Powtórzenie: Reformacja i Kontrreformacja - daty

Sprawdź swoją wiedzę historyczną z zakresu znajomości dat okresu Reformacji i Kontrreformacji Kościoła Katolickiego

Historia, Ogólny.

Marcin Luter zawiesza 95 tez na drzwiach kaplicy w Wittenberdze.
31 X 1517
Cesarz Karol V potępia Lutra edyktem wormackim.
28 X 1521
26 V 1521
11 XII 1522
8 II 1522
Rada miejska Zurychu przyjmuje program reformatorski.
1523
Powstanie chłopskie w Niemczech.
1524 -1525
Prusy ogłaszają Luteranizm obowiązującą religią.
1525
Spór Henryka VIII z Papieżem o możliwość rozwodu
1533
Parlament angielski ogłasza Króla zwierzchnikiem Kościoła w Anglii
1534
Obrady soboru w Trydencie.
1545 - 1563
Wojny religijne ligi protestanckiej z katolikami w Niemczech.
1546 - 1555
Rzeź hugenotów w Paryżu
24 VIII 1572
Edykt Nantejski.
1598
39 artykułów - przyjęcie przez biskupów Anglii wyznanie Kościoła anglikańskiego
1563
Połącz ugrupowanie reformacyjne z jej cechami charakterystycznymi.
Luteranie
+
najważniejsza do zbawienia jest wiara w Boga a nie uczynki. ograniczenie form kultu
Zwinglianie
+
Pismo Św. jedynym źródłem wiary, czytanie Biblii i kazania jedyną formą kultu
Kalwini
+
Predestynacja, bezwzględne posłuszeństwo władzy państwowo-kościelnej
Anglikanie
+
głową kościoła Król, ustrój episkopalny

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Reformacja i Kontrreformacja - daty".

Daty - odkrycia geograficzne, reformacja, kontrreformacja

Pytania w teście dotyczą dat związanych z odkryciami geograficznymi oraz reformacją i kontrreformacją w kościele.
Historia, Ogólny
20
#daty #odkryciageograficzne #reformacja #kontrreformacja

Kontrreformacja w Europie

Historia, Ogólny
6

Kontrreformacja (reforma Kościoła katolickiego)

Operon - 2 klasa rozszerzenie
Historia, Liceum, Technikum
12

Reformacja

Historia Nowożytna
Historia, Matura
17

Reformacja w Europie

Reformacja w Europie w XVIw., główne kierunki reformacji i wojny religijne.
Historia, Matura
45
#reformacja #kalwinizm #luteranizm #anglikanizm #protestantyzm #anabaptyści #hugenoci #wojny #religijne