Inne: Test BHP część 1

Test ze znajomości zasad BHP

Statystyki testu
Arakurn

Sprawdź też podobne testy

28 Testy i quizy Inne, Ogólny
Dobry
13 Testy i quizy Inne, Ogólny
Dobry
13 Testy i quizy Inne, Ogólny
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:
Państwowa Inspekcja Pracy podlega:
Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić, jeżeli od uzyskania wiadomości uzasadniającej takie rozwiązanie umowy upłynął okres:
Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:
Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku administracyjno-biurowym, nie może przekraczać:
Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku pielęgniarki, nie może przekraczać:
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny po przepracowaniu miesiąca wynosi:
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od:
Pracownikowi, który przepracował 2 miesiące, przysługuje zwolnienie na poszukanie pracy w ilości:
Stosunek pracy nawiązuje się w dniu:
Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu:
Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. W związku z nieobecnością w pracy z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do:
Za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości
Pracownik uległ w pracy wypadkowi, w wyniku czego niezdolność do pracy wyniosła 30 dni. W związku z tym:
Pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie należy wydać świadectwo pracy:
Pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy:
Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie można ukarać karą regulaminową, jeśli od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu upłynęło:
Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie może ukarać karą regulaminową, jeśli od dopuszczenia się tego naruszenia upłynęło:
Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi:
Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać dla pracownika(w skali doby):
Roczny limit godzin nadliczbowych dla pracownika wynosi:
Dzienny czas pracy w zakładzie jest liczony od chwili:
Prawo do pierwszego urlopu pracownik uzyskuje po:
Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż:
W przypadku zgonu ojczyma pracownika pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi ilości:
W przypadku ślubu dziecka pracownika, pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi w ilości:
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi: