Biologia: fotosynteza i oddychanie wewnątrzkomórkowe

zadania maturalne i z olimpiad

Statystyki testu
manka

Sprawdź też podobne testy

10 Testy i quizy Biologia, Gimnazjum
Dobry
16 Testy i quizy Biologia, Liceum / Technikum
Doskonały
15 Testy i quizy Biologia, Liceum / Technikum
Dobry

Pytania zawarte w teście

Glikoliza jest ciągiem reakcji, w których glukoza jest rozkładana do pirogronianu. Zachodzi tylko w warunkach tlenowych.
Cykl kwasu cytrynowego jest ciągiem reakcji, w których grupa acetylowa z acetylo-CoA jest rozkładana do dwutlenku węgla.
Tworzenie acetylo-CoA zachodzi w cytoplazmie.
Oddychanie tlenowe jest procesem oksydacyjno-redukcyjnym. Glukoza jest utleniana, a tlen ulega redukcji.
Beztlenowy rozkład glukozy może prowadzić do powstania kwasu mlekowego.
proces rozpadu wody w fotosyntezie
Trioza (aldehyd fosfoglicerynowy) jest pierwotnym produktem fotosyntezy.
Podaj podstawowe grupy związków organicznych będących wtórnymi produktami tego procesu
Uniwersalny akumulator i nośnik energii biologicznie użytecznej
Faza jasna fotosyntezy zachodzi w
Glikoliza zachodzi w
Element składowy chloroplastu w którym zachodzi fotoliza wody w obecności chlorofilu. Określenie jaki typ reakcji tam zachodzi(utlenianie/redukcja).
(odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
Element składowy chloroplastu w którym zachodzi cykl Calvina. Określenie jaki typ reakcji tam zachodzi(utlenianie/redukcja).
(odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
Czynniki zewnętrzne wpływające na przebieg fotosyntezy:
Czynniki wewnętrzne wpływające na przebieg fotosyntezy:
Struktura chloroplastu w której zachodzi synteza cukrów
Struktura chloroplastu w której powstaje tlen
Struktura chloroplastu, która decyduje o autonomii tych organelli
Rodzaj wody powstałej w wyniku oddychania tlenowego
Tlen pobrany w płucach bierze udział w oddychaniu komórkowym.
Ustaw w prawidłowej kolejności etapy drogi tlenu w organizmie człowieka.
Fosforylacja ta zachodzi w cytoplazmie i mitochondrium
Nazwa fosforylacji, w której ATP powstaje kosztem energii wyzwalanej w czasie przenoszenia elektronów i protonów wodoru na tlen
Nazwa fosforylacji, w której ATP powstaje w efekcie spadku poziomu energetycznego związku organicznego
Podaj w prawidłowej kolejności główne etapy przemian kwasu mlekowego powstałego w mięśniach
odpowiedzi oddziel przecinkiem i spacją)
Narząd, w którym zachodzą etapy przemian kwasu mlekowego powstałego w mięśniach
Inaczej cykl kwasów trójkarboksylowych
Inaczej cykl kwasów trójkarboksylowych
Który proces jest najbardziej wydajny energetycznie
Choroba ta występuje wówczas, gdy człowiek wynurza się z wody po długotrwałym pobycie na znacznej głębokości (poniżej 20 m.)Przyczyną są pęcherzyki gazu we krwi i tkankach, powstające na takiej samej zasadzie, jak pęcherzyki gazu w wodzie sodowej po otwarciu butelki. W obu przypadkach pęcherzyki pojawiają się, gdy obniżeniu ulega ciśnienie nad cieczą nasyconą gazem o podwyższonym ciśnieniu.
Podaj nazwę tej choroby
Choroba ta występuje wówczas, gdy człowiek wynurza się z wody po długotrwałym pobycie na znacznej głębokości (poniżej 20 m.)Przyczyną są pęcherzyki gazu we krwi i tkankach, powstające na takiej samej zasadzie, jak pęcherzyki gazu w wodzie sodowej po otwarciu butelki. W obu przypadkach pęcherzyki pojawiają się, gdy obniżeniu ulega ciśnienie nad cieczą nasyconą gazem o podwyższonym ciśnieniu.
Określ jaki gaz wywołuje tę chorobę
Wskaż 3 klasy enzymów biorących udział w oddychaniu komórkowym:
Wskaż zdania, które opisują cechy warunkujące autonomię tych organelli: