaticus odchodzą gałęzie nerwowe do nerwów jamy brzusznej

Powiązane tematy

Inne tryby