Fiszki

Finanse 5

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 1517 razy
Składka płacona przez Polskę do budżetu UE składa się z następujących części:
c)     Udział w finansowaniu rabatu brytyjskiego
a)     100% ceł pobieranych na polskich granicach celnych
d)    Wynikowo część naliczana proporcjonalnie do Dochodu Narodowego Brutto /DNB/
b)    Część naliczana proporcjonalnie do bazy VAT
c)     Udział w finansowaniu rabatu brytyjskiego
d)    Wynikowo część naliczana proporcjonalnie do Dochodu Narodowego Brutto /DNB/
b)    Część naliczana proporcjonalnie do bazy VAT
Kiedy wpływ gotówki nie jest dochodem sektora publicznego?
b)    Wpływy z prywatyzacji
d)    Wpływy z VAT
a)     Wpływy z PIT
c)     Wpływy z CIT
d)    Wpływy z VAT
a)     Wpływy z PIT
c)     Wpływy z CIT
Saldo
c)     Saldo nominalne jest lepsze niż strukturalne w okresach ekspansji
d)    Saldo nominalne jest gorsze niż strukturalne w okresach recesji
a)     Saldo strukturalne to różnica między dochodami i wydatkami sektora publicznego
b)    Saldo strukturalne to saldo nominalne skorygowane o skutki aktualnej fazy cyklu koniunkturalnego.
c)     Saldo nominalne jest lepsze niż strukturalne w okresach ekspansji
d)    Saldo nominalne jest gorsze niż strukturalne w okresach recesji
a)     Saldo strukturalne to różnica między dochodami i wydatkami sektora publicznego
Saldo pierwotne
d)    Jeśli saldo pierwotne jest większe od zera to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki i dochodami pokrywa część kosztów obsługi długu.
a)     Jeśli saldo pierwotne jest równe zeru to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki ale bez uwzględnienia kosztów obsługi długu.
b)    Jeśli saldo pierwotne jest równe kosztom obsługo długu to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki , jest w równowadze.
c)     W kilku krajach UE saldo nominalne i strukturalne sektora publicznego są sobie równe.
d)    Jeśli saldo pierwotne jest większe od zera to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki i dochodami pokrywa część kosztów obsługi długu.
a)     Jeśli saldo pierwotne jest równe zeru to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki ale bez uwzględnienia kosztów obsługi długu.
b)    Jeśli saldo pierwotne jest równe kosztom obsługo długu to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki , jest w równowadze.
Dochody niepodatkowe sektora publicznego to:
b)    Wpływy z prywatyzacji
c)     Dywidendy jednostek sektora publicznego
d)    Renta fiskalna czyli renta monetarna przekazana na rachunek budżetu centralnego przez bank centralny
a)     Środki z budżetu UE
b)    Wpływy z prywatyzacji
c)     Dywidendy jednostek sektora publicznego
d)    Renta fiskalna czyli renta monetarna przekazana na rachunek budżetu centralnego przez bank centralny
Struktura dochodów podatkowych :
b)    W krajach UE z wysokim PKB per capita głównie PIT
c)     W krajach UE z niskim PKB per capita głównie podatki pośrednie(VAT i akcyzy)
a)     W USA głównie PIT
d)    W Polsce głównie podatki dochodowe PIT i CIT
b)    W krajach UE z wysokim PKB per capita głównie PIT
c)     W krajach UE z niskim PKB per capita głównie podatki pośrednie(VAT i akcyzy)
a)     W USA głównie PIT
Podatki progresywne i regresywne:
a)     Stawki podatku rosnące ze wzrostem dochodu do opodatkowania to opodatkowanie progresywne.
b)    Opodatkowanie progresywne zwiększa efektywne obciążenie podatkiem wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania.
d)    Wszystkie podatki o stałej stawce podatkowej na przykład VAT i akcyzy, są regresywne, to znaczy obciążenie podatkiem maleje ze wzrostem dochodu podatnika
c)     Opodatkowanie progresywne nie jest zgodne z zasadą optymalnego opodatkowania i z regułą zgodności opodatkowania ze zdolnością płatniczą podatnika.
a)     Stawki podatku rosnące ze wzrostem dochodu do opodatkowania to opodatkowanie progresywne.
b)    Opodatkowanie progresywne zwiększa efektywne obciążenie podatkiem wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania.
d)    Wszystkie podatki o stałej stawce podatkowej na przykład VAT i akcyzy, są regresywne, to znaczy obciążenie podatkiem maleje ze wzrostem dochodu podatnika
VAT
c)     Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 10% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 2 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 5%.
b)    Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 20% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 2 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 10%.
a)     Zharmonizowane stawki VAT w UE są obecnie zgodne z inwersją Ramsey’a.
d)    Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 20% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 4 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 5%.
c)     Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 10% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 2 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 5%.
b)    Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 20% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 2 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 10%.
d)    Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 20% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 4 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 5%.
Harmonizacja podatków w UE:
b)    Ilość stawek zredukowanych nie więcej niż dwie.
a)     Stawki zredukowane nie niższe niż 5%
d)    Standardowy VAT nie mnie niż 5%
c)     Stawka standardowa VAT w Polsce = 23% jest zgodna z przepisami UE w sprawie harmonizacji VAT w UE.
b)    Ilość stawek zredukowanych nie więcej niż dwie.
a)     Stawki zredukowane nie niższe niż 5%
c)     Stawka standardowa VAT w Polsce = 23% jest zgodna z przepisami UE w sprawie harmonizacji VAT w UE.
Alternatywy dla dochodów podatkowych jako źródło finansowania potrzeb sektora publicznego:
d)    Pożyczki i kredyty jednostek sektora publicznego
c)     Wpływy z prywatyzacji
a)     Renta monetarna
b)    Dywidendy i udziały w zyskach
c)     Wpływy z prywatyzacji
a)     Renta monetarna
b)    Dywidendy i udziały w zyskach
Deficyt i dług
a)     W okresie recesji zwiększenie deficytu i długu jest działaniem anty cyklicznym.
d)    Zastępowanie podatków długiem sektora publicznego jest możliwe wyłącznie wtedy gdy istnieje przestrzeń fiskalna, możliwość zmniejszenia opodatkowania i zwiększenie wydatków bez wchodzenia w nadmierny deficyt i dług.
b)    W okresie ekspansji zwiększenie deficytu i długu jest działaniem pro cyklicznym.
c)     W okresie recesji zwiększenie deficytu i długu jest działaniem pro cyklicznym.
a)     W okresie recesji zwiększenie deficytu i długu jest działaniem anty cyklicznym.
d)    Zastępowanie podatków długiem sektora publicznego jest możliwe wyłącznie wtedy gdy istnieje przestrzeń fiskalna, możliwość zmniejszenia opodatkowania i zwiększenie wydatków bez wchodzenia w nadmierny deficyt i dług.
b)    W okresie ekspansji zwiększenie deficytu i długu jest działaniem pro cyklicznym.
Krzywa dochodowości
d)    Krzywa dochodowości zmienia się z normalnej na odwrotną wtedy gdy oczekiwana przez uczestników rynku finansowego inflacja jest rosnąca.
b)    Krzywa dochodowości jest malejąca /odwrotna/ jeśli oczekiwana stopa inflacji, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości, jest malejąca.
c)     Krzywa dochodowości jest płaska jeśli przewidywana inflacja, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości, jest stała.
a)     Krzywa dochodowości jest rosnąca /normalna/ jeśli oczekiwana stopa inflacji, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości ,jest rosnąca.
b)    Krzywa dochodowości jest malejąca /odwrotna/ jeśli oczekiwana stopa inflacji, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości, jest malejąca.
c)     Krzywa dochodowości jest płaska jeśli przewidywana inflacja, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości, jest stała.
a)     Krzywa dochodowości jest rosnąca /normalna/ jeśli oczekiwana stopa inflacji, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości ,jest rosnąca.
Pasywa bilansu banku centralnego to między innymi
b)    Wartościowe papiery dłużne wyemitowane przez bank centralny.
a)     Gotówka w obiegu.
d)    Zobowiązania wobec rządu centralnego z tytułu środków posiadanych przez rząd na rachunku w banku centralnym.
c)     Wartościowe papiery dłużne wyemitowane przez rząd centralny.
b)    Wartościowe papiery dłużne wyemitowane przez bank centralny.
a)     Gotówka w obiegu.
c)     Wartościowe papiery dłużne wyemitowane przez rząd centralny.
Aktywa bilansu banku centralnego to między innymi
d)    Rachunki banków komercyjnych w banku centralnym.
a)     Waluty
b)    Dewizy
c)     Papiery wartościowe banków komercyjnych
d)    Rachunki banków komercyjnych w banku centralnym.
a)     Waluty
b)    Dewizy
Bank Centralny
d)    Ilościowe luzowanie to krańcowa odmiana nastawienia restrykcyjnego banku centralnego.
c)     Nastawienie ekspansywne banku centralnego to zmniejszanie realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.
b)    Nastawienie restrykcyjne banku centralnego to zwiększanie realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.
a)     Nastawienie neutralne banku centralnego to utrzymywanie stałej realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.
c)     Nastawienie ekspansywne banku centralnego to zmniejszanie realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.
b)    Nastawienie restrykcyjne banku centralnego to zwiększanie realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.
a)     Nastawienie neutralne banku centralnego to utrzymywanie stałej realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.

Powiązane tematy

#finanse

Inne tryby