Fiszki: CKZ TRANSPORT DROGOWY - D. - PRAWO PODATKOWE

Strona 1

Które z niżej podanych podmiotów muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Pokaż odpowiedź
Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych, które:
Pokaż odpowiedź
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania:
Pokaż odpowiedź
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza:
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest:
Pokaż odpowiedź
Dochód ze źródła przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi:
Pokaż odpowiedź
Podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych co do zasady stanowi:
Pokaż odpowiedź
Przychody z nieujawnionych źródeł kwalifikowane są jako przychód osoby fizycznej:
Pokaż odpowiedź
Wynagrodzenia otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych, stanowią w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z:
Pokaż odpowiedź
Do przychodów z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wlicza się:
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się, co do zasady:
Pokaż odpowiedź
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku udziału w funduszach kapitałowych podlega:
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie udziałów w spółce z o.o. w celu ich umorzenia stanowi przychód:
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka) dochód ustala się:
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży w 2007 r. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w tym samym roku w drodze spadku stanowią:
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dokumentami stanowiącymi podstawę do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia wydatków z tytułu nakładów, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynionych w czasie ich posiadania są:
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów jest:
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów wytworzenia środka trwałego nie zalicza się:
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych dokonuje się:
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze darowizny:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: