Układ mięśniowy człowieka

Test zawiera pytania z zakresu podstawowego i rozszerzonego matury z biologii.

Ogólny
12
1. Podczas skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego zmienia się szerokość prążków:
Wybierz jedną odpowiedź
Wyłącznie ciemnych
Najpierw ciemnych, a później jasnych
Wyłącznie jasnych
Najpierw jasnych, a później ciemnych
nie wiem

2. W którym zestawie mięśnie są uszeregowane według rosnącej szybkości skurczu?
Wybierz jedną odpowiedź
Mięśnie gładkie, mięsień sercowy, mięśnie szkieletowe
Mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy, mięśnie gładkie
Mięsień sercowy, mięśnie gładkie, mięśnie szkieletowe
Mięsnień sercowy, mięśnie szkieletowe, mięśnie gładkie
nie wiem

3. Fosfokreatyna jest charakterystycznym dla mięśni związkiem wysokoenergetycznym. Energia z niego pochodząca bezpośrednio służy do:
Wybierz jedną odpowiedź
Transportu jonów Ca2 do wnętrza siateczki sarkoplazmatycznej
Resyntezy ATP
Transportu jonów Ca2 do sarkoplazmy podstawowej
Połączenia aktyny z miozyną w aktynomiozynę
nie wiem

4. W mięśniach podczas skurczów zachodzi intensywne oddychanie tlenowe. Tlen jest dostarczany przez hemoglobinę i mioglobinę. Która z informacji o mioglobinie jest nieprawdziwa?
Wybierz jedną odpowiedź
Stanowi rezerwę tlenową w mięśniach
Ma jedną grupę hemową
Ma mniejsze powinowactwo do tlenu niż hemoglobina
Jest czerwonym barwnikiem białkowym
nie wiem

5. Ruszy kończyn zawdzięczamy skurczom auksotonicznym mięśni szkieletowych. Skurcze te powodują:
Wybierz jedną odpowiedź
Wzrost napięcia mięśni bez zmiany ich długości
Jednoczesny wzrost napięcia i długości mięśni
Jednoczesne skracanie mięśni i wzrost ich napięcia
Skracanie mięśni bez zmiany ich napięcia
nie wiem

6. Ośrodkowy układ nerwowy wysyła do mięśni szereg bodźców, powodując nakładanie się na siebie kolejnych skurczów mięśnia. Która z przedstawionych sytuacji ma miejsce w rzeczywistości przy długotrwałym działaniu bodźców o stałej wartości nadprogowej?
Wybierz jedną odpowiedź
Początkowe bodźce utrzymuja skurcz mięśnia na stałym poziomie, a później siła skurczu maleje
Początkowe bodźce zwiększają siłe skurczu mięśnia, później skurcz utrzymuje się na stałym poziomie, a ostatecznie siła skurczu maleje
Przez cały czas działania bodźców skurcz mięśnia utrzymuje się na tym samym poziomie
Przez cały czas działania bodźców siła skurczu mięśnia rośnie, aż do wystapienia zmięczenia mieśnia (skurcz słabnie)
nie wiem

7. W skład jednostki motorycznej wchodzą:
Wybierz jedną odpowiedź
Ruchowe komórki nerwowe i włókno mięśniowe przez nią unerwiane
Jedna ruchowa komórka nerwowa i włókna mięśniowe przez nią unerwione
Jedna ruchowa komórka nerwowa i włókno mięśniowe przez nią unerwione
Ruchowe komórki nerwowe i włókna jednego mięśnia przez nie unierwione
nie wiem

8. Mięśniem szkieletowym nie jest:
Wybierz jedną odpowiedź
Mięsień rzęskowy
Mięsień smukły
Mięsień półbłoniasty
Mięsień półścięgnisty
nie wiem

9. Mięsień okrężny ust jest mięśniem:
Wybierz jedną odpowiedź
Szerokim
Krótkim
Długim
Mieszanym
nie wiem

10. na początku skurczu włókno mięśniowe najpierw jest w stanie refrakcji bezwzględnej, a następnie refrakcji względnej. Jakie bodźce mogą spowodować nowe pobudzenie w stanie refrakcji względnej?
Wybierz jedną odpowiedź
Wszystkie odźce łącznie z podprogowymi
Nadprogowe i progowe
Wyłącznie nadprogowe
Wyłącznie progowe
nie wiem

11. Wymienione niżej struktury uszereguj według grubości, zaczynając od najcieńszej: miofibrylla, miofilament aktynowy, miofilament miozynowy.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

12. Wymienione niżej zjawiska wpisz chronologicznie do wykazu procesów mających miejsce po dotarciu impulsu nerwowego do synapsy nerwowo-mięśniowej: ATP ulega hydrolizie, następuje depolaryzacja błony presynaptycznej, powstaje aktynomiozyna, do szczeliny presynaptycznej zostaje uwolniony mediator-acetylkocholina, do sarkoplazmy wnikają jony sodowe, następuje skrócenie sarkomeru, ATP-aza ulega aktywacji, do sarkoplazmy dyfundują jony wapniowe.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Układ mięśniowy człowieka i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza