WOS - pytania z MATUR

pomieszanie z poplątaniem, parę pytań z matur próbnych i prawdziwych, sprawdźcie się

WOS
Matura
14
1. przykładem grupy formalnej jest
Wybierz jedną odpowiedź
partia polityczna
grupa przyjaciół
grupa osób jadących tramwajem
naród
nie wiem

2. jednym z elementów charakteryzujących państwo demokratyczne jest
Wybierz jedną odpowiedź
podporządkowanie instytucji społecznych władzy państwowej
wymuszanie zachowań oczekiwanych przez władze
swodoba zrzeszania się obywateli i działalności politycznej
kontrola wszystkich dziedzin życia
nie wiem

3. Prawda czy fałsz:
Wojewoda pełni funkcję przewodniczącego zarządu województwa
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

4. Prawda czy fałsz:
Konserwatyzm zakłada politykę głębokiej interwencji państwa w sferę gospodarczą.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

5. Rozwiń skrót: NATO
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

6. kto to jest? (razem z Lechem Wałęsą walczyła w "Solidarności")
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

7. Do jakich 4 organizacji należy Polska?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
CEFTA

OBWE

OPA

NATO

UE

APEC


Odpowiadam
Nie wiem

8. Uporządkuj hierarchicznie, od najważniejszego, źródła prawa powszechnego
Rzeczypospolitej Polskiej.
A) Rozporządzenia
B) Ustawy
C) Konstytucja RP
Wybierz jedną odpowiedź
a,c,b
c, b, a
c, a, b
b, c, a
nie wiem

9. Uporządkuj chronologicznie pełnienie funkcji Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej przez następujące osoby:
A) Waldemar Pawlak
B) Tadeusz Mazowiecki
C) Jan Olszewski
D) Jan Krzysztof Bielecki
Wybierz jedną odpowiedź
b, c, d, a
b, d, c, a
b, a, c, d
c, b, d, a
nie wiem

10. Czy to zdanie zgodne jest z konstytucją?
Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił się czynu zabronionego przez
ustawę obowiązującą w chwili aresztowania
Wybierz jedną odpowiedź
Nie
Tak
nie wiem

11. Który z organów UE Zapewnia przestrzeganie prawa wspólnotowego, orzeka o zgodności aktów prawnych wydawanych przez instytucje Wspólnot z traktatami Wspólnot, rozpoznaje spory między państwami lub między Komisją Europejską i państwami założycielskimi. Jego orzeczenia
są bezpośrednio wykonywane w państwach członkowskich.
Wybierz jedną odpowiedź
Komisja Europejska
Rada Unii Europejskiej
Parlament Europejski
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
nie wiem

12. Rozwiń skrót: UPR
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

13. Którą partię reprezentuje polityk widoczny na zdjęciu?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

14. Wymień dwa sposoby bezpośredniego udziału w sprawowaniu władzy przez obywateli
we współczesnym państwie demokratycznym.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test WOS - pytania z MATUR i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

redmosquitoo
Polska już nie jest w CEFTA, wystąpiła z niej w 2004 roku ...
75 miesięcy temu