Biologia: genetyka na poziomie gimnazjum.

test jednokrotnego wyboru z genetyki.

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

7 Testy i quizy Biologia, Ogólny
Przeciętny
35 Testy i quizy Biologia, Liceum / Technikum
Doskonały
30 Testy i quizy Biologia, Ogólny
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

Pierwsze prawo Mendla nosi nazwę prawa:
Jeden z dwóch (lub większej liczby) genów, które wykluczają się wzajemnie w gametach i zajmują to samo miejsce w chromosomach homologicznych, to:
Prawdziwe jest zdanie:
I - W wypadku pełnego dominowania jednego allelu nad drugim, heterozygoty wykazują zawsze cechy pośrednie.
II - W wypadku pełnego dominowania jednego allelu nad drugim, heterozygoty wykazują zawsze cechy dominujące.
III - Allele recesywne ujawniają się wyłącznie u homozygot recesywnych.
Komórkę lub organizm, zawierające odmienne allele w danym locus (lub loci) homologicznych chromosomów, określamy:
Allel dominujący:
1 - w heterozygocie przejawia się fenotypowo
2 - w heterozygocie nie przejawia się fenotypowo
3 -maskuje obeność allelu recesywnego
4- nie maskuje obecności allelu recesywnego
W pokoleniu F1 otrzymano fenotypy w stosunku 75:25. Jaki był genotyp rodziców?
Po skrzyżowaniu homozygoty i heterozygoty w pokoleniu F1 w fenotypie ujawniają się cechy w stosunku liczbowym:
Jeżeli skrzyżujemy homozygotę dominującą z homozygotą recesywną, to w pokoleniu F1 pojawią się fenotypy:
Dziedziczenie danej cechy w pokoleniu F2, w przypadku dominacji jednego z genów w pokoleniu P, wyraża stosunek liczbowy fenotypów:
W pokoleniu F1 otrzymano dwie homozygoty różnego rodzaju (recesywną i dominującą) oraz dwie heterozygoty. Wybierz genotyp rodziców:
Podczas krzyżowania homozygoty dominującej z homozygotą recesywną cecha recesywna:
Cechę recesywną mogą wykazywać tylko homozygoty, więc w wypadku krzyżowania homozygoty dominującej z homozygotą recesywną w drugim pokoleniu mieszańców F2 cechę tą może odznaczać się:
W wyniku krzyżówki dwóch heterozygot Rr, w potomstwie pojawia się:
Ilu z 200 osobników potomnych będzie miało fenotyp dominujących form rodzicielskich, jeżeli skrzyżujemy ze sobą osobniki heterozygotyczne pod względem jednej pary genów?
Do obliczenia liczby możliwych gamet, które tworzy mieszaniec F1, stosujemy wzór (n - liczba allelicznych genów występujących w heterozygocie):
Ile rodzajów gamet może produkować organizm diploidalny o genotypie AABBCCDdEE?
Heterozygota w dwóch parach genów, której rodzice byli podwójnymi homozygotami AABB i aabb, wytwarza zwykle tylko gamety:
Organizm, będący heterozygotą w trzech parach genów nie leżących na tych samych chromosomach, może wytwarzać następującą liczbę różnych gamet:
Kobieta o genotypie MmNnOo może wyprodukować komórki jajowe o następującym zapisie:
Ile rodzajów gamet wytworzy homozygota AABBCC?