Fiszki

Mikroekonomia WSZIB

Test w formie fiszek Test ze znajomości Mikroekonomii. Materiał dla studentów WSZIB
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 15852 razy
1. Użyteczność jest:
a. miarą przydatności danego dobra,
c. miarą zadowolenia wynikającego z użytkowania dóbr i usług,
e. żadną z nich.
b. funkcją określającą zależność między przedmiotem a korzyściami z jego stosowania,
d. kategorią socjologiczną, określającą relacje między przedmiotami a ludźmi,
c. miarą zadowolenia wynikającego z użytkowania dóbr i usług,
2. Prawo malejącej użyteczności krańcowej stwierdza, że :
b. wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra MU ze spożycia tego dobra rośnie,
c. wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra TU ze spożycia tego dobra maleje,
d. wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra MU ze spożycia tego dobra maleje.
a. wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra TU ze spożycia tego dobra rośnie,
d. wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra MU ze spożycia tego dobra maleje.
3. Jeżeli krzywe obojętności przecinają się to:
d. całkowite wydatki konsumenta nie zmienią się wraz ze zmianą ceny danego dobra.
a. jest to zgodne z założeniem, że konsumentowi jest obojętne ile dóbr zakupi,
c. jest to sprzeczne z założeniem, że konsument woli więcej niż mniej,
b. jest to zgodne z założeniem, że konsument woli więcej niż mniej,
c. jest to sprzeczne z założeniem, że konsument woli więcej niż mniej,
4. Kiedy określimy dobro jako dobro wyższego rzędu:
b. kiedy wzrost dochodu spowoduje szybszy wzrost konsumpcji niż innych dóbr,
a. gdy wzrost ceny spowoduje spadek jego konsumpcji,
c. kiedy spadek dochodu spowoduje szybsze zmniejszenie jego konsumpcji niż innych,
d. kiedy wzrost dochodu spowoduje obniżenie jego konsumpcji.
b. kiedy wzrost dochodu spowoduje szybszy wzrost konsumpcji niż innych dóbr,
c. kiedy spadek dochodu spowoduje szybsze zmniejszenie jego konsumpcji niż innych,
5. Nadwyżka konsumenta to:
c. różnica między wydatkiem na dane dobro a sumą satysfakcji z jego spożycia,
a. maksymalne zadowolenie ze spożycia danego dobra,
b. różnica między użytecznością całkowitą dobra a wydatkiem na nie,
d. użyteczność krańcowa osiągnięta ze spożycia każdej kolejnej jednostki dobra.
b. różnica między użytecznością całkowitą dobra a wydatkiem na nie,
6. Zmiana dochodu konsumenta, przy pozostałych czynnikach bez zmian, spowoduje:
b. zmianę nachylenia linii budżetu,
a. zmianę nachylenia krzywej obojętności,
d. równoległe przesunięcie krzywej obojętności.
c. równoległe przesunięcie linii budżetu,
c. równoległe przesunięcie linii budżetu,
7. Efekt dochodowy ma miejsce wówczas, gdy:
a. popyt dostosowuje się do zmiany realnego dochodu,
b. wzrastają zakupy dóbr luksusowych,
d. żadna z powyższych.
c. wielkość popytu dostosowuje się do zmiany realnego dochodu,
a. popyt dostosowuje się do zmiany realnego dochodu,
8. Użyteczność marginalna jest:
b. użytecznością dóbr luksusowych ponad konieczne potrzeby,
a. użytecznością z konsumpcji dobra w dodatkowym czasie,
c. dodatkowym zadowoleniem wynikającym z konsumpcji kolejnej jednostki dóbr lub usługi,
e. żadną z tych możliwości.
d. przyrostem zadowolenia wynikającym z przyrostu konsumpcji dóbr lub usług,
c. dodatkowym zadowoleniem wynikającym z konsumpcji kolejnej jednostki dóbr lub usługi,
9. Jeżeli maleje użyteczność marginalna drugiego jabłka w stosunku do pierwszego jabłka, to można to określić jako:
c. prawo malejącej użyteczności krańcowej,
b. nieracjonalne podejście konsumenta,
d. trudno odpowiedzieć.
a. prawo nadmiernej konsumpcji,
c. prawo malejącej użyteczności krańcowej,
10.Krzywa obojętności jest definiowana jako:
c. krzywa skupiająca kombinacje spożycia dobra A i B możliwe do zrealizowania przy danych możliwościach produkcyjnych,
a. krzywa skupiająca kombinacje spożycia dobra A i B możliwe do nabycia przy określonym dochodzie i cenach tych dóbr,
d. krzywa paraboliczna skupiająca wszystkie optymalne kombinacje zakupu dobra A i B.
b. krzywa skupiająca kombinacje spożycia dobra A i B dające ten sam poziom zadowolenia
b. krzywa skupiająca kombinacje spożycia dobra A i B dające ten sam poziom zadowolenia
11.Jeżeli kombinacja dwóch dóbr, która chciałby mieć konsument, znajduje się powyżej jego linii budżetu (przy danym dochodzie i cenach tych dóbr) oznacza to, że:
a. zgromadził oszczędności, które pozwolą mu na zakup tej kombinacji dóbr,
b. osiągnął tylko niewielkie zadowolenie przy danym dochodzie,
c. obecnie "wymarzona" kombinacja przekracza jego możliwości finansowe,
d. może jeszcze wydawać swoje dochody.
c. obecnie "wymarzona" kombinacja przekracza jego możliwości finansowe,
12.Co się stanie, jeżeli spadnie cena dobra X, przy stałej cenie dobra Y i nie zmienionym dochodzie nominalnym nabywcy:
c. wzrośnie wielkość popytu na dobro X,
a. zaistnieje efekt dochodowy,
d. spadnie dochód realny nabywcy.
b. zaistnieje efekt substytucyjny,
c. wzrośnie wielkość popytu na dobro X,
a. zaistnieje efekt dochodowy,
b. zaistnieje efekt substytucyjny,
13.Użyteczność krańcowa dobra to:
c. najniższy poziom użyteczności z konsumowanych dóbr,
a. to użyteczność całkowita z krańcowej jednostki dóbr,
d. najwyższy przyrost użyteczności całkowitej z określonej jednostki dobra.
b. przyrost użyteczności całkowitej z krańcowej jednostki dobra,
b. przyrost użyteczności całkowitej z krańcowej jednostki dobra,
14.Krzywe obojętności to:
b. wszystkie kombinacje dwu dóbr dające konsumentowi taka samą sumę całkowitej użyteczności,
a. dodatkowe jednostki jednego dobra, które można uzyskać kosztem innych dóbr,
d. wszystkie kombinacje dwu dóbr dające konsumentowi ten sam poziom zadowolenia.
c. minimalne zadowolenie konsumenta z dokonanego zakupu,
b. wszystkie kombinacje dwu dóbr dające konsumentowi taka samą sumę całkowitej użyteczności,
d. wszystkie kombinacje dwu dóbr dające konsumentowi ten sam poziom zadowolenia.
15.Do analizy racjonalnego zachowania się gospodarstwa domowego teoria ekonomii przyjmuje kilka założeń. Gospodarstwo domowe:
c. dąży do maksymalizacji wydatków na utrzymanie,
d. wszystkie powyższe.
a. jest podstawowym podmiotem podejmowania decyzji konsumpcyjnych,
b. dąży do maksymalizacji zadowolenia,
a. jest podstawowym podmiotem podejmowania decyzji konsumpcyjnych,
b. dąży do maksymalizacji zadowolenia,

Powiązane tematy

#wszib #mikro #mikroekonomia

Inne tryby