Fiszki: Test RF

Strona 1

Koncepcja wyceny we współczesnej rachunkowości oparta jest na zasadzie :
Pokaż odpowiedź
Waluty obce w kasie na dzień bilansowy wycenia się według :
Pokaż odpowiedź
Aktualizacja wartości środków trwałych odnoszona jest do :
Pokaż odpowiedź
Rozrachunki na koniec okresu sprawozdawczego są wyrażone w :
Pokaż odpowiedź
Za politykę rachunkowości w jednostce odpowiada :
Pokaż odpowiedź
Wycena zakupionych środków trwałych w momencie (...) wyrażona jest w :
Pokaż odpowiedź
Użytkowanie wieczyste gruntu w przepisach bilansowych to :
Pokaż odpowiedź
Amortyzacja według polskich rozwiązań prowadzona jest metodą :
Pokaż odpowiedź
Środki trwałe w budowie :
Pokaż odpowiedź
Amortyzacja wartości firmy ujmowana jest na koncie :
Pokaż odpowiedź
Wartości niematerialne i prawne :
Pokaż odpowiedź
Konieczność dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości wynika z :
Pokaż odpowiedź
Koszty remontu :
Pokaż odpowiedź
Metody wyceny rozchodu towarów i materiałów (FIFO, LIFO) :
Pokaż odpowiedź
Towary i materiały na dzień bilansowy :
Pokaż odpowiedź
Odpisy z tytułu utraty wartości :
Pokaż odpowiedź
W przypadku ogłoszenia upadłości przez naszego kontrahenta (...) z tytułu utraty wartości w wysokości :
Pokaż odpowiedź
Metoda liniowa amortyzacji to :
Pokaż odpowiedź
Odpis z tytułu utraty wartości gruntów :
Pokaż odpowiedź
Otrzymanie faktury od dostawy zagranicznego (...) :
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: