Historia: Starożytny Rzym

Bardzo dużo pytań ze starożytnego Rzymu. Wszystko wrzucone do jednego kotła, trochę chaotycznie i niepokolei, ale przygotowywałam się do matury. Być może komuś się również przyda (;

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

10 Testy i quizy Historia, Ogólny
Dobry
77 Testy i quizy Historia, Ogólny
Przeciętny
15 Testy i quizy Historia, Ogólny
Doskonały

Pytania zawarte w teście

Lata ustroju monarchicznego w starożytnym Rzymie:
Lata ustroju republiki w starożytnym Rzymie to lata:
Okres cesarstwa w starożytnym Rzymie to lata (bez skrótów "p.n.e"; "n.e")
Pierwszym królem Rzymu był:
Ostatnim królem monarchii rzymskiej był:
Trzej ostatni królowie monarchii rzymskiej to:
Liczba królów panujących w okresie monarchii to:
Legendarna data założenia Rzymu to rok:
Faktyczna data założenia Rzymu to wiek:
Najważniejszym organem władzy republiki rzymskiej było:
Najstarsze zgromadzenie ludowe w Rzymie (zberano się wg. przynależności rodowej), które w okresie republiki rzymskiej straciło na znaczeniu, to zgromadzenia (komicja):
Zgromadzenie, w którym zbierano się i głosowano wg. podziału majątkowego, to zgromadzenie:
Zgromadzenie, w którym głosowano wg. miejsca zamieszkania to zgromadzenie:
Nazwa jednostki administracyjno-terytorialna (było ich 35):
Najmniejsza jednostką taktyczną legionu:
Na zgrmadzneiu tribusowym zajmowano się:
Urządnik w starożytnym Rzymie, zajmujący się finansami, to:
Urządnik w starożytnym Rzymie, zajmujący się sprawami porządkowymi miasta, zaopatrzeniem, organizacją Igrzysk to:
Urządnik w starożytnym Rzymie, sprawujący władzę sądową to:
Urządnik w starożytnym Rzymie, powoływany wśród plebejuszy, którzy zwoływali zgromadzenia ludowe, posiadający prawo veta i przywilej nietykalności to:
Urząd o charakterze nadzwyczajnym, powoływany w sytuacjach krytycznych na 6 miesięcy, posiadający najwyższą, niczym nieograniczoną władzę to:
Urządnik w starożytnym Rzymie, posiadający pełnię władzy wykonawczej, wojskowej i administracyjnej, prawo do zwoływania zgromadzenia ludowego i senatu to:
Urząd składający się z byłych i czynnych urzędników, posiadający uprawnienia doradcze i opiniodawcze, dominował nad innymi organami władzy dzięki swemu autorytetowi:
Urzędnik w starożytnym Rzymie, do którego obowiązków należało sporządzanie spisu majątku to:
Urzędy w Rzymie były z reguły:
Arystokracja rodowa, która zmonopolizowałą dostęp do urzędów i godności kapłańskich to:
Lud rzymski to:
Urząd Trybuna Ludowego powstał w roku:
Spisanie prawa (Prawo 12 Tablic) nastąpiło w roku:
Ugrupowanie polityczne w starożytnym Rzymie działające w interesie plebejuszy, byli za dalszym rozprzestrzenianiem Imperium:
Konserwatywne ugrupowanie polityczne w starożytnym Rzymie, skupiające członków bogatych rodów senatorskich to:
Dyktator rzymski, przywódca optymatów, wzmocnił rolę senatu i osłabił rolę popularów:
Powstanie Spartakusa to lata:
Największe prześladowania chrześcijan były za czasów panowania cesarza:
I triumwirat zawarto w roku:
Nazwa filipika pochodzi od mów wymierzonych przeciwko Filipowi II Macedońskiemu, które wygłaszał:
Bitwa Krasussa z Partami pod Carrhe to rok:
Wojna domowa, wynikająca z nieporozumień pomiędzy Pompejuszem a Cesarem, to lata:
Cesar był przywódcą:
Przywódcami Optymtów nie byli:
Juliusza Cezara zamordowano w roku (początek wojny domowej):
Wnuk siostry Cezara, usynowionego przez niego w testamencie, który pomścił jego zabójstwo to:
Bitwa pod Akcjum to rok:
Lata I wojny punickiej to lata:
Lata II Wojny punickiej to:
Lata III wojny punickiej to:
Bitwa opd Kannami to rok:
Bitwa pod Zamą to rok:
Wódz Kartaginy, który rozpoczął II wojnę punicką (przeszedł z Hiszpanii przez Alpy do Italii) to:
Wódz rzymski z okresu II wojny punickiej, który zdołał pokonać Hannibala to:
Bitwa nad jeziorem Trazymeńskim to rok:
Bitwy wygrana przez Rzym to:
Lata I wojny macedońskiej z Rzymem to:
Lata II wojny macedońskiej to lata:
Lata III wojny macedońskiej to lata:
Rok bitwy pod Kynoskefalaj (psimi głowami) to:
Rok bitwy pod Pydną to:
IV Wojna macedońska (powstanie przeciw Rzymianom) to lata:
Królem Macedoni podczas I i II wojnie macedońskiej był:
Juliusz Cezar przyłączył Galię do Rzymu w latach:
Nową arystokrację, tworzoną przez patrycjuszy i bogaty plebs nazwano:
Pryncypat (wczesne cesarstwo) to forma rządów wprowadzona przez:
Daty ramowe trwania pryncypatu to:
Dominat to forma rządu stworzona przez cesarza:
Dominat trwał w Rzymie od roku:
Podział cesarstwa rzymskiego nastąpił w roku:
Kto podzielił cesarstwo rzymskie?
Ostatnim cesarzem cesarstwa zachodnoirzymskiego był:
Który z wodzów germańskich pozbawił władzy ostatniego cesarza zachodniorzymskiego
Niewolnik toczący walkę na arenie w starożytnym Rzymie to:
Określenie stanu pokoju istniejącego wewnątrz i na zewnątrz państwa rzymskiego to:
Ogromna posiadłość ziemska, gdzie zatrudniano niewolników to:
Tyberjusz i Grajusz Grakchowie chcieli przeprowadzić reformę:
Publiczne grunty w starożytnym Rzymie, którymi zarządzało państwo to (nazwa łacińska):
Reformę armii rzymskiej, polegającej na przyjmowaniu do armii ludzi nieposiadających ziemi, przeprowadził:
Kryzys republiki rzymskiej miał miejsce w:
Lata panowaniaSuli w Rzymie to:
Listy osób, których rządzący skazywał na śmierć to:
Porozumienie trzech to:
W skład I triumwiratu wchodizł Juliusz Cezar, Pompejusz oraz
Juliusz Cezar został konsulem w roku:
Rozpad I triumwiratu to rok:
Po przekroczeniu rzeki Rubikon (początek wojny domowej w Rzymie) Juliusz Cezar powiedział ("kości zostały rzucone"):
Bitwa pod Farsalos to rok:
Sprawozdanie Cezara wysłane do Senatu po zwycięskiej wojnie z Królem Pontu (47 r.p.n.e) ("przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem"):
Święto poświęcone bogowi wojny - Marsowi (15 III) nazywają się:
Przybrany syn Juliusza Cezara, najbardziej znany zamachowiec to:
II triumwirat zawarto w roku:
II triumwirat zawarli: Oktawian August (Gajusz Oktawian), Marek Antoniusz i:
Bitwa pod Filippi (zemsta na zabójcach Cezara) to rok:
Człowiek nowy, spoza układu nazywany był (po łacinie):
Mówca rzymski, przeciwnik Cezara, autor cyklu 14 mów skierowanych przeciw Markowi Antoniuszowi nazywał się:
Cykl 14 mów wygłoszonych w 44 i 43 p.n.e. przez Cycerona, skierowanych przeciwko Markowi Antoniuszowi to:
System umocnień na granicach rzymskich to:
Nowa jednostka monetarna wprowadzona w IV w. przez cesarza rzymskiego Konstantyna I to:
Wojska rzymskie stanowiące obsadę limes złożone prawie wyłącznie z piechoty nosiły nazwę:
Wojska rzymskie mające za zadanie uniemożliwić najeźdźcom, którzy przedarli się przez limes, wdarcie się w głąb imperium nosiły nazwę:
Tytuł, którego używał cesarz w okresie dominatu to ("pan i bóg"):
"Pierwszy obywatel", któremu przysługiwał tytuł imperatora w okresie pryncypatu to (nazwa łacińska):
Bitwa pod Adrianopolem to rok:
Wizygoci zdobyli Rzym wroku:
Wandalowie zdobyli Rzym w roku:
Prawdziwą stolicą Rzymu po najzadach Wandalów i Wizygotów (tam gdzie przebywał cesarz) stała się:
Plemię germańskie, najeżdżające Rzym, które osiedliło się w zachodniej Galii, a później na ziemiach dzisiejszej Hiszpanii to:
Plemię germańskie najeżdżające Rzym, które utworzyło państwo w północnej Afryce to:
Plemię germańskie, które osiedliło się na wschodniej Galii (Francja) to:
Plemię germańskie, które utworzyło własne państwo na terenie półwyspu bałkańskiego, a później zajęli Italię to:
Mur odzielający Rzymian przed Piktami to:
Podboje Rzymian na terenie Brytanii zapoczątkował cesarz:
Najbardziej znany dowódca rzymski podczas podbojów Brytanii to:
Ród Szkocki, który zmusił Rzymian do wycofania się z ich terenów, to:
Powstanie na terenie Brytanii przeciwko Rzymianom to rok:
Na czele powstania Brytów przeciwko Rzymian stanęła:
Rzymianie ostatecznie opuścili Brytanię w roku:
Kapłani w religii celtyckiej, którzy byli również lekarzami, sędziami i nauczycielami to:
Poeci i śpiewacy celtyccy, którzy pełnili rolę "żyjących kronik" to:
Krótki miecz rzymski nosił nazwę:
Oszczep używany przez Rzymian nosił nazwę:
W pierwszym rzędzi armii rzymskiej stali najmniej doświadczeni żołnierze:
Najbardziej doświadczeni żołnierze rzymscy to:
Żołnierze stari od hastati ale młodsi niż triarii to:
Jednostka taktyczna armii rzymskiej, składającya się z dwóch centurii nosiła nazwę:
Największa jednostka taktyczna armii rzymskiej to:
Cesarz Karakalla nadał obywatelstwo rzymskie wszystkim wolnym mieszkańcom imperium tzw. Edykt Karakalli) w roku:
Tyberiusza Grakchus przedstawił w zgromadzeniu ludowym projekt swojej ustawy agrarnej w roku:
Rzymianie nazywali Morze śródziemne ("nasze morze"):
Kara polegająca na ścięciu lub rozstrzelaniu co dziesiątego żołnierza z oddziału (kara za tchórzostwo lub ucieczkę z pola bitwy) to:
Edykt mediolański (zaprowadzający wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim) został wydany w roku:
Edykt mediolański wydał:
Okres masowych migracji plemion barbarzyńskich na ziemie Cesarstwa rzymskiego (IV - V w.) nazywany jest:
Rok 4 cesarzy to rok:
Podstawowa walka Plebejuszy z Patrycjuszami (grożenie, że wyniosą się z miasta) to: