Inne: Test do Policji

Test do Policji

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

110 Testy i quizy Inne, Liceum / Technikum
Doskonały
76 Testy i quizy Inne, Liceum / Technikum
Dobry
216 Testy i quizy Inne, Gimnazjum
Dobry

Pytania zawarte w teście

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi:
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany:
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Rada Ministrów składa się z:
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze
współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez:
Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności niepodzielności jego terytorium to:
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje:
Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki:
Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje:
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed:
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek:
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej:
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje:
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się:
Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest:
Prezes Rady Ministrów wydaje:
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi:
Prezydent Rzeczpospolitej nie może stosować prawa łaski do:
Osoba ubiegająca się o urząd wojewody nie musi posiadać :
W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem:
Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną:
Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez:
W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa ?
W drugim etapie powoływania rządu Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego skład rządu:
Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski:
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydaje:
Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie należy:
Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie:
Radę Gabinetową tworzy:
Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające:
Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczyna się z dniem:
Sejm rozpatruje projekt ustawy w :
Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu:
Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały to:
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu:
Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić m. in., gdy:
Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów tworzą:
Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza:
W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzone są w
Bierne prawo w wyborach do Sejmu przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu od:
Klub parlamentarny tworzy co najmniej:
Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:
Sejm RP składa się:
Senat RP składa się:
Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy:
Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania,który najpóźniej w dniu wyborów kończy:
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa:
Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza:
Obywatel polski nie może sprawować mandatu poselskiego, jeżeli jest:
Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody:
O zatrzymaniu posła Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powiadamia się:
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. grupie obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Grupa ta musi liczyć co najmniej:
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje:
Sejm uchwala:
Sejm rozpatruje projekt ustawy w:
Mandat posła można łączyć z funkcją:(zaznacz poprawne odpowiedzi)
Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje:
Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez Sejm nie przysługuje:
Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu:
Wybory Prezydenta RP zarządza:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Rady Ministrów w ciągu:
Wybrany do Sejmu może być obywatel polski który ukończył:
Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarządzić:
Prezydent za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed:
Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego:
Wybory do Sejmu są:
Kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem:
Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu:
Poseł możne być członkiem:
Wybory do Sejmu i Senatu zarządza:
Sejm uchwala ustawy:
Organami Sejmu są m.in:
W przypadku śmierci Marszałka Sejmu jego obowiązki sprawuje:
Komisję śledczą może powołać:
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje:
Poseł bez zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej od dnia:
Jaka osoba nie może być wybrana do Sejmu i Senatu?
Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje:
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać:
Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie do:
Sejm i Senat obradują na:
Regulamin Sejmu uchwalany jest przez:
Posiedzenia Sejmu są:
Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia:
Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która:
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu:
Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do:
W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone:
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić:
Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej:
Ilu sekretarzy wybiera sejm?
Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w głosowaniu:
Klub poselski tworzy co najmniej:
Koła poselskie tworzy co najmniej:
Poseł należeć może tylko do:
Prezydium Sejmu tworzą:
Komisje nadzwyczajne powołuje i odwołuje:
Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje:
Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują:
Kiedy na terytorium RP może być ustanowiony sąd wyjątkowy lub tryb doraźny?
Postępowanie sądowe jest:
Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje:
Sądami powszechnymi w rozumieniu ustawy Prawo o ustroju sadów
powszechnych są sądy:
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości:
Sąd i trybunały wydają wyroki w imieniu:
Do jakiego obszaru tworzy się sądu rejonowe?
Dla jakiego obaczaru tworzy się sady okręgowe?
Sądy dzielą się na:
Przy rozstrzyganiu spraw równe prawa z sędziami mają:
Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów w pierwszej instancji są:
W zakresie orzekania ławnicy podlegają tylko:
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa:
Sądami wojskowymi są:
Sędzia może być zatrzymany jedynie w sytuacji:
Sędziów sądów powszechnych powołuje:
Co do zasady ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do:
Przy powołaniu sędzie składa ślubowanie wobec:
Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały:
Prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego powojuje:
Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie:
Za wykroczenia sędzia odpowiada:
Biegłych sądowych ustanawia i prowadzi ich listę:
Ławnikiem może być(zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi):
Prezes sądu rejonowego jest powołany na okres:
Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas:
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród kandydatów
przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje:
Sądy i Trybunały w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują władzę:
Wymiar Sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:
Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje:
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje:
Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:
Kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa:
W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi:
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybierany jest na okres:
Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą między innymi:
Prawo postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie:
Cechą umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie jest:
Konstytucja RP wprowadza generalną zasadę:
Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są:
Podstawowym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest:
O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją rozstrzyga:
Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia:
Odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu nie ponosi:
Najwyższa Izba Kontroli podlega:
Ogłoszenie aktu normatywnego:
Na czele Prokuratury stoi:
O zatrzymaniu sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa,niezwłocznie powiadamia się:
Kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynosi:
Sądami powszechnymi są sądy:
Sądy powszechne dzielą się na:
Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto ukończył:
Stosunek służby sędziego nawiązuje się:
Ławnikiem może być wybrany ten kto nie przekroczył:
Ławników do sądów okręgowych wybierają:
Podczas poruszania się po drodze niebędącej drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu dotyczy osób w wieku do:
Ewidencję punktów kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego Prowadzi:
Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres:
Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w :
Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat:
Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący tym pojazdem jest obowiązany:
Strażnik miejski (gminny) wykonując ustawowe zadania, ma prawo między Innymi do:
Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
Policjant wykonujący zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu publicznym może żądać pomocy między innymi od:
Które z wymienionych zachowań jest przestępstwem?
Dominik B. po podjętym pościgu ujął nieznanego mu z nazwiska sprawcę kradzieży z włamaniem do swojego samochodu. W związku z tym powinien:
Przejawami demoralizacji nieletnich między innymi są:
Określenie standardów podstawowych usług świadczonych przez
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań ministra właściwego do:
Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada:
Czy 12-latek ma prawo wstępu na mecz piłki nożnej?
Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest:
Komendant wojewódzki Policji powołuje i odwołuje:
Umundurowanie dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów określa:
Centralnym organem administracji rządowej,właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:
Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje:
Plany zarządzania kryzysowego tworzy się na poziomie:
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest:
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest:
Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego określa:
Przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlega:
Zagraniczny dokument tożsamości:
Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować wobec:
Czas zatrzymania osoby liczy się od:
Zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania:
Zażalenie na sposób przeprowadzenia czynności legitymowania może być złożone:
Które z poniższych zdarzeń można uznać za katastrofę naturalną?
Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych Systemu Informacyjnego Schengen jest:
Podstawowym systemem informatycznym wspierającym działania Policji jest:
W ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje między innymi czynności:
Jednym z zadań powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku jest:
Komendant powiatowy (miejski) Policji jest obowiązany udostępnić komisji bezpieczeństwa i porządku:
Policjant nie ma prawa do:
Różnicę pomiędzy aktem terrorystycznym a przestępstwem pospolitym stanowi:
Działalność Al Kaidy mieści się w nurcie terroryzmu:
Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, popełniony w celu:
Do obecnie zidentyfikowanych motywów dziań terrorystycznych nie zalicza się motywów:
Przykładami katastrof naturalnych są:
Sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu nieadekwatność posiadanych sił i środków nazywamy sytuacją:
Zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny, jako stany:
Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych na:
W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w:
W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powołać stan wyjątkowy na wniosek:
Policja jest formacją przeznaczoną do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyjątkowy na wniosek:
Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego w celu przywrócenia porządku publicznego mogą wykroczyć na teren szkoły wyższej bez wezwania przez rekorda w czasie:
Stan wyjątkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez:
Kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, może zostać wprowadzona w czasie:
Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku
konstytucyjnego należy do ustawowych zadań:
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego tworzy się przy:
Zgodę na przedłużenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej wyraża:
Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje:
W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające, decyzję o użyciu funkcjonariuszy Straży Granicznej podejmuje:
Komendant Stołeczny Policji jest powoływany przez:
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra należy do podstawowych zadań:
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem:
Jeżeli stan klęski żywioł
owej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy
wchodzącej w skład powiatu, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom kieruje:
W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa,bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego spowodowanego działaniami terrorystycznymi na terenie kraju można wprowadzić:
Stan klęski żywiołowej znosi się wydając:
W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej władze Polski są zobowiązane podać to do wiadomości:
Policjanci wykonują swoje ustawowe obowiązki mają prawo do legitymowania:
Przesłanką pozwalającą uznać imprezę za imprezę masową o podwyższonym ryzyku jest:
Organizator meczu piłki nożnej lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku:
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegają bezpośrednio:
Naczelne organy administracji państwowej powołuje:
Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a związkami wyznaniowymi określa:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski w stosunku do:
Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje:
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez:
Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie:
Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi:
W postępowaniu administracyjnym organ administracji publicznej:
Marszałek województwa jest:
Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się:
Zaświadczenie powinno być wydane:
Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej są rozstrzygane przez:
Akty prawa miejscowego stanowione są między innymi przez organy samorządu terytorialnego, tj:
Pracownik wyłączony z postępowania administracyjnego:
Organem administracji samorządowej w gminie jest:
Organ administracji publicznej załatwia sprawę co do jej istoty przez wydanie:
Organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia
postępowania jest organ, który wydał w tej sprawie decyzję w:
Wojewoda jest:
Organy niezespolonej administracji rządowej są to organy administracji podporządkowane:
Organy administracji niezespolonej w województwie:
Urząd wojewódzki jest aparatem pomocniczym:
Akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa stanowią:
Urząd gminy jest:
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest:
W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe na terenie gminy wydaje wójt, w formie:
Organami gminy są:
Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest:
Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad należy do:
W miastach powyżej 100 000 mieszkańców,organem wykonawczym gminy jest:
Wójt gminy powołuje swojego zastępcę w drodze
Organami powiatu są:
Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest:
Powiatowe przepisy porządkowe:
Nadzór nad działalnością samorządu województwa w zakresie spraw
finansowych sprawuje:
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest:
Rada gminy to organ, który:
Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są:
Postępowanie administracyjne jest:
Najwyższym aktem normatywnym w Polsce jest:
Organem wykonawczym powiatu jest:
Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest:
Wojewodę powołuje i odwołuje:
Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest:
Uchwalenie statutu powiatu należy do właściwości:
Na straży praw i wolności obywatelskich zgodnie z Konstytucją RP stoi:
Władczym jednostronnym oświadczeniem woli organu administracji publicznej,określającym sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie jest:
Konstytucja RP daje prawo powoływania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,zwoływania Rady Gabinetowej, ratyfikowania umów międzynarodowych:
Organem wykonawczym gminy jest:
Wojewoda nie jest organem administracji:
Decyzją administracyjną jest:
Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradcy:
Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na kadencję:
Umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada:
Organem naczelnym administracji rządowej nie jest:
Prezydent RP ponosi odpowiedzialność za naruszenie ustaw przed:
Do kompetencji rady gminy nie należy:
Policja składa się z następujących rodzajów służb:
Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w pełnym wymiarze:
Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:
Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są:
Komendant wojewódzki Policji jest organem:
Sprawy mianowania, przenoszenia, zwalniania ze stanowisk w Policji następują w formie:
Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej w pierwszej instancji przysługuje:
Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym wynosi:
Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu:
Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się:
Zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie jest:
W postępowaniu administracyjnym występuje zasada:
W sprawach dotyczących członków wspólnoty samorządowej przeprowadza się:
Organy administracji publicznej mogą wydawać akty normatywne w postaci:
Organami samorządu województwa są:
Ustanowienie statutu województwa należy do właściwości:
Ustalenie budżetu województwa należy do wyłącznej w:
Organem gminy nie jest:
Odwołanie rady powiatu następuje w drodze:
Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów są:
W postępowaniu administracyjnym załatwienie sprawy szczególnie
skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później,niż,w ciągu:
Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień:
O tym, czy pismo skierowane do organu administracji publicznej jest skargą, decyduje:
Centralnym organem administracji rządowej jest:
Służby informacyjne organizatora imprezy masowej nie mają prawa do:
310. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest:
Zgodnie z prawem zgrupowanie, co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska jest:
Zgromadzeniem zgodnie z prawem jest:
Organizator zgromadzenia publicznego ma obowiązek powiadomienia organu gminy o terminie zgromadzenia najwcześniej:
Paszport tymczasowy wydaje się osobom, które:
Bronią białą, w rozumieniu art. 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r., nie jest: