Test do Policji

Test do Policji

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi:
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany:
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Rada Ministrów składa się z:
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze
współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez:
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności niepodzielności jego terytorium to:
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje:
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki:
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje:
Test Test do PolicjiCzłonkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed:
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek:
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej:
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje:
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się:
Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest:
Prezes Rady Ministrów wydaje:
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi:
Test Test do PolicjiPrezydent Rzeczpospolitej nie może stosować prawa łaski do:
Osoba ubiegająca się o urząd wojewody nie musi posiadać :
Test Test do PolicjiW czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem:
Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną:
Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez:
W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa ?
Test Test do PolicjiW drugim etapie powoływania rządu Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego skład rządu:
Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski:
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydaje:
Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie należy:
Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie:
Radę Gabinetową tworzy:
Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające:
Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczyna się z dniem:
Test Test do PolicjiSejm rozpatruje projekt ustawy w :
Nauka Test do PolicjiWnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu:
Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały to:
Test Test do PolicjiPrezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu:
Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić m. in., gdy:
Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów tworzą:
Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza:
W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzone są w
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiBierne prawo w wyborach do Sejmu przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu od:
Klub parlamentarny tworzy co najmniej:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiWładzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:
Sejm RP składa się:
Senat RP składa się:
Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy:
Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania,który najpóźniej w dniu wyborów kończy:
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa:
Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza:
Obywatel polski nie może sprawować mandatu poselskiego, jeżeli jest:
Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody:
O zatrzymaniu posła Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powiadamia się:
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. grupie obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Grupa ta musi liczyć co najmniej:
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje:
Sejm uchwala:
Sejm rozpatruje projekt ustawy w:
Mandat posła można łączyć z funkcją:(zaznacz poprawne odpowiedzi)
Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje:
Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez Sejm nie przysługuje:
Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu:
Test Test do PolicjiWybory Prezydenta RP zarządza:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Rady Ministrów w ciągu:
Wybrany do Sejmu może być obywatel polski który ukończył:
Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarządzić:
Prezydent za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed:
Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego:
Wybory do Sejmu są:
Kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem:
Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiPoseł możne być członkiem:
Wybory do Sejmu i Senatu zarządza:
Test Test do PolicjiSejm uchwala ustawy:
Organami Sejmu są m.in:
W przypadku śmierci Marszałka Sejmu jego obowiązki sprawuje:
Komisję śledczą może powołać:
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje:
Poseł bez zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej od dnia:
Jaka osoba nie może być wybrana do Sejmu i Senatu?
Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje:
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać:
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie do:
Sejm i Senat obradują na:
Regulamin Sejmu uchwalany jest przez:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiPosiedzenia Sejmu są:
Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia:
Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która:
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu:
Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do:
W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone:
Test Test do PolicjiReferendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić:
Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej:
Ilu sekretarzy wybiera sejm?
Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w głosowaniu:
Klub poselski tworzy co najmniej:
Koła poselskie tworzy co najmniej:
Test Test do PolicjiPoseł należeć może tylko do:
Prezydium Sejmu tworzą:
Nauka Test do PolicjiKomisje nadzwyczajne powołuje i odwołuje:
Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje:
Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują:
Kiedy na terytorium RP może być ustanowiony sąd wyjątkowy lub tryb doraźny?
Test Test do PolicjiPostępowanie sądowe jest:
Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje:
Sądami powszechnymi w rozumieniu ustawy Prawo o ustroju sadów
powszechnych są sądy:
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości:
Sąd i trybunały wydają wyroki w imieniu:
Do jakiego obszaru tworzy się sądu rejonowe?
Dla jakiego obaczaru tworzy się sady okręgowe?
Sądy dzielą się na:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiPrzy rozstrzyganiu spraw równe prawa z sędziami mają:
Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów w pierwszej instancji są:
Test Test do PolicjiW zakresie orzekania ławnicy podlegają tylko:
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa:
Sądami wojskowymi są:
Sędzia może być zatrzymany jedynie w sytuacji:
Sędziów sądów powszechnych powołuje:
Co do zasady ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do:
Przy powołaniu sędzie składa ślubowanie wobec:
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiPrezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego powojuje:
Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie:
Za wykroczenia sędzia odpowiada:
Biegłych sądowych ustanawia i prowadzi ich listę:
Ławnikiem może być(zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi):
Prezes sądu rejonowego jest powołany na okres:
Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas:
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród kandydatów
przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje:
Test Test do PolicjiSądy i Trybunały w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują władzę:
Wymiar Sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:
Test Test do PolicjiNadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje:
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje:
Nauka Test do PolicjiKrajowa Rada Sądownictwa składa się z:
Kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa:
W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi:
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybierany jest na okres:
Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą między innymi:
Prawo postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie:
Cechą umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie jest:
Konstytucja RP wprowadza generalną zasadę:
Nauka Test do PolicjiNa mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są:
Podstawowym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest:
O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją rozstrzyga:
Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia:
Odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu nie ponosi:
Najwyższa Izba Kontroli podlega:
Ogłoszenie aktu normatywnego:
Na czele Prokuratury stoi:
O zatrzymaniu sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa,niezwłocznie powiadamia się:
Kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynosi:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiSądami powszechnymi są sądy:
Sądy powszechne dzielą się na:
Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto ukończył:
Stosunek służby sędziego nawiązuje się:
Ławnikiem może być wybrany ten kto nie przekroczył:
Ławników do sądów okręgowych wybierają:
Nauka Test do PolicjiPodczas poruszania się po drodze niebędącej drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu dotyczy osób w wieku do:
Ewidencję punktów kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego Prowadzi:
Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres:
Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w :
Test Test do PolicjiZabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat:
Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący tym pojazdem jest obowiązany:
Strażnik miejski (gminny) wykonując ustawowe zadania, ma prawo między Innymi do:
Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
Policjant wykonujący zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu publicznym może żądać pomocy między innymi od:
Które z wymienionych zachowań jest przestępstwem?
Dominik B. po podjętym pościgu ujął nieznanego mu z nazwiska sprawcę kradzieży z włamaniem do swojego samochodu. W związku z tym powinien:
Przejawami demoralizacji nieletnich między innymi są:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiOkreślenie standardów podstawowych usług świadczonych przez
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań ministra właściwego do:
Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada:
Czy 12-latek ma prawo wstępu na mecz piłki nożnej?
Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest:
Komendant wojewódzki Policji powołuje i odwołuje:
Umundurowanie dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów określa:
Centralnym organem administracji rządowej,właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:
Test Test do PolicjiKomendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje:
Test Test do PolicjiPlany zarządzania kryzysowego tworzy się na poziomie:
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest:
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest:
Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego określa:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiPrzewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlega:
Zagraniczny dokument tożsamości:
Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować wobec:
Czas zatrzymania osoby liczy się od:
Zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania:
Zażalenie na sposób przeprowadzenia czynności legitymowania może być złożone:
Które z poniższych zdarzeń można uznać za katastrofę naturalną?
Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych Systemu Informacyjnego Schengen jest:
Podstawowym systemem informatycznym wspierającym działania Policji jest:
Test Test do PolicjiW ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje między innymi czynności:
Jednym z zadań powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku jest:
Test Test do PolicjiKomendant powiatowy (miejski) Policji jest obowiązany udostępnić komisji bezpieczeństwa i porządku:
Policjant nie ma prawa do:
Różnicę pomiędzy aktem terrorystycznym a przestępstwem pospolitym stanowi:
Test Test do PolicjiDziałalność Al Kaidy mieści się w nurcie terroryzmu:
Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, popełniony w celu:
Do obecnie zidentyfikowanych motywów dziań terrorystycznych nie zalicza się motywów:
Przykładami katastrof naturalnych są:
Sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu nieadekwatność posiadanych sił i środków nazywamy sytuacją:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiZarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny, jako stany:
Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych na:
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w:
W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powołać stan wyjątkowy na wniosek:
Test Test do PolicjiPolicja jest formacją przeznaczoną do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyjątkowy na wniosek:
Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego w celu przywrócenia porządku publicznego mogą wykroczyć na teren szkoły wyższej bez wezwania przez rekorda w czasie:
Stan wyjątkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez:
Kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, może zostać wprowadzona w czasie:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiOchrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku
konstytucyjnego należy do ustawowych zadań:
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego tworzy się przy:
Zgodę na przedłużenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej wyraża:
Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje:
W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające, decyzję o użyciu funkcjonariuszy Straży Granicznej podejmuje:
Komendant Stołeczny Policji jest powoływany przez:
Test Test do PolicjiOchrona życia i zdrowia ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra należy do podstawowych zadań:
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem:
Jeżeli stan klęski żywioł
owej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy
wchodzącej w skład powiatu, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom kieruje:
W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa,bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego spowodowanego działaniami terrorystycznymi na terenie kraju można wprowadzić:
Stan klęski żywiołowej znosi się wydając:
W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej władze Polski są zobowiązane podać to do wiadomości:
Policjanci wykonują swoje ustawowe obowiązki mają prawo do legitymowania:
Przesłanką pozwalającą uznać imprezę za imprezę masową o podwyższonym ryzyku jest:
Organizator meczu piłki nożnej lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku:
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegają bezpośrednio:
Naczelne organy administracji państwowej powołuje:
Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a związkami wyznaniowymi określa:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski w stosunku do:
Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiWymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez:
Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie:
Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi:
W postępowaniu administracyjnym organ administracji publicznej:
Test Test do PolicjiMarszałek województwa jest:
Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się:
Zaświadczenie powinno być wydane:
Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej są rozstrzygane przez:
Test Test do PolicjiAkty prawa miejscowego stanowione są między innymi przez organy samorządu terytorialnego, tj:
Pracownik wyłączony z postępowania administracyjnego:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiOrganem administracji samorządowej w gminie jest:
Organ administracji publicznej załatwia sprawę co do jej istoty przez wydanie:
Organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia
postępowania jest organ, który wydał w tej sprawie decyzję w:
Wojewoda jest:
Organy niezespolonej administracji rządowej są to organy administracji podporządkowane:
Test Test do PolicjiOrgany administracji niezespolonej w województwie:
Urząd wojewódzki jest aparatem pomocniczym:
Akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa stanowią:
Test Test do PolicjiUrząd gminy jest:
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest:
W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe na terenie gminy wydaje wójt, w formie:
Organami gminy są:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiOrganem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest:
Nauka Test do PolicjiOrganizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad należy do:
W miastach powyżej 100 000 mieszkańców,organem wykonawczym gminy jest:
Test Test do PolicjiWójt gminy powołuje swojego zastępcę w drodze
Organami powiatu są:
Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest:
Powiatowe przepisy porządkowe:
Nadzór nad działalnością samorządu województwa w zakresie spraw
finansowych sprawuje:
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest:
Rada gminy to organ, który:
Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są:
Postępowanie administracyjne jest:
Nauka Test do PolicjiNajwyższym aktem normatywnym w Polsce jest:
Organem wykonawczym powiatu jest:
Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest:
Wojewodę powołuje i odwołuje:
Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest:
Uchwalenie statutu powiatu należy do właściwości:
Na straży praw i wolności obywatelskich zgodnie z Konstytucją RP stoi:
Władczym jednostronnym oświadczeniem woli organu administracji publicznej,określającym sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie jest:
Test Test do PolicjiKonstytucja RP daje prawo powoływania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,zwoływania Rady Gabinetowej, ratyfikowania umów międzynarodowych:
Test Test do PolicjiOrganem wykonawczym gminy jest:
Wojewoda nie jest organem administracji:
Nauka Test do PolicjiDecyzją administracyjną jest:
Nauka Test do PolicjiRada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradcy:
Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na kadencję:
Umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada:
Test Test do PolicjiOrganem naczelnym administracji rządowej nie jest:
Prezydent RP ponosi odpowiedzialność za naruszenie ustaw przed:
Do kompetencji rady gminy nie należy:
Policja składa się z następujących rodzajów służb:
Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w pełnym wymiarze:
Test Test do PolicjiPrzedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:
Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są:
Komendant wojewódzki Policji jest organem:
Sprawy mianowania, przenoszenia, zwalniania ze stanowisk w Policji następują w formie:
Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości:
Nauka Test do PolicjiOd decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej w pierwszej instancji przysługuje:
Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym wynosi:
Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu:
Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się:
Nauka Test do PolicjiZwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie jest:
W postępowaniu administracyjnym występuje zasada:
W sprawach dotyczących członków wspólnoty samorządowej przeprowadza się:
Organy administracji publicznej mogą wydawać akty normatywne w postaci:
Organami samorządu województwa są:
Ustanowienie statutu województwa należy do właściwości:
Nauka Test do PolicjiTest Test do PolicjiUstalenie budżetu województwa należy do wyłącznej w:
Organem gminy nie jest:
Odwołanie rady powiatu następuje w drodze:
Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów są:
W postępowaniu administracyjnym załatwienie sprawy szczególnie
skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później,niż,w ciągu:
Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień:
O tym, czy pismo skierowane do organu administracji publicznej jest skargą, decyduje:
Centralnym organem administracji rządowej jest:
Służby informacyjne organizatora imprezy masowej nie mają prawa do:
310. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest:
Zgodnie z prawem zgrupowanie, co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska jest:
Zgromadzeniem zgodnie z prawem jest:
Test Test do PolicjiOrganizator zgromadzenia publicznego ma obowiązek powiadomienia organu gminy o terminie zgromadzenia najwcześniej:
Paszport tymczasowy wydaje się osobom, które:
Bronią białą, w rozumieniu art. 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r., nie jest: