Inne: Test BHP część 5 - ostatnia

Test ze znajomości zasad BHP

Statystyki testu
Arakurn

Sprawdź też podobne testy

20 Testy i quizy Inne, Studia
Doskonały
13 Testy i quizy Inne, Ogólny
Dobry
13 Testy i quizy Inne, Ogólny
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy bada zespół składający się z :
Wypadek, któremu uległ pracownik w trakcie przejazdu z siedziby zakładu do miejsca zatrudnienia, to
Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych bada zespól w składzie:
Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:
Protokół powypadkowy wraz z załącznikami przechowuje się w aktach zakładu przez:
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca:
Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
Jakie przyczyny wypadku śmiertelnego wykluczają możliwość otrzymania świadczeń powypadkowych przez rodzinę ofiary?
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:
Instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza:
Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:
Pranie odzieży roboczej skażonej chemicznie powinno być zapewnione przez :
Ranę po oparzeniu ługiem można przemyć:
Ranę po oparzeniu kwasem można przemyć:
Pracownik doznał złamania kości udowej. Pracownik może być transportowany w pozycji:
Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?
Udzielanie pomocy osobie zatrutej gazami polega na:
Dopasuj rodzaje gaśnic do czynników ich działania:
Do gaszenia płynów łatwo palnych należy stosować:
Do gaszenia archiwum szkolnego najlepiej stosować:
Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu po upływie:
Państwowy inspektor pracy może ukarać mandatem za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp:
Czy państwowy inspektor sanitarny posiada prawo zamknięcia zakładu pracy?
Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:
Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:
Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:
Uczniowie, udający się na wycieczkę krajoznawczą poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości, powinni mieć zapewnioną opiekę przynajmniej:
Uczniowie, udający się na wycieczkę krajoznawczą poza miejscowość, w której znajduje się siedziba szkoły, powinni mieć zapewnioną opiekę przynajmniej:
W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik