Fiszki

Pomiary - 101 pytań

Test w formie fiszek i 505 odpowiedzi. W bazie na pewno są błędy, ale przynajmniej 75% jest poprawnie. Jeśli jesteś pewien błędu -> kliknij "zgłoś błąd" pod pytaniem i napisz prawidłowe odpowiedzi.
Ilość pytań: 101 Rozwiązywany: 5354 razy
Na wyjściu częstościomierza heterodynowego uzyskano wynik pomiaru częstotliwości 1260 Hz. Częstotliwość generatora wzorcowego wynosi fw = 1 MHz. Mierzona częstotliwość może być równa:
998740 Hz
1260 Hz
2520 Hz
1001260 Hz
2002520 Hz
1001260 Hz
Względny błąd graniczny bezpośredniego pomiaru okresu sygnału, za pomocą cyfrowego częstościomierza-czasomierza:
rośnie ze wzrostem częstotliwości generatora wzorcowego
nie zależy od wartości mierzonego okresu
maleje ze wzrostem częstotliwości generatora wzorcowego
rośnie ze wzrostem czasu otwarcia bramki
maleje ze wzrostem mierzonego okresu
maleje ze wzrostem częstotliwości generatora wzorcowego
maleje ze wzrostem mierzonego okresu
Doprowadzenie do fazomierza impulsowego z przerzutnikiem napięć o okresie T i przesunięciu fazowym Φ spowoduje pojawienie się na wyjściu przerzutnika impulsów:
prostokątnych o czasie trwania zależnym tylko od Φ
prostokątnych o współczynniku wypełnienia zależnym od Φ
prostokątnych o czasie trwania zależnym tylko od T
prostokątnych o czasie trwania zależnym od Φ i od T
prostokątnych o współczynniku wypełnienia równym 1⁄2
prostokątnych o współczynniku wypełnienia zależnym od Φ
prostokątnych o czasie trwania zależnym od Φ i od T
Wartość współczynnika korelacji:
określa zależność pomiędzy dwiema wielkościami mierzonymi
jeśli jest równy 1, to zależność między wielkościami jest liniowa
ma związek z wartością błędu pomiarowego
może przyjmować wartości ujemne
służy do interpolacji dowolnej funkcji ciągłej
jeśli jest równy 1, to zależność między wielkościami jest liniowa
może przyjmować wartości ujemne
Zmierzono napięcie o wartości 200 V z błędem granicznym ΔU = -1V, oznacza to, że wartość prawdziwa lub błąd względny mogą wynosić:
199
201
delta U=-1/201
delta U=1/201
delta U=-1/200
199
201
delta U=-1/201
delta U=-1/200
Po wykonaniu serii 25 pomiarów obliczono odchylenie standardowe wartości średniej napięcia równego 20,0 V, które wyniosło 20 mV. Aby zmniejszyć przynajmniej dwukrotnie standardowe wartości średniej należy:
wykonać 80 pomiarów
wykonać 100 pomiarów
wykonać 50 pomiarów
wykonać 40 pomiarów
wykonać 150 pomiarów
wykonać 100 pomiarów
wykonać 150 pomiarów
Pojęcie precyzji pomiaru obejmuje:
rozdzielczość pomiaru
niepewność pomiaru
dokładność pomiaru
odtwarzalność pomiaru
powtarzalność pomiaru
odtwarzalność pomiaru
powtarzalność pomiaru
W przypadku równoległego połączenia dwóch pojemności o różnych tolerancjach, pojemność zastępcza charakteryzuje się:
błędem bezwzględnym równym sumie błędów bezwzględnych poszczególnych pojemności
błędem względnym równym sumie błędów względnych poszczególnych pojemności
błędem względnym zawartym w przedziale wyznaczonym przez najmniejszy i największy względny błąd pojemności wchodzących w skład połączenia
błędem względnym mniejszym od błędu względnego największej z pojemności
błędem bezwzględnym większym od największego błędu bezwzględnego pojemności składowych
błędem bezwzględnym równym sumie błędów bezwzględnych poszczególnych pojemności
błędem względnym równym sumie błędów względnych poszczególnych pojemności
błędem bezwzględnym większym od największego błędu bezwzględnego pojemności składowych
Metoda najmniejszych kwadratów:
pozwala na aproksymację wyników pomiarów „najlepszą” funkcją
może służyć do interpolacji funkcji
pozwala na aproksymację wyników pomiarów „najlepszą” prostą
jest stosowana w metodzie ekstrapolacji
jest stosowana gdy liczba punktów pomiarowych jest bardzo duża
pozwala na aproksymację wyników pomiarów „najlepszą” prostą
jest stosowana gdy liczba punktów pomiarowych jest bardzo duża
Błąd bezwzględny pomiaru wielkości X jest definiowany jako:
(XM – XR)/XM
(XM – XR)/XR
XR–XM
|XM – XR|
XM–XR
XM–XR
Dane są prądy I1 = 10 mA i I2 = 9 mA. Zostały one zmierzone z błędami granicznymi ΔgI1 = ΔgI2 = 200 μA. Błąd pomiaru różnicy tych prądów wynosi:
0,04
0,2 mA
1 mA
0,4
0,4 mA.
0,4
0,4 mA.
W instrukcji obsługi woltomierza cyfrowego podano wyrażenie pozwalające obliczyć błąd pomiaru w następującej postaci plus/minus( 0,2% + 4/n*100%). Jeśli na wyświetlaczu miernika pojawiła się wartość 1,96 V, to błąd pomiaru wynosi:
44 mV
mniej niż 1 %
60 mV
0,4 %
ponad 1,5 %
44 mV
ponad 1,5 %
W instrukcji obsługi woltomierza cyfrowego podano wyrażenie pozwalające obliczyć błąd pomiaru w następującej postaci plus/minus ( 0,8% plus/minus 4 ostatnie cyfry). Jeśli na wyświetlaczu miernika pojawiła się wartość 19,6 V, to błąd podany z precyzja dwóch cyfr wynosi:
4,8 %
1,6 %
2,8 %
0,56 V
56 mV
0,56 V
Prawdziwe jest stwierdzenie:
pomiar dokładny musi być precyzyjny
precyzja zawsze wpływa na błąd pomiaru
pomiar dokładny nie musi być precyzyjny
duża precyzja może nie wpływać na uzyskanie małego błądu pomiaru
pomiar precyzyjny musi być dokładny
pomiar dokładny nie musi być precyzyjny
duża precyzja może nie wpływać na uzyskanie małego błądu pomiaru
Dwa idealne źródła: napięciowe i prądowe:
mogą być łączone w sposób mieszany
nie mogą być łączone szeregowo
mogą być łączone szeregowo
nie mogą być łączone równolegle

Powiązane tematy

#pomiary

Inne tryby