Test do Policji

Test do Policji

Gimnazjum
315
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

2. Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Minister finansów

Trybunał Konstytucyjny

Rada Ministrów i Prezydent Rzeczpospolitej

Premier


Odpowiadam
Nie wiem

3. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
4 krotnie

1 krotnie

2 krotnie

3 krotnie


Odpowiadam
Nie wiem

4. Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rada

Trybunałem Stanu

Rada Ministrów i Prezydent

Prezydent


Odpowiadam
Nie wiem

5. Rada Ministrów składa się z:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Ministrów

poszczególnych ministrów

Prezesa rady Ministrów

Prezesa rady Ministrów i poszczególnych ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

6. Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze
współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sejm

Rada

MinistrówRada i Prezydent

Prezydent


Odpowiadam
Nie wiem

7. Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności niepodzielności jego terytorium to:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sejm

Premier

Prezesa rady Ministrów i poszczególnych ministrów

Prezydent


Odpowiadam
Nie wiem

8. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezydent

Rada Ministrów

Sejm

Senat


Odpowiadam
Nie wiem

9. Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sejmem

Marszalek

Prezydent

Marszalek Sejmu


Odpowiadam
Nie wiem

10. Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rada

Sejmem

Marszalek Sejmu

Prezydent


Odpowiadam
Nie wiem

11. Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rada

Minister

Prezydent

Sejmem


Odpowiadam
Nie wiem

12. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej

Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu

Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów

Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

13. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
120 posłów

69 posłów

318 posłów

80 posłów


Odpowiadam
Nie wiem

14. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Marszałek Sejmu

Marszałek Senatu

Premier

Prezydent Rzeczypospolitej


Odpowiadam
Nie wiem

15. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się:
Wybierz jedną odpowiedź
w dniu wyborów
w dniu objęcia przez niego urzędu
w dniu po wyborach
nie wiem

16. Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Rada

Bezpieczeństwa


Odpowiadam
Nie wiem

17. Prezes Rady Ministrów wydaje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rozporządzenia

Udostępniania

Postępowania

Ustawy


Odpowiadam
Nie wiem

18. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Czł onkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji

Czł onkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu

Czł onkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw

Czł onkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem


Odpowiadam
Nie wiem

19. Prezydent Rzeczpospolitej nie może stosować prawa łaski do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu

Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych

Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu Narodowośći

Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał


Odpowiadam
Nie wiem

20. Osoba ubiegająca się o urząd wojewody nie musi posiadać :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
1) obywatelstwa polskiego 2) wykształcenia średniego 3) doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

1)doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku; 2) tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego

1) tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego; 2) obywatelstwa polskiego; 3) stażu w pracy na podobnym stanowisku

Innych przymiotów poza: 1) obywatelstwem polskim; 2) 3-letnim stażem pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi; 3) tytułem zawodowym magistra lub tytułem równorzędnym


Odpowiadam
Nie wiem

21. W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Minister Obrony Narodowej

Obrony Narodowej

Minister Obrony

Minister


Odpowiadam
Nie wiem

22. Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów

Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów

Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby


Odpowiadam
Nie wiem

23. Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgem a trybunałem

Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów

ejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej

Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgem


Odpowiadam
Nie wiem

24. W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa ?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
o stanie zadłużenia państwa ? Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkł ada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa.

o stanie zadłużenia państwa ? Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkł ada Sejmowi

o stanie zadłużenia państwa ? Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkł ada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją

o stanie zadłużenia państwa ? Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkł ada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia


Odpowiadam
Nie wiem

25. W drugim etapie powoływania rządu Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego skład rządu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wymaga to uchwały podjętej bezwzględną większością głosów

Wymaga to uchwały

Wymaga to uchwały podjętej bezwzględną mniejszością

Wymaga to uchwały podjętej bezwzględną większością


Odpowiadam
Nie wiem

26. Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie

Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Na Prezydenta Rzeczypospolitej

Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych

Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli


Odpowiadam
Nie wiem

27. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydaje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia w wypadkach przewidzianych ustawami i Konstytucją zaś w zakresie swoich prerogatyw konstytucyjnych wydaje postanowienia publikowane w Monitorze Polskim. Akty jeśli nie są prerogatywami prezydenta dla swojej ważności wymagają podpisu Prezesa Rady Ministrów (kontrasygnata), który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność

Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia w wypadkach przewidzianych ustawami i Konstytucją zaś w zakresie swoich prerogatyw konstytucyjnych wydaje postanowienia publikowane w Monitorze Polskim

Akty jeśli nie są prerogatywami prezydenta dla swojej ważności wymagają podpisu Prezesa Rady Ministrów (kontrasygnata), który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem

Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia w wypadkach przewidzianych ustawami i Konstytucją zaś w zakresie swoich prerogatyw konstytucyjnych wydaje postanowienia publikowane w Monitorze Polskim. Akty jeśli nie są prerogatywami prezydenta dla swojej ważności wymagają podpisu Prezesa Rady Ministrów (kontrasygnata), który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem


Odpowiadam
Nie wiem

28. Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie należy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wydawanie Rozporządzeń

Reprezentowanie Rady Ministrów

Nadzór nad samorządem terytorialnym

czynność spoza katalogu zamieszczonego w art.148


Odpowiadam
Nie wiem

29. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów skł ada dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu

Prezes Rady Ministrów skł ada dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Prezes Rady Ministrów skł ada dymisję Rady Ministrów również w razie: 1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów, 2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności, 3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów skł ada dymisję Rady Ministrów również w razie: 1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

30. Radę Gabinetową tworzy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rada Ministrów

Premier

Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej

Prezydent


Odpowiadam
Nie wiem

31. Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
2 lata

4 lata

3 lata

5 lata


Odpowiadam
Nie wiem

32. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczyna się z dniem:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji

Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu

Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu

Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie


Odpowiadam
Nie wiem

33. Sejm rozpatruje projekt ustawy w :
Wybierz jedną odpowiedź
5 czytaniach
4 czytaniach
3 czytaniach
2 czytaniach
nie wiem

34. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
zakończenia drugiego czytania projektu

zakończenia czwartego czytania projektu

zakończenia trzeciego czytania projektu

zakończenia pierwszego czytania projektu.


Odpowiadam
Nie wiem

35. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały to:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
przez Sejm

ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu

ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm

przyjętym przez Sejm


Odpowiadam
Nie wiem

36. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
22 dni

24 dni

23 dni

21 dni


Odpowiadam
Nie wiem

37. Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić m. in., gdy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Zgodnie z art. 98 ust. 4 Prezydent RP może zarządzić (w formie zarządzenia) skrócenie kadencji Sejmu po zasięgnięciu niemających wiążącego charakteru opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu wyłącznie w wypadkach określonych w Konstytucji. W aktualnym stanie prawnym istnieją dwie sytuacje, w których dopuszczono taką decyzję Prezydenta: · obligatoryjne – w razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w tzw. "trzecim kroku" powoływania rządu (art. 155 ust. 2) lub w wypadku udzielenia jej wotum nieufności, · fakultatywne – w razie nieprzedstawienia Prezydentowi RP ustawy budżetowej do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jej projektu (art. 225). Decyzja taka dla swojej ważności nie wymaga kontrasygnaty ze strony premiera. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu

Zgodnie z art. 98 ust. 4 Prezydent RP może zarządzić (w formie zarządzenia) skrócenie kadencji Sejmu po zasięgnięciu niemających wiążącego charakteru opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu wyłącznie w wypadkach określonych w Konstytucji. W aktualnym stanie prawnym istnieją dwie sytuacje, w których dopuszczono taką decyzję Prezydenta: · obligatoryjne – w razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w tzw. "trzecim kroku" powoływania rządu (art. 155 ust. 2) lub w wypadku udzielenia jej wotum nieufności, · fakultatywne – w razie nieprzedstawienia Prezydentowi RP ustawy budżetowej do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jej projektu (art. 225). Decyzja taka dla swojej ważności nie wymaga

Zgodnie z art. 98 ust. 4 Prezydent RP może zarządzić (w formie zarządzenia) skrócenie kadencji Sejmu po zasięgnięciu niemających wiążącego charakteru opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu wyłącznie w wypadkach określonych w Konstytucji. W aktualnym stanie prawnym istnieją dwie sytuacje, w których dopuszczono taką decyzję Prezydenta: · obligatoryjne – w razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w tzw. "trzecim kroku" powoływania rządu (art. 155 ust. 2) lub w wypadku udzielenia jej wotum nieufności, · fakultatywne – w razie nieprzedstawienia Prezydentowi RP ustawy budżetowej do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jej projektu (art. 225). Decyzja taka dla swojej ważności nie wymaga kontrasygnaty ze strony premiera. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu

Zgodnie z art. 98 ust. 4 Prezydent RP może zarządzić (w formie zarządzenia) skrócenie kadencji Sejmu po zasięgnięciu niemających wiążącego charakteru opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu wyłącznie w wypadkach określonych w Konstytucji. W aktualnym stanie prawnym istnieją dwie sytuacje, w których dopuszczono taką decyzję Prezydenta: · obligatoryjne – w razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w tzw. "trzecim kroku" powoływania rządu (art. 155 ust. 2) lub w wypadku udzielenia jej wotum nieufności, · fakultatywne – w razie nieprzedstawienia Prezydentowi RP ustawy budżetowej do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jej projektu (art. 225). Decyzja taka dla swojej ważności nie wymaga kontrasygnaty ze strony premiera. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu


Odpowiadam
Nie wiem

38. Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów tworzą:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Konwent seniorów

Konwent

seniorów konwent

seniorów


Odpowiadam
Nie wiem

39. Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza:
Wybierz jedną odpowiedź
zrzeczenia się praw cywilnych
przyznanie mandatu
zrzeczenie się mandatu
zrzeczenie się praw obywatelskich
nie wiem

40. W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzone są w
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
głosowaniu nieutajnionymgłosowaniu tajnym


Odpowiadam
Nie wiem

41. Bierne prawo w wyborach do Sejmu przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu od:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 23 lat.

Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 22 lat.

Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat.

Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 24 lat.


Odpowiadam
Nie wiem

42. Klub parlamentarny tworzy co najmniej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Zgodnie z regulaminami Sejmu i Senatu, klub poselski tworzy co najmniej 15 posłów, a senacki co najmniej 7 senatorów. Posłowie wraz z senatorami mogą tworzyć wspólny klub parlamentarny

Zgodnie z regulaminami Sejmu i Senatu, klub poselski tworzy co najmniej 15 posłów, a senacki co najmniej 8 senatorów. Posłowie wraz z senatorami mogą tworzyć wspólny klub parlamentarny

Zgodnie z regulaminami Sejmu i Senatu, klub poselski tworzy co najmniej 16 posłów, a senacki co najmniej 7 senatorów. Posłowie wraz z senatorami mogą tworzyć wspólny klub parlamentarny

Zgodnie z regulaminami Sejmu i Senatu, klub poselski tworzy co najmniej 18 posłów, a senacki co najmniej 7 senatorów. Posłowie wraz z senatorami mogą tworzyć wspólny klub parlamentarny


Odpowiadam
Nie wiem

43. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sejm i Senat-parlament

Sejm

Senat

parlament


Odpowiadam
Nie wiem

44. Sejm RP składa się:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
463 posłów

460 posłów

461 posłów

462 posłów


Odpowiadam
Nie wiem

45. Senat RP składa się:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
100 senatorów

105 senatorów

102 senatorów

101 senatorów


Odpowiadam
Nie wiem

46. Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
24 lat

22 lat

21 lat

25 lat


Odpowiadam
Nie wiem

47. Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania,który najpóźniej w dniu wyborów kończy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 33 lat

Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 32 lat

Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat

Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 31 lat


Odpowiadam
Nie wiem

48. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
paragraf

przeprowadzający wybory

notatka

ustawa


Odpowiadam
Nie wiem

49. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sąd Najwyższy

Sejmu

Senatu

Sejmik wojewódzki


Odpowiadam
Nie wiem

50. Obywatel polski nie może sprawować mandatu poselskiego, jeżeli jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji

Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego

Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu

Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa


Odpowiadam
Nie wiem

51. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sejmu

Marszałka Sejmu

Prezydenta

Burmistrza


Odpowiadam
Nie wiem

52. O zatrzymaniu posła Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powiadamia się:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezydent

Marszałek Sejmu

Marszałek

Rada Ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

53. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. grupie obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Grupa ta musi liczyć co najmniej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
120 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu

10 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu

200 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu

20 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu

100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu


Odpowiadam
Nie wiem

54. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo

posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys.

posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze

posłom (grupie liczącej 15 posłów), senatowi, prezydentowi i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli posiadających czynne prawo wyborcze do sejmu


Odpowiadam
Nie wiem

55. Sejm uchwala:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
praw obywatela

dzieniki ustaw

ustawy

uchwały


Odpowiadam
Nie wiem

56. Sejm rozpatruje projekt ustawy w:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach; Art. 119.

Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach; Art. 117.

Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach; Art. 118

Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach; Art. 116.


Odpowiadam
Nie wiem

57. Mandat posła można łączyć z funkcją:(zaznacz poprawne odpowiedzi)
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
inną niż funkcja Rzecznika Praw Obywatelskich i zastępców

inną niż funkcja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i zastępców

inną niż funkcja Przewodniczącego Komisji Sejmowej i zastępców

inną niż funkcja Prezesa Narodowego Banku Polskiego i zastępców

inną niż funkcja Rzecznika Praw Dziecka i zastępców


Odpowiadam
Nie wiem

58. Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Radzie Ministrów

Prezydentowi RP

Senatowi

posłom

Komisji śledczej

grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do sejmu


Odpowiadam
Nie wiem

59. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez Sejm nie przysługuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Marszałkowi Sejmu

Radzie Ministrów

posłom

wnioskodawcy projektu


Odpowiadam
Nie wiem

60. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezes Rady Ministrów i pozostali czł onkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 24 dni

Prezes Rady Ministrów i pozostali czł onkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 23 dni

Prezes Rady Ministrów i pozostali czł onkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni

Prezes Rady Ministrów i pozostali czł onkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 22 dni


Odpowiadam
Nie wiem

61. Wybory Prezydenta RP zarządza:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Marszałek sejmu

sejmu marszałek

sejmu

Marszałek


Odpowiadam
Nie wiem

62. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
2 lat

5 lat

6 lat

4 lat


Odpowiadam
Nie wiem

63. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Rady Ministrów w ciągu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rady Ministrów

Sejmu

Senatu

wraz z pozostał ymi czł onkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od czł onków nowo powołanej Rady Ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

64. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski który ukończył:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Według konstytucji polskiej z 1997 r. (art. 99) wybranym do sejmu może być ten obywatel polski, który ukończył najpóźniej w dniu wyborów 22 lat

Według konstytucji polskiej z 1997 r. (art. 99) wybranym do sejmu może być ten obywatel polski, który ukończył najpóźniej w dniu wyborów 24 lat

Według konstytucji polskiej z 1997 r. (art. 99) wybranym do sejmu może być ten obywatel polski, który ukończył najpóźniej w dniu wyborów 23 lat

Według konstytucji polskiej z 1997 r. (art. 99) wybranym do sejmu może być ten obywatel polski, który ukończył najpóźniej w dniu wyborów 21 lat


Odpowiadam
Nie wiem

65. Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarządzić:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rzecznik Praw Dziecka

Premier

Rzecznik Praw Obywatelskich

Prezydent RP za zgodą Senatu

Sejm


Odpowiadam
Nie wiem

66. Prezydent za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Trybunałem Stanu

Stanu

Trybunałem

Stanu Trybunałem


Odpowiadam
Nie wiem

67. Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
w wyborach powszechnych

wyborach powszechnych

wyborach

powszechnych wyborach


Odpowiadam
Nie wiem

68. Wybory do Sejmu są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wybory do Sejmu są powszechne, równe

Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne

Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu

Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym


Odpowiadam
Nie wiem

69. Kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji

Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień

Kadencje Sejmu i Senatu

Sejmu następnej kadencji


Odpowiadam
Nie wiem

70. Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
po ślubowani wierności na posiedzeniu Sejmu

po złożeniu przysięgi na posiedzeniu Sejmu

po złożeniu ustawy na posiedzeniu Sejmu

po złożeniu ślubowania na posiedzeniu Sejmu


Odpowiadam
Nie wiem

71. Poseł możne być członkiem:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sejmie kluby poselskie lub koła poselskie oparte na zasadzie politycznej.

Komisji, klubu poselskiego. Poseł może być czł onkiem nie więcej niż dwóch komisji stał ych. Posłowie mogą tworzyć w Sejmie kluby poselskie lub koła poselskie oparte na zasadzie politycznej.

oseł może być czł onkiem nie więcej niż dwóch komisji stał ych.

Komisji, klubu poselskiego


Odpowiadam
Nie wiem

72. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 2 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu

Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu

Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 6 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu

Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu


Odpowiadam
Nie wiem

73. Sejm uchwala ustawy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej


Odpowiadam
Nie wiem

74. Organami Sejmu są m.in:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
konwent seniorów

marszałek sejmu

Prezydium sejmu

Prezydium sejmu, marszałek sejmu, konwent seniorów


Odpowiadam
Nie wiem

75. W przypadku śmierci Marszałka Sejmu jego obowiązki sprawuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wicemarszałek

Wiceprezes

Wicemistrz

Wicederekor


Odpowiadam
Nie wiem

76. Komisję śledczą może powołać:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
senat

prezydent

rada

sejm


Odpowiadam
Nie wiem

77. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Art. 118.

Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Art. 117.

Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Art. 116.

Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Art. 119.


Odpowiadam
Nie wiem

78. Poseł bez zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej od dnia:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty

Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.

odpowiedzialności karnej

Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności


Odpowiadam
Nie wiem

79. Jaka osoba nie może być wybrana do Sejmu i Senatu?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Nie posiadająca obywatelstwa polskiego

Nie posiadająca obywatelstwa polskiego, karana za przestępstwa

Nie posiadająca obywatelstwa polskiego, karana za przestępstwa popełnione

Nie posiadająca obywatelstwa polskiego, karana za przestępstwa popełnione umyślnie


Odpowiadam
Nie wiem

80. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
posłom i Radzie Ministrów

projektu, posłom i Radzie Ministrów

Radzie Ministrów

wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

81. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kandydatów na posł ów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne

Kandydatów na posł ów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy

Kandydatów na posł ów i senatorów

Kandydatów na posł ów i senatorów mogą zgłaszać partie


Odpowiadam
Nie wiem

82. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub przeciwko wyborowi posła lub senatora może wnieść wyborca

do Sądu Najwyższego U S T A W A z dnia 12 kwietnia 2001 r. ORDYNACJA WYBORCZA DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rozdział 10 Art. 78. Art. 79. 1. Przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi posła lub senatora może być wniesiony protest z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów niniejszej ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów. 2. Jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom albo naruszenia przez Państwową Komisję Wyborczą przepisów niniejszej ustawy dotyczących ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów, może go wnieść każdy wyborca. 3. Protest przeciwko ważności wyborów w okręgu wyborczym lub przeciwko wyborowi posła lub senatora może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów był o umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego. 4. Prawo wniesienia protestu przysługuje również przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego. 5. W razie wniesienia protestu przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi posła lub senatora, do czasu rozstrzygnięcia sprawy w sposób określony w art. 82, do posł ów lub posła, senatorów lub senatora stosuje się przepisy o obowiązkach i prawach posł ów i senatorów.

do posł ów lub posła, senatorów lub senatora stosuje się przepisy o obowiązkach i prawach posł ów i senatorów.

rawo wniesienia protestu przysługuje również przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej i pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego


Odpowiadam
Nie wiem

83. Sejm i Senat obradują na:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
posiedzeniach sejmu

rada

ministów

posiedzeniach


Odpowiadam
Nie wiem

84. Regulamin Sejmu uchwalany jest przez:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sejm

Senat

Powiat

Rada


Odpowiadam
Nie wiem

85. Posiedzenia Sejmu są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
1. Posiedzenia Sejmu są jawne. Jawność posiedzeń Sejmu zapewnia się w szczególności poprzez: 1) wcześniejsze informowanie opinii publicznej o posiedzeniach Sejmu, 2) umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzania sprawozdań z posiedzeń Sejmu, 3) umożliwienie publiczności obserwowania obrad Sejmu z galerii w sali posiedzeń Sejmu, na zasadach określonych przez Marszałka Sejmu w przepisach porządkowych. 2. Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu lub co najmniej 30 posłów, może uchwalić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro Państwa. 3. Sejm rozstrzyga o tajności obrad bez udziału publiczności i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, po wysłuchaniu

1. Posiedzenia Sejmu są jawne. Jawność posiedzeń Sejmu zapewnia się w szczególności poprzez: 1) wcześniejsze informowanie opinii publicznej o posiedzeniach Sejmu, 2) umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzania sprawozdań z posiedzeń Sejmu, 3) umożliwienie publiczności obserwowania obrad Sejmu z galerii w sali posiedzeń Sejmu, na zasadach określonych przez Marszałka Sejmu w przepisach porządkowych. 2. Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu lub co najmniej 30 posłów, może uchwalić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro Państwa. 3. Sejm rozstrzyga o tajności obrad bez udziału publiczności i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, po wysłuchaniu

1. Posiedzenia Sejmu są jawne. Jawność posiedzeń Sejmu zapewnia się w szczególności poprzez: 1) wcześniejsze informowanie opinii publicznej o posiedzeniach Sejmu, 2) umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzania sprawozdań z posiedzeń Sejmu, 3) umożliwienie publiczności obserwowania obrad Sejmu z galerii w sali posiedzeń Sejmu, na zasadach określonych przez Marszałka Sejmu w przepisach porządkowych. 2. Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu lub co najmniej 30 posłów, może uchwalić tajność obrad, jeżeli wymaga tego dobro Państwa. 3. Sejm rozstrzyga o tajności obrad bez udziału publiczności i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku - bez debaty. Uchwała o tajności obrad podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. 1. Posiedzenia Sejmu odbywają się w terminach ustalonych przez Prezydium Sejmu lub uchwałą Sejmu. 2. Porządek dzienny posiedzenia Sejmu ustala Marszałek Sejmu, po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów. 3. Wnioski o uzupełnienie porządku dziennego mogą zgłaszać kluby, koła oraz grupy co najmniej 15 posłów, przedstawiając je Marszałkowi Sejmu w formie pisemnej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu. 4. W przypadku braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów w sprawie porządku dziennego posiedzenia, w spornych punktach porządku rozstrzyga Sejm, po przedstawieniu sprawy przez Marszałka Sejmu. Gł osowanie nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. 5. Wnioski nieuwzględnione przez Marszałka Sejmu, o których mowa w ust. 3, stają się przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sejm w terminie nieprzekraczającym czterech miesięcy od dnia ich z 6. Przepisów ust. 3-5 nie stosuje się do wniosku, o którym mowa w art. 10a ust. 1.

Prezydium Sejmu lub uchwałą Sejmu. 2. Porządek dzienny posiedzenia Sejmu ustala Marszałek Sejmu, po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów. 3. Wnioski o uzupełnienie porządku dziennego mogą zgłaszać kluby, koła oraz grupy co najmniej 15 posłów, przedstawiając je Marszałkowi Sejmu w formie pisemnej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu. 4. W przypadku braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów w sprawie porządku dziennego posiedzenia, w spornych punktach porządku rozstrzyga Sejm, po przedstawieniu sprawy przez Marszałka Sejmu. Gł osowanie nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. 5. Wnioski nieuwzględnione przez Marszałka Sejmu, o których mowa w ust. 3, stają się przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sejm w terminie nieprzekraczającym czterech miesięcy od dnia ich z 6. Przepisów ust. 3-5 nie stosuje się do wniosku, o którym mowa w art. 10a ust. 1.


Odpowiadam
Nie wiem

86. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezydent Rzeczypospolitej

Prezydent

Burmistrz

Prezydent miasta


Odpowiadam
Nie wiem

87. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
została przedłożona komisji w dzień głosowania

została uprzednio przedłożona komisji

uprzednio nie była przedłożona komisjiOdpowiadam
Nie wiem

88. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
24 dni

23 dni

22 dni

21 dni


Odpowiadam
Nie wiem

89. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Konstytucyjnego

Trybunału Konstytucyjnego

Konstytucyjnego Trybunału

Trybunału


Odpowiadam
Nie wiem

90. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Ustawa

Uchwała

Reforma

Referendum


Odpowiadam
Nie wiem

91. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ustawa

senat

sejm

ustalenia


Odpowiadam
Nie wiem

92. Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
co najmniej 12 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę

co najmniej 14 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę

Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę

co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę


Odpowiadam
Nie wiem

93. Ilu sekretarzy wybiera sejm?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
14 seketarzy sejmu

12 seketarzy sejmu

17seketarzy sejmu

20 seketarzy sejmu


Odpowiadam
Nie wiem

94. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w głosowaniu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ustym

imiennym

pisemnym

wyborców


Odpowiadam
Nie wiem

95. Klub poselski tworzy co najmniej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów. Skł ady osobowe oraz regulaminy wewnętrzne podawane są prze wł adze klubów poselskich i kół do wiadomości

Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną

Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów. Skł ady osobowe oraz regulaminy wewnętrzne podawane są prze wł adze klubów poselskich i kół do wiadomości Marszałka Sejmu

Klub tworzy co najmniej 15 posłów, koło co najmniej 3 posł ów. Poseł może należeć tylko do jednego klubu lub koła poselskiego. Kluby lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów


Odpowiadam
Nie wiem

96. Koła poselskie tworzy co najmniej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
11 posłów

12 posłów

7 posłów

3 posłów


Odpowiadam
Nie wiem

97. Poseł należeć może tylko do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
trzech klubu lub koła poselskiego

dwóch klubu lub koła poselskiego

jednego klubu lub koła poselskiego

czterech klubu lub koła poselskiego


Odpowiadam
Nie wiem

98. Prezydium Sejmu tworzą:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Marszałek i Wicemarszałek

Marszałek

Wicemarszałek

Wicemarszałek


Odpowiadam
Nie wiem

99. Komisje nadzwyczajne powołuje i odwołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
zasady i tryb jej działania

Sejm

Sejm, określając jednocześnie cel

Sejm, określając jednocześnie cel, zasady i tryb jej działania


Odpowiadam
Nie wiem

100. Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sądy

Sejm

Trybunały

Sądy i Trybunały


Odpowiadam
Nie wiem

101. Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sądy administracyjne

Senat


Senat i sejm

Sejm

Sąd Najwyższy

Sądy powszechne

Sądy wojskowe


Odpowiadam
Nie wiem

102. Kiedy na terytorium RP może być ustanowiony sąd wyjątkowy lub tryb doraźny?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Tylko w czasie wojny

Tylko w czasie paktu

Tylko w czasie sądu

Tylko w czasie


Odpowiadam
Nie wiem

103. Postępowanie sądowe jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
4- instancyjne

1- instancyjne

3- instancyjne

2- instancyjne


Odpowiadam
Nie wiem

104. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sąd Najwyższy

ustawa

Sąd

Najwyższy


Odpowiadam
Nie wiem

105. Sądami powszechnymi w rozumieniu ustawy Prawo o ustroju sadów
powszechnych są sądy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Sądy powszechne rozstrzygają wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.

sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Sądy powszechne rozstrzygają wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów.

sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne.

Sądy powszechne rozstrzygają wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów.


Odpowiadam
Nie wiem

106. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych

Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo

Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości

Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.


Odpowiadam
Nie wiem

107. Sąd i trybunały wydają wyroki w imieniu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Polski i Świata

Rzeczpospolitej Polskiej

Rzeczpospolitej

Polski


Odpowiadam
Nie wiem

108. Do jakiego obszaru tworzy się sądu rejonowe?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Jednej lub większej ilości gmin

Miasta lub kilku miast

Kilku województw

Województwa


Odpowiadam
Nie wiem

109. Dla jakiego obaczaru tworzy się sady okręgowe?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych i dzieli się on na wydziały: cywilny, karny, penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, pracy, ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczy

Sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych i dzieli się on na wydziały: cywilny, karny, penitencjarny i nadzoru

Sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych i dzieli się on na wydziały: cywilny, karny, penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, pracy

ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczy


Odpowiadam
Nie wiem

110. Sądy dzielą się na:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe

Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne

Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej

sądy wojskowe


Odpowiadam
Nie wiem

111. Przy rozstrzyganiu spraw równe prawa z sędziami mają:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
sędziowie

ławnicy

prawnicy

adwokaci


Odpowiadam
Nie wiem

112. W zakresie orzekania ławnicy podlegają tylko:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
notatkom rządowym

konstytucji RP

ustawom

premierowi


Odpowiadam
Nie wiem

113. Co do zasady ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników

lutego roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników

maja roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników

października roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników


Odpowiadam
Nie wiem

114. Sędziów sądów powszechnych powołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
prezydent

prezydent miasta

premier

radni


Odpowiadam
Nie wiem

115. Sędzia może być zatrzymany jedynie w sytuacji:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub pozbawiony wolności, bez uprzedniej zgody sądu. Nie może też być zatrzymany ani aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym

sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub pozbawiony wolności, bez uprzedniej zgody sądu. Nie może też być zatrzymany ani aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa

sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub pozbawiony wolności, bez uprzedniej zgody sądu. Nie może też być zatrzymany ani aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku

sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub pozbawiony wolności, bez uprzedniej zgody sądu. Nie może też być zatrzymany ani aresztowany, z wyjątkiem ujęcia


Odpowiadam
Nie wiem

116. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów w pierwszej instancji są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
§ 1. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów są: 1) w pierwszej instancji sady

1. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów są: 1) w pierwszej

§ 1. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów są: 1) w pierwszej instancji sady apelacyjne

§ 1. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych


Odpowiadam
Nie wiem

117. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
6 lat

4 lata

2 lat

3 lata


Odpowiadam
Nie wiem

118. Sądami wojskowymi są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sądy wojskowe, organy wymiaru sprawiedliwości działające w systemie sądownictwa szczególnego. Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy o przestępstwa popełnione przez: żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach wojskowych oraz jeńców wojennych. Sądy wojskowe obejmują sądy garnizonowe i okręgowe, które podlegają Izbie Wojskowej Sądu

Wojskowej Sądu Najwyższego

pełnione przez: żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach wojskowych

Sądy wojskowe, organy wymiaru sprawiedliwości działające w systemie sądownictwa szczególnego. Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy o przestępstwa popełnione przez: żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach wojskowych oraz jeńców wojennych. Sądy wojskowe obejmują sądy garnizonowe i okręgowe, które podlegają Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego.


Odpowiadam
Nie wiem

119. Przy powołaniu sędzie składa ślubowanie wobec:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Polski

Prezydenta Rzeczpospolitej

Prezydenta Rzeczpospolitej Polski

Rzeczpospolitej


Odpowiadam
Nie wiem

120. Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie działa ponadto Wydział Lustracyjny

Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały: 1) cywilny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego, 2) karny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa karnego, 3) pracy i ubezpieczeń społecznych

Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały: 1) cywilny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego, 2) karny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa karnego, 3) pracy i ubezpieczeń społecznych - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. § 2. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie działa ponadto Wydział Lustracyjny

Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały: 1) cywilny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego, 2) karny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa karnego, 3) pracy i ubezpieczeń społecznych - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Odpowiadam
Nie wiem

121. Prezesa sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii kolegium przełożonego sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego powojuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu okręgowego albo sądu rejonowego

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu okręgowego

sądu rejonowego


Odpowiadam
Nie wiem

122. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
znaków

napisów

kodów

przepisów


Odpowiadam
Nie wiem

123. Za wykroczenia sędzia odpowiada:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
godnie bowiem z art. 81 Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie. Przepis ten stosuje się także do sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych (art. 29 Prawa o ustroju sądów administracyjnych[4] ). W związku z tym, odmowa przyjęcia mandatu jest obowiązkiem sędziego, a niewykonanie tego obowiązku może oznaczać chęć uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej za dane wykroczenie, przez co samo w sobie jest przewinieniem

godnie bowiem z art. 81 Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie. Przepis ten stosuje się także do sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych (art. 29 Prawa o ustroju sądów administracyjnych[4] ). W związku z tym, odmowa przyjęcia mandatu jest obowiązkiem sędziego, a niewykonanie tego obowiązku może oznaczać chęć uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej za dane wykroczenie

Zgodnie bowiem z art. 81 Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie. Przepis ten stosuje się także do sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych (art. 29 Prawa o ustroju sądów administracyjnych[4] ). W związku z tym, odmowa przyjęcia mandatu jest obowiązkiem sędziego, a niewykonanie tego obowiązku może oznaczać chęć uniknięcia odpowiedzialności

Zgodnie bowiem z art. 81 Prawa o ustroju sądów powszechnych za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie. Przepis ten stosuje się także do sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych (art. 29 Prawa o ustroju sądów administracyjnych[4] ). W związku z tym, odmowa przyjęcia mandatu jest obowiązkiem sędziego, a niewykonanie tego obowiązku może oznaczać chęć uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej za dane wykroczenie, przez co samo w sobie jest przewinieniem dyscyplinarnym


Odpowiadam
Nie wiem

124. Biegłych sądowych ustanawia i prowadzi ich listę:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić

Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady

Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoł ywania i działania zespołów

Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoł ywania i działania zespołów biegłych sądowych


Odpowiadam
Nie wiem

125. Ławnikiem może być(zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi):
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie

osoba, której stan zdrowia pozwala na pełnienie obowiązków ławnika

osoba między 30 a 70 rokiem życia

obywatel Polski, korzystający z pełni praw cywilnych i obywatelskich

osoba nieskazitelnego charakteru

osoba między 20 a 45 rokiem życia

osoba zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą, lub mieszkająca w miejscu kandydowania co najmniej od roku

osoba zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą, lub mieszkająca poza miejscem kandydowania

osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe


Odpowiadam
Nie wiem

126. Prezes sądu rejonowego jest powołany na okres:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
7 lat

6 lat

5 lat

4 lat


Odpowiadam
Nie wiem

127. Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
stan podwyszonego ryzyka

wojny

zadymy

stan spoczynku


Odpowiadam
Nie wiem

128. Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród kandydatów
przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję

Prezydent Rzeczypospolitej na trzyletnią kadencję

Prezydent Rzeczypospolitej na czteroletnią kadencję

Prezydent Rzeczypospolitej na dwuletnią kadencję


Odpowiadam
Nie wiem

129. Sądy i Trybunały w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują władzę:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
sądowniczą

uchwały

ustawy

sądu


Odpowiadam
Nie wiem

130. Wymiar Sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Tym samym trybunały znajdują się poza strukturą polskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak w szerokim ujęciu termin

Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Tym samym trybunały znajdują się poza strukturą polskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak w szerokim ujęciu termin wymiar sprawiedliwości odnosi się również do nich.

Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Tym samym trybunały znajdują się poza strukturą polskiego wymiaru sprawiedliwości

wojskowe. Tym samym trybunały znajdują się poza strukturą polskiego wymiaru sprawiedliwości, jednak w szerokim ujęciu termin wymiar sprawiedliwości odnosi


Odpowiadam
Nie wiem

131. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sąd

Sąd okregowy

Minster

Sąd Najwyższy


Odpowiadam
Nie wiem

132. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
powoł uje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego z urzędu jest Przewodniczącym Trybunału

powoł uje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego z urzędu jest Przewodniczącym Trybunału Stanu oraz nieistniejącego de facto Najwyższego

powoł uje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

powoł uje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję, a wyboru dokonuje spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego z urzędu jest Przewodniczącym Trybunału Stanu oraz nieistniejącego de facto Najwyższego Trybunału Narodowego


Odpowiadam
Nie wiem

133. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Krajowa Rada Sądownictwa skł ada się z 25 czł onków (art. 187 ust. 1 Konstytucji): 1. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości (wchodzą w skł ad KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji), 2. jednej osoby powoł anej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 3. piętnastu czł onków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych

Krajowa Rada Sądownictwa skł ada się z 25 czł onków (art. 187 ust. 1 Konstytucji): 1. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości (wchodzą w skł ad KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji),

Krajowa Rada Sądownictwa skł ada się z 25 czł onków (art. 187 ust. 1 Konstytucji): 1. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości (wchodzą w skł ad KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji), 2. jednej osoby powoł anej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 3. piętnastu czł onków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 4. czterech czł onków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch czł onków wybranych przez Senat

Krajowa Rada Sądownictwa skł ada się z 25 czł onków (art. 187 ust. 1 Konstytucji): 1. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości (wchodzą w skł ad KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji), 2. jednej osoby powoł anej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 3. piętnastu czł onków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 4. czterech czł onków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch czł onków wybranych przez Senat spośród senatorów


Odpowiadam
Nie wiem

134. Kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
6 lat

2 lata

3 lata

4 lata


Odpowiadam
Nie wiem

135. W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
14 sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję

17sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję

16sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję

15 sędziów wybieranych na 9 letnia kadencję


Odpowiadam
Nie wiem

136. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybierany jest na okres:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
9 lat

6 lat

4 lat

2 lat


Odpowiadam
Nie wiem

137. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą między innymi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz czł onkowie Rady Ministrów, 3) Prezes Narodowego Banku Polskiego, 4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) czł onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie

Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz czł onkowie Rady Ministrów, 3) Prezes Narodowego Banku Polskiego, 4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) czł onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych

Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz czł onkowie Rady Ministrów, 3) Prezes Narodowego Banku Polskiego, 4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 5) czł onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, 7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. 2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie

Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezes Rady Ministrów oraz czł onkowie Rady Ministrów, 3) Prezes Narodowego Banku Polskiego


Odpowiadam
Nie wiem

138. Prawo postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Zgromadzeniu Narodowemu

Prawo postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przysługuje wyłącznie Zgromadzeniu

Prawo postawienia Prezydenta w stan oskarżenia

Prawo postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przysługuje wyłącznie Zgromadzeniu Narodowemu


Odpowiadam
Nie wiem

139. Cechą umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Jest to że stanowi Prawo w stronach zawierających i ratyfikujących tą umowę

Jest to że stanowi Prawo

Prawo w stronach zawierających

ratyfikujących tą umowę


Odpowiadam
Nie wiem

140. Konstytucja RP wprowadza generalną zasadę:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Zasada dobra wspólnego (art. 1 Konstytucji) Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 i 7 Konstytucji) Zasada państwa jednolitego (art. 3 Konstytucji) Zasada zwierzchności narodu (art. 4 Konstytucji) Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wspólnego. Art. 1 Konstytucji, wprowadzający tę zasadę, deklaruje

Zasada dobra wspólnego (art. 1 Konstytucji) Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 i 7 Konstytucji) Zasada państwa jednolitego (art. 3 Konstytucji) Zasada zwierzchności narodu (art. 4 Konstytucji) Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wspólnego. Art. 1 Konstytucji, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”

Zasada dobra wspólnego (art. 1 Konstytucji) Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 i 7 Konstytucji) Zasada państwa jednolitego

Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”


Odpowiadam
Nie wiem

141. Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.


Odpowiadam
Nie wiem

142. Podstawowym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
kontrola

kontrola polskiego orzecznictwa

orzecznictwa

polskiego


Odpowiadam
Nie wiem

143. O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją rozstrzyga:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Trybunał Konstytucyjny

Konstytucyjny Trybunał

Trybunał

Konstytucyjny


Odpowiadam
Nie wiem

144. Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
immunitet sędziowski - sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego

immunitet sędziowski - sędzia nie może być zatrzymany

immunitet sędziowski - sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia

sądu dyscyplinarnego


Odpowiadam
Nie wiem

145. Odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu nie ponosi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Odpowiedzialności konstytucyjnej nie ponoszą działacze polityczni, chyba że zajmują jednocześnie stanowiska

Odpowiedzialności konstytucyjnej nie ponoszą działacze polityczni, chyba że zajmują jednocześnie stanowiska

Odpowiedzialności konstytucyjnej nie ponoszą działacze polityczni

Odpowiedzialności konstytucyjnej nie ponoszą działacze polityczni, chyba że zajmują jednocześnie stanowiska państwowe.


Odpowiadam
Nie wiem

146. Najwyższa Izba Kontroli podlega:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prokurator

Sejmowi

Senttowi

Sędzą


Odpowiadam
Nie wiem

147. Ogłoszenie aktu normatywnego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Natomiast odrębne przepisy mogą wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisów powszechnie obowiązujących. Co do zasady akty normatywne ogłasza się niezwłocznie

powszechnie obowiązujących. Co do zasady akty normatywne ogłasza się niezwłocznie

Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Natomiast odrębne przepisy mogą wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisów

Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Natomiast odrębne przepisy mogą wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisów powszechnie obowiązujących. Co do zasady akty normatywne


Odpowiadam
Nie wiem

148. Na czele Prokuratury stoi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezes

Generalny

Prokurator

Prokurator Generalny


Odpowiadam
Nie wiem

149. O zatrzymaniu sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa,niezwłocznie powiadamia się:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
O zatrzymaniu Sędziego TK niezwł ocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, O zatrzymaniu Sędziego TS niezwł ocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu O zatrzymaniu Sędziego

O zatrzymaniu Sędziego TK niezwł ocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, O zatrzymaniu Sędziego TS niezwł ocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu O zatrzymaniu Sędziego niezwł ocznie powiadamia się prezesa

O zatrzymaniu Sędziego TK niezwł ocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, O zatrzymaniu Sędziego TS niezwł ocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu O zatrzymaniu Sędziego niezwł ocznie powiadamia się prezesa właściwego

O zatrzymaniu Sędziego TK niezwł ocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, O zatrzymaniu Sędziego TS niezwł ocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu O zatrzymaniu Sędziego niezwł ocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu (apelacyjnego)


Odpowiadam
Nie wiem

150. Kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynosi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
2 lat

3 lat

6 lat

5 lat


Odpowiadam
Nie wiem

151. Sądami powszechnymi są sądy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Sądami powszechnymi są sądy, które sprawują wymiar sprawiedliwości w sprawach nienależących do właściwości sądów administracyjnych, wojskowych oraz Sądu Najwyższego

Sądami powszechnymi są sądy, które sprawują wymiar sprawiedliwości w sprawach nienależących do właściwości sądów administracyjnych, wojskowych

Sądu Najwyższego

Sądami powszechnymi są sądy, które sprawują wymiar sprawiedliwości w sprawach nienależących do właściwości sądów administracyjnych, wojskowych oraz Sądu


Odpowiadam
Nie wiem

152. Sądy powszechne dzielą się na:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
sądy rejonowe

sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne.

apelacyjne

okręgowe


Odpowiadam
Nie wiem

153. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto ukończył:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ukończył 21 lat

ukończył 35 lat

ukończył 30 lat

ukończył 29 lat


Odpowiadam
Nie wiem

154. Stosunek służby sędziego nawiązuje się:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

155. Ławnikiem może być wybrany ten kto nie przekroczył:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
29 lat

35 lat

70 lat

31 lat


Odpowiadam
Nie wiem

156. Ławników do sądów okręgowych wybierają:

Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

w głosowaniu tajnym

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów


Odpowiadam
Nie wiem

157. Podczas poruszania się po drodze niebędącej drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu dotyczy osób w wieku do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.


Odpowiadam
Nie wiem

158. Ewidencję punktów kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego Prowadzi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
przepisy ruchu drogowego

Komendant wojewódzki Policji prowadzi ewidencję kierowców

Komendant wojewódzki Policji prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy

Komendant wojewódzki Policji prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego


Odpowiadam
Nie wiem

159. Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat

Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 6 lat

Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 1 lat

Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 2lat


Odpowiadam
Nie wiem

160. Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych

funkcjonariuszy publicznych

Kodeksie karnym

Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy


Odpowiadam
Nie wiem

161. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
18 roku życia

21 roku życia

19 roku życia

16 roku życia


Odpowiadam
Nie wiem

162. Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący tym pojazdem jest obowiązany:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
1)dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, 2)dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu,

1)dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, 2)dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, 3)dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opł acenie skł adki tego ubezpieczenia, 4)świadectwo kwalifikacji, 5)inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. W przypadku podania przez funkcjonariusza sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem jest obowiązany: 1. zatrzymać pojazd; 2. trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący; 3. na polecenie kontrolującego: o wyłączyć silnik pojazdu, o włączyć światła awaryjne. Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.

1)dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, 2)dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, 3)dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opł acenie skł adki tego ubezpieczenia, 4)świadectwo kwalifikacji, 5)inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. W przypadku podania przez funkcjonariusza sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem jest obowiązany: 1. zatrzymać pojazd; 2. trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący; 3. na polecenie kontrolującego: o wyłączyć silnik pojazdu, o włączyć światła awaryjne. Kierujący pojazdem lub pasażer

)dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, 2)dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, 3)dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opł acenie skł adki tego ubezpieczenia, 4)świadectwo kwalifikacji, 5)inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. W przypadku podania przez funkcjonariusza sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem jest obowiązany: 1. zatrzymać pojazd; 2. trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący; 3. na polecenie kontrolującego: o wyłączyć silnik pojazdu, o włączyć światła awaryjne


Odpowiadam
Nie wiem

163. Strażnik miejski (gminny) wykonując ustawowe zadania, ma prawo między Innymi do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Straż Miejska w ramach swoich kompetencji określonych w Ustawie o strażach gminnych (miejskich), ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych wydanych w oparciu o wymienione powyżej ustawy ma prawo do wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. Jednym z naczelnych zadań wykonywanych podczas nadzoru nad ruchem drogowym jest nadzór nad prawidłowym postojem i zatrzymywaniem pojazdów. Wykonując te obowiązki straż miejska ma między innymi prawo do usuwania pojazdów, które zostały pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża

Straż Miejska w ramach swoich kompetencji określonych w Ustawie o strażach gminnych (miejskich), ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych wydanych w oparciu o wymienione powyżej ustawy ma prawo do wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. Jednym z naczelnych

Straż Miejska w ramach swoich kompetencji określonych w Ustawie o strażach gminnych (miejskich), ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych wydanych w oparciu o wymienione powyżej ustawy ma prawo do wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. Jednym z naczelnych zadań wykonywanych podczas nadzoru nad ruchem drogowym jest nadzór nad prawidłowym postojem i zatrzymywaniem pojazdów. Wykonując te obowiązki straż miejska ma między innymi prawo do usuwania pojazdów, które zostały pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób

Straż Miejska w ramach swoich kompetencji określonych w Ustawie o strażach gminnych (miejskich), ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych wydanych w oparciu o wymienione powyżej ustawy ma prawo do wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. Jednym z naczelnych zadań wykonywanych podczas nadzoru nad ruchem drogowym jest nadzór nad prawidłowym postojem i zatrzymywaniem pojazdów. Wykonując te obowiązki straż miejska ma między innymi prawo do usuwania pojazdów, które zostały pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.


Odpowiadam
Nie wiem

164. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony

uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie

uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia

uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów


Odpowiadam
Nie wiem

165. Policjant wykonujący zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu publicznym może żądać pomocy między innymi od:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa, Zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa

Zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa


Odpowiadam
Nie wiem

166. Które z wymienionych zachowań jest przestępstwem?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Przestępstwo: czyn zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia albo występek

Przestępstwo jest czynem społecznie szkodliwym

społecznie szkodliwym

Przestępstwo: czyn zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia albo występek, przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Przestępstwo jest czynem społecznie szkodliwym.


Odpowiadam
Nie wiem

167. Dominik B. po podjętym pościgu ujął nieznanego mu z nazwiska sprawcę kradzieży z włamaniem do swojego samochodu. W związku z tym powinien:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
doprowadzić do jednostki Policji w celu ustalenia trzeźwości

doprowadzić do jednostki Policji w celu ustalenia jej tożsamości

osobę ujętą niezwłocznie odwieźć do domu

osobę ujętą niezwłocznie oddać w ręce Policji


Odpowiadam
Nie wiem

168. Przejawami demoralizacji nieletnich między innymi są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
a 18 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje przepisy kodeksu karnego (sprawca nie jest już nieletni, ponieważ skończył lat 17); wyjątkowo jednak sąd zastosuje zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony czyn jest występkiem, a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Zgodnie z art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich jednym z przejawów demoralizacji jest właścnie popełnienie czynu zabronionego. Biorąc pod uwagę obie wspomniane regulacje prawne (ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeks karny) należy rozróżnić następujące sytuacje: 1. nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 roku życia - sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; 2. nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; jeżeli jednak nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 134, 148 § 1, 2 lub 3, 156 § 1 lub 3, 163 § 1 lub 3, 166, 173 § 1 lub 3, 197 § 3, 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 k.k., może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości

Zgodnie z art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich jednym z przejawów demoralizacji jest właścnie popełnienie czynu zabronionego. Biorąc pod uwagę obie wspomniane regulacje prawne (ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeks karny) należy rozróżnić następujące sytuacje: 1. nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 roku życia - sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; 2. nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; jeżeli jednak nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 134, 148 § 1, 2 lub 3, 156 § 1 lub 3, 163 § 1 lub 3, 166, 173 § 1 lub 3, 197 § 3, 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 k.k., może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne; 3. sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje przepisy kodeksu karnego (sprawca nie jest już nieletni,

Zgodnie z art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich jednym z przejawów demoralizacji jest właścnie popełnienie czynu zabronionego. Biorąc pod uwagę obie wspomniane regulacje prawne (ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeks karny) należy rozróżnić następujące sytuacje: 1. nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 roku życia - sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; 2. nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; jeżeli jednak nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 134, 148 § 1, 2 lub 3, 156 § 1 lub 3, 163 § 1 lub 3, 166, 173 § 1 lub 3, 197 § 3, 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 k.k., może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne; 3. sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje przepisy kodeksu karnego (sprawca nie jest już nieletni, ponieważ skończył lat 17); wyjątkowo jednak sąd zastosuje zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony czyn jest występkiem, a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.


Odpowiadam
Nie wiem

169. Określenie standardów podstawowych usług świadczonych przez
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań ministra właściwego do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
zabezpieczenia

spraw

zabezpieczenia społecznego

spraw zabezpieczenia społecznego


Odpowiadam
Nie wiem

170. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ludzie

uczesnik

Jej organizator

naród


Odpowiadam
Nie wiem

171. Czy 12-latek ma prawo wstępu na mecz piłki nożnej?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą przebywać na Stadionie tylko pod opieką

opieką osoby pełnoletniej

Stadionie tylko pod opieką osoby pełnoletniej

Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą przebywać na Stadionie tylko pod opieką osoby pełnoletniej


Odpowiadam
Nie wiem

172. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Komendant Główny Policji

Policja

Policjant

Rada


Odpowiadam
Nie wiem

173. Komendant wojewódzki Policji powołuje i odwołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji

minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody

minister właściwy do spraw wewnętrznych

złożony po zasięgnięciu opinii wojewody


Odpowiadam
Nie wiem

174. Umundurowanie dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów określa:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 roku, w sprawie umundurowania policjantów, reguluje sprawy umundurowania, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak przez policjantów, określa takie normy umundurowania. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne określone niniejszym rozporządzeniem są prawnie zastrze8one i mogą być noszone wyłącznie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 roku, w sprawie umundurowania policjantów, reguluje sprawy umundurowania, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak przez policjantów,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 roku, w sprawie umundurowania policjantów, reguluje sprawy umundurowania, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak przez policjantów, określa takie normy umundurowania. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne określone niniejszym rozporządzeniem są prawnie zastrzeone i mogą być noszone wyłącznie przez policjantów.

listopada 2001 roku, w sprawie umundurowania policjantów, reguluje sprawy umundurowania, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów, zasady i sposób noszenia umundurowania


Odpowiadam
Nie wiem

175. Centralnym organem administracji rządowej,właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania

Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie jest jednostką organizacyjną Policji,

Komenda Główna Policji

Komenda Główna Policji z siedzibą w Warszawie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach


Odpowiadam
Nie wiem

176. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Komendanta Głównego Policji

Komendanta Głównego Policji powoł uje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Komendanta Głównego Policji powoł uje i odwołuje Prezes Rady Ministrów

Komendanta Głównego Policji powoł uje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego


Odpowiadam
Nie wiem

177. Plany zarządzania kryzysowego tworzy się na poziomie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym tworzy się plany reagowania kryzysowego.

plany reagowania kryzysowego

gminnym tworzy się plany reagowania kryzysowego

Na poziomie krajowym


Odpowiadam
Nie wiem

178. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
premier

prezydent

wójt

burmistrz

presez


Odpowiadam
Nie wiem

179. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
prezydent miasta

starosta

burmisrz

minister


Odpowiadam
Nie wiem

180. Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego określa:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania czł onków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych określa starosta (art. 18). Starosta może także powoływać ekspertów do udziału w pracach zespołu zarządzania kryzysowego (art.24))

Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania czł onków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych określa starosta (art. 18). Starosta może także powoływać ekspertów do udziału w pracach zespołu zarządzania kryzysowego (art.21))

Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania czł onków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych określa starosta (art. 18). Starosta może także powoływać ekspertów do udziału w pracach zespołu zarządzania kryzysowego (art.23))

Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania czł onków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych określa starosta (art. 18). Starosta może także powoływać ekspertów do udziału w pracach zespołu zarządzania kryzysowego (art.22)


Odpowiadam
Nie wiem

181. Przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Poziom 1 o Prezes Rady Ministrów o Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji o Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o Zespoły Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej o Centra Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej Poziom 2 o Wojewoda o Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego o Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego · Poziom 3 o Starosta Powiatowy o Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego · Poziom 4 o Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta) o Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego o Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

oziom 1 o Prezes Rady Ministrów o Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji o Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o Zespoły Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej o Centra Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej Poziom 2 o Wojewoda o Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego o Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego · Poziom 3 o Starosta Powiatowy o Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o Powiatowe Centrum Zarządzania

oziom 1 o Prezes Rady Ministrów o Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji o Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o Zespoły Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej o Centra Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej Poziom 2 o Wojewoda o Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego o Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego · Poziom 3 o Starosta Powiatowy o Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego · Poziom 4 o Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta) o Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego o Gminne Centrum Zarządzania

Poziom 1 o Prezes Rady Ministrów o Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji o Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o Zespoły Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej o Centra Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej Poziom 2 o Wojewoda o Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego o Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego · Poziom 3 o Starosta Powiatowy o Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o Powiatowe


Odpowiadam
Nie wiem

182. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlega:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest państwową jednostką organizacyjną podległą Prezesowi Rady Ministrów

ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest państwową jednostką organizacyjną podległą Prezesowi Rady Ministrów, powołaną na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym.


Odpowiadam
Nie wiem

183. Zagraniczny dokument tożsamości:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Paszport Karta pobytu wydawana cudzoziemcowi Tymczasowe zaświadczenie tożsamości, wydawane cudzoziemcowi, który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy na okres ważności 20 dni.

Paszport Karta pobytu wydawana cudzoziemcowi Tymczasowe zaświadczenie tożsamości, wydawane cudzoziemcowi, który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy na okres ważności 31 dni.

Paszport Karta pobytu wydawana cudzoziemcowi Tymczasowe zaświadczenie tożsamości, wydawane cudzoziemcowi, który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy na okres ważności 15 dni.

Paszport Karta pobytu wydawana cudzoziemcowi Tymczasowe zaświadczenie tożsamości, wydawane cudzoziemcowi, który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy na okres ważności 30 dni.


Odpowiadam
Nie wiem

184. Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować wobec:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ałożenie pasa obezwł adniającego lub kaftana bezpieczeństwa.

kaftana bezpieczeństwa.

Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować dłużej niż wymaga tego potrzeba, a także nie można ich stosować jako kary. Środków przymusu bezpośredniego wymienionych w § 4 pkt 3 nie stosuje się względem nieletniego dotkniętego kalectwem. Wobec nieletniej o widocznej ciąży stosuje się wyłącznie siłę fizyczną. § 4. Wobec nieletniego można stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: 3) założenie pasa obezwł adniającego lub kaftana bezpieczeństwa.środków oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego. Środki te stosuje się wyłącznie w celu przeciwdziałania: 1) usił owaniu targnięcia się nieletniego na życie lub zdrowie wł asne albo innej osoby, 2) nawoł ywaniu do buntu, 3) zbiorowej ucieczce, 4) niszczeniu mienia powodującemu poważne zakł ócenie porządku, 5) samowolnemu opuszczaniu przez nieletniego zakł adu poprawczego, schroniska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, mł odzieżowego ośrodka socjoterapii, a także 6) w celu doprowadzenia nieletniego do takiego zakł adu, placówki lub ośrodka. § 2. Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować dłużej niż wymaga tego potrzeba, a także nie można ich stosować jako kary. § 3. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego powinno być odpowiednie do stopnia zagrożenia i następować dopiero po uprzednim ostrzeżeniu o możliwości ich użycia. § 4. Wobec nieletniego można stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: 1) siłę fizyczną; 2) umieszczenie w izbie izolacyjnej; 3) założenie pasa obezwł adniającego lub kaftana bezpieczeństwa. § 5. Środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3, stosuje się wyłącznie wobec nieletniego umieszczonego w zakł adzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, jedynie w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1. § 6. Środków przymusu bezpośredniego wymienionych w § 4 pkt 3 nie stosuje się względem nieletniego dotkniętego kalectwem. Wobec nieletniej o widocznej ciąży stosuje się wyłącznie siłę fizyczną. § 7. Jeżeli jest to konieczne, można stosować wobec nieletniego umieszczonego w zakł adzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich jednocześnie różne środki przymusu bezpośredniego, z tym że środek określony w § 4 pkt 2 nie może być stosowany dłużej niż 48 godzin, a wobec nieletniego w wieku do 14 lat - dłużej niż 12 godzin. § 8. Do określenia przypadków oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w publicznych zakł adach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej stosuje się odrębne przepisy.

Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować dłużej niż wymaga tego potrzeba, a także nie można ich stosować jako kary. Środków przymusu bezpośredniego wymienionych w § 4 pkt 3 nie stosuje się względem nieletniego dotkniętego kalectwem.


Odpowiadam
Nie wiem

185. Czas zatrzymania osoby liczy się od:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin, a w wypadkach wskazanych w art. 45 § 1 pkt 1 - 48 godzin.

Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin, a w wypadkach wskazanych w art. 45 § 1 pkt 1 - 47 godzin.

Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin, a w wypadkach wskazanych w art. 45 § 1 pkt 1 - 46 godzin.

Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia i nie może przekroczyć 24 godzin, a w wypadkach wskazanych w art. 45 § 1 pkt 1 - 24 godzin.


Odpowiadam
Nie wiem

186. Zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana przed upływem 48 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona. W przypadku przekazania osoby do dyspozycji sądu, organ ten, poczynając od momentu przyjęcia zatrzymanego, w ciągu 24 godzin jest zobowiązany doręczyć zatrzymanemu postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub go zwolnić. W uzasadnionych przypadkach, po przyjęciu zatrzymanego, sąd może nakazać jego ponowne umieszczenie w pomieszczeniu jednostki Policji przeznaczonym dla osób zatrzymanych, w charakterze zatrzymanego, jednakże ten stan nie może trwać dłużej niż 20 godziny.

Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana przed upływem 48 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona. W przypadku przekazania osoby do dyspozycji sądu, organ ten, poczynając od momentu przyjęcia zatrzymanego, w ciągu 24 godzin jest zobowiązany doręczyć zatrzymanemu postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub go zwolnić. W uzasadnionych przypadkach, po przyjęciu zatrzymanego, sąd może nakazać jego ponowne umieszczenie w pomieszczeniu jednostki Policji przeznaczonym dla osób zatrzymanych, w charakterze zatrzymanego, jednakże ten stan nie może trwać dłużej niż 24 godziny.

Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana przed upływem 48 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona. W przypadku przekazania osoby do dyspozycji sądu, organ ten, poczynając od momentu przyjęcia zatrzymanego, w ciągu 24 godzin jest zobowiązany doręczyć zatrzymanemu postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub go zwolnić. W uzasadnionych przypadkach, po przyjęciu zatrzymanego, sąd może nakazać jego ponowne umieszczenie w pomieszczeniu jednostki Policji przeznaczonym dla osób zatrzymanych, w charakterze zatrzymanego, jednakże ten stan nie może trwać dłużej niż 48 godziny.

Zgodnie z art. 248 kpk osoba zatrzymana przed upływem 48 godzin od momentu zatrzymania winna być przekazana do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub zwolniona. W przypadku przekazania osoby do dyspozycji sądu, organ ten, poczynając od momentu przyjęcia zatrzymanego, w ciągu 24 godzin jest zobowiązany doręczyć zatrzymanemu postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub go zwolnić. W uzasadnionych przypadkach, po przyjęciu zatrzymanego, sąd może nakazać jego ponowne umieszczenie w pomieszczeniu jednostki Policji przeznaczonym dla osób zatrzymanych, w charakterze zatrzymanego, jednakże ten stan nie może trwać dłużej niż 18 godziny.


Odpowiadam
Nie wiem

187. Zażalenie na sposób przeprowadzenia czynności legitymowania może być złożone:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
do właściwego prokuratora na sposób przeprowadzenia

do właściwego prokuratora na sposób

do właściwego prokuratora na sposób

do właściwego prokuratora na sposób przeprowadzenia tych czynności.


Odpowiadam
Nie wiem

188. Które z poniższych zdarzeń można uznać za katastrofę naturalną?
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
rzęsienia ziemi

-trzęsienia ziemi -powódź -huragan -pożary -lawiny

pożary -lawiny

powódź -huragan


Odpowiadam
Nie wiem

189. Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych Systemu Informacyjnego Schengen jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prokuratoria

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna

Skarbu Państwa


Odpowiadam
Nie wiem

190. Podstawowym systemem informatycznym wspierającym działania Policji jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Krajowy System Informacji Policji (KSIP) - centralny zbiór, w którym odnotowywane są informacje o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osobach poszukiwanych bądź usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także o zgubionych lub skradzionych rzeczach.

Krajowy System Informacji Policji (KSIP) - centralny zbiór

Krajowy System Informacji Policji (KSIP)

Krajowy System Informacji Policji (KSIP) - centralny zbiór, w którym odnotowywane są informacje o osobach podejrzanych


Odpowiadam
Nie wiem

191. W ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje między innymi czynności:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
operacyjno-rozpoznawcze

operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe

operacyjno-rozpoznawcze

dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe


Odpowiadam
Nie wiem

192. Jednym z zadań powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
bezpieczeństwa obywateli

publicznego i bezpieczeństwa obywateli

zapewnienie porządku publicznego

zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli


Odpowiadam
Nie wiem

193. Komendant powiatowy (miejski) Policji jest obowiązany udostępnić komisji bezpieczeństwa i porządku:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Komendanci powiatowi (miejscy) Policji są obowiązani udostępniać komisji bezpieczeństwa i porządku, na żądanie jej przewodniczącego, dokumenty i informacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjnorozpoznawczych lub dochodzeniowośledczych oraz akt

Komendanci powiatowi (miejscy) Policji są obowiązani udostępniać komisji bezpieczeństwa i porządku, na żądanie jej przewodniczącego, dokumenty i informacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjnorozpoznawczych lub dochodzeniowośledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

indywidualnych sprawach administracyjnych

Komendanci powiatowi (miejscy) Policji są obowiązani udostępniać komisji bezpieczeństwa i porządku, na żądanie jej przewodniczącego, dokumenty i informacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt personalnych pracowników


Odpowiadam
Nie wiem

194. Policjant nie ma prawa do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wykonywania czynności wymienionych w art.15 ust.1 ustawy o Policji

Zatrzymywania przestępców

Wykonywania czynności operacyjnych

Innych czynności poza wymienionymi w art.15 ust.1 ustawy o Policji


Odpowiadam
Nie wiem

195. Różnicę pomiędzy aktem terrorystycznym a przestępstwem pospolitym stanowi:

Możesz wybrać kilka odpowiedzi
do realizacji określonych celów.

Terroryzm – pojęcie najczęściej definiowane jako użycie sił y lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Dział ania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań. Przestępstwo pospolite - przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom itp. Niektórzy autorzy zaliczają do tej grupy również przestępstwa skarbowe. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi. Celem aktu terrorystycznego jest zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności ustępstw w drodze do realizacji określonych celów.

Terroryzm – pojęcie najczęściej definiowane jako użycie sił y lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów.

erroryzm – pojęcie najczęściej definiowane jako użycie sił y lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Dział ania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań. Przestępstwo pospolite - przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom itp. Niektórzy autorzy zaliczają do tej grupy również przestępstwa skarbowe. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi.


Odpowiadam
Nie wiem

196. Działalność Al Kaidy mieści się w nurcie terroryzmu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
nurt religijny

nurt polityczny

nurt sceptycyzmu

nurt narodowowyzwoleńczy


Odpowiadam
Nie wiem

197. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, popełniony w celu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 3) wywoł ania poważnych zakł óceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu. górna granica wynosi co najmniej 3 lat

1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 3) wywoł ania poważnych zakł óceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu. górna granica wynosi co najmniej 4 lat

1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 3) wywoł ania poważnych zakł óceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu. górna granica wynosi co najmniej 5 lat.

1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 3) wywoł ania poważnych zakł óceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu. górna granica wynosi co najmniej 2 lat


Odpowiadam
Nie wiem

198. Do obecnie zidentyfikowanych motywów dziań terrorystycznych nie zalicza się motywów:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Nie zalicza się do terroryzmu aktów o charakterze kryminalnym i walki ruchów narodowowyzwoleńczych. Motywy działania terrorystów.

Nie zalicza się do terroryzmu aktów o charakterze kryminalnym i walki ruchów narodowowyzwoleńczych. Motywy działania terrorystów: · wymuszenie podjęcia określonej decyzji · wymuszenie zmiany decyzji · zastraszenie · wymuszenie okupu · skomplikowanie sytuacji międzynarodowej · prowokacja.

Nie zalicza się do terroryzmu aktów o charakterze kryminalnym i walki ruchów narodowowyzwoleńczych. Motywy działania terrorystów: · wymuszenie podjęcia określonej decyzji · wymuszenie zmiany decyzji ·

Nie zalicza się do terroryzmu aktów o charakterze kryminalnym i walki ruchów narodowowyzwoleńczych. Motywy działania terrorystów: · wymuszenie podjęcia określonej decyzji · wymuszenie zmiany decyzji · zastraszenie · wymuszenie okupu · skomplikowanie sytuacji międzynarodowej.


Odpowiadam
Nie wiem

199. Przykładami katastrof naturalnych są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
-trzęsienia ziemi -powódź -huragan -pożary -lawiny

pożary -lawiny

powódź -huragan

trzęsienia ziemi


Odpowiadam
Nie wiem

200. Sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu nieadekwatność posiadanych sił i środków nazywamy sytuacją:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykł e środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej).

Sytuacją kryzysową Sytuacja kryzysowa - sytuacja będąca następstwem zagrożenia i wpł ywająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działalności właściwych organów administracji publicznej, ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, lecz nie uzasadniająca wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.”

Sytuacją kryzysową Sytuacja kryzysowa - sytuacja będąca następstwem zagrożenia i wpł ywająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działalności właściwych organów administracji publicznej, ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, lecz nie uzasadniająca wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.” (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). (por. art. 228: W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykł e środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny

Sytuacją kryzysową Sytuacja kryzysowa - sytuacja będąca następstwem zagrożenia i wpł ywająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działalności właściwych organów administracji publicznej, ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków, lecz nie uzasadniająca wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.” (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). (por. art. 228: W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykł e środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej).


Odpowiadam
Nie wiem

201. Zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rada Ministrów sprawuje zarządzanie kryzysowe

Rada Ministrów sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej


Odpowiadam
Nie wiem

202. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny, jako stany:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
nadzwyczajne

spokojne

normalne

zwyczajne


Odpowiadam
Nie wiem

203. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych na:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Stan klęski żywioł owej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpił a klęska, a także na obszarze, na którym wystąpił y lub mogą wystąpić jej skutki. Wprowadza się go na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywioł owej lub ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 30 dni

Stan klęski żywioł owej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpił a klęska, a także na obszarze, na którym wystąpił y lub mogą wystąpić jej skutki. Wprowadza się go na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywioł owej lub ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 27 dni

Stan klęski żywioł owej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpił a klęska, a także na obszarze, na którym wystąpił y lub mogą wystąpić jej skutki. Wprowadza się go na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywioł owej lub ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 28 dni

Stan klęski żywioł owej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpił a klęska, a także na obszarze, na którym wystąpił y lub mogą wystąpić jej skutki. Wprowadza się go na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywioł owej lub ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 29 dni


Odpowiadam
Nie wiem

204. W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
praw człowieka i obywatela

wolności i praw człowieka i obywatela

Zakresie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela

Zakresie ograniczeń wolności


Odpowiadam
Nie wiem

205. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powołać stan wyjątkowy na wniosek:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
W Polsce stan wyjątkowy może wprowadzić prezydent na wniosek Rady Ministrów na czas oznaczony, lecz nie dłuższy niż 90 dni, na części albo na całym terytorium kraju, jeśli: · zagrożony został konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, w tym z powodu działań terrorystycznych; · w przypadku klęski żywiołowej. Prezydent może przedłużyć ten stan tylko raz (na okres nie dłuższy niż 17 dni) za zgodą Sejmu.

W Polsce stan wyjątkowy może wprowadzić prezydent na wniosek Rady Ministrów na czas oznaczony, lecz nie dłuższy niż 90 dni, na części albo na całym terytorium kraju, jeśli: · zagrożony został konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, w tym z powodu działań terrorystycznych; · w przypadku klęski żywiołowej. Prezydent może przedłużyć ten stan tylko raz (na okres nie dłuższy niż 29 dni) za zgodą Sejmu.

W Polsce stan wyjątkowy może wprowadzić prezydent na wniosek Rady Ministrów na czas oznaczony, lecz nie dłuższy niż 90 dni, na części albo na całym terytorium kraju, jeśli: · zagrożony został konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, w tym z powodu działań terrorystycznych; · w przypadku klęski żywiołowej. Prezydent może przedłużyć ten stan tylko raz (na okres nie dłuższy niż 30 dni) za zgodą Sejmu.

W Polsce stan wyjątkowy może wprowadzić prezydent na wniosek Rady Ministrów na czas oznaczony, lecz nie dłuższy niż 90 dni, na części albo na całym terytorium kraju, jeśli: · zagrożony został konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, w tym z powodu działań terrorystycznych; · w przypadku klęski żywiołowej. Prezydent może przedłużyć ten stan tylko raz (na okres nie dłuższy niż 60 dni) za zgodą Sejmu.


Odpowiadam
Nie wiem

206. Policja jest formacją przeznaczoną do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja

służby ratownicze.

rzeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym


Odpowiadam
Nie wiem

207. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyjątkowy na wniosek:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 30 dni.

Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 15 dni.

Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 29 dni.

Rady ministrów Rada Ministrów kieruje, w takiej sytuacji, wniosek do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Określa w nim przyczyny, obszar i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, a także ewentualne ograniczenia praw i wolności czł owieka i obywatela. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni.


Odpowiadam
Nie wiem

208. Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego w celu przywrócenia porządku publicznego mogą wykroczyć na teren szkoły wyższej bez wezwania przez rekorda w czasie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
stanu skupienia

stanu wyjątkowego

stanu

stanu wydużenia


Odpowiadam
Nie wiem

209. Stan wyjątkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezydenta

Rady

Premiera

Ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

210. Kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, może zostać wprowadzona w czasie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
W czasie stanu wyjątkowego

W czasie wyborów

W czasie i przestrzenni

W czasie żałoby narodowej


Odpowiadam
Nie wiem

211. Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku
konstytucyjnego należy do ustawowych zadań:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencji Bezpieczeństwa Zewnętrznego

Agencji Bezpieczeństwa

Agencji


Odpowiadam
Nie wiem

212. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego tworzy się przy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem", jako organ opiniodawczodoradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych

Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem", jako organ opiniodawczodoradczy właściwy w sprawach inicjowania

Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem",

Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem", jako organ opiniodawczodoradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.


Odpowiadam
Nie wiem

213. Zgodę na przedłużenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej wyraża:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 15 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 29 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 20 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.


Odpowiadam
Nie wiem

214. Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rada Powiatu

Rada Radnych

Rada

Rada Ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

215. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające, decyzję o użyciu funkcjonariuszy Straży Granicznej podejmuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
minister właściwy do spraw wewnętrznych może zarządzić użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy

minister właściwy do spraw wewnętrznych

minister właściwy do spraw wewnętrznych może zarządzić użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji.

minister właściwy do spraw wewnętrznych może zarządzić użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej


Odpowiadam
Nie wiem

216. Komendant Stołeczny Policji jest powoływany przez:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwoł uje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego

Komendanta wojewódzkiego Policji

Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwoł uje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwoł uje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji


Odpowiadam
Nie wiem

217. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra należy do podstawowych zadań:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Policji

Straż Graniczna

Straż

Komendanta


Odpowiadam
Nie wiem

218. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Policji 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach, 6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów, 8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych, 9) prowadzenie Krajowego Systemu Informatycznego.

Policji 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,

Policji 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach, 6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach

Policji 1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach, 6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów, 8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie


Odpowiadam
Nie wiem

219. Jeżeli stan klęski żywioł
owej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy
wchodzącej w skład powiatu, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom kieruje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
starosta - jeżeli stan klęski żywioł owej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy

starosta - jeżeli stan klęski żywioł owej wprowadzono na obszarze

starosta - jeżeli stan klęski żywioł owej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład

starosta - jeżeli stan klęski żywioł owej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu


Odpowiadam
Nie wiem

220. W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa,bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego spowodowanego działaniami terrorystycznymi na terenie kraju można wprowadzić:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
stan wyjątkowy może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Rada Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do prezydenta RP, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 60 dni.

stan wyjątkowy może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Rada Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do prezydenta RP, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 30 dni.

stan wyjątkowy może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Rada Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do prezydenta RP, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 29 dni.

stan wyjątkowy może być wprowadzony w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Rada Ministrów w drodze uchwały kieruje wniosek do prezydenta RP, a on może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. I w ciągu 48 godzin przedstawia je sejmowi. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku, gdy nie ustały przyczyny zagrożenia, prezydent może go przedłużyć na czas nie dłuższy niż dalsze 21 dni.


Odpowiadam
Nie wiem

221. Stan klęski żywiołowej znosi się wydając:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
oświadczenie

sprawozdanie

rozporządzenie

ustawę


Odpowiadam
Nie wiem

222. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej władze Polski są zobowiązane podać to do wiadomości:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezydent powinien przedstawić je Sejmowi w ciągu 21 godzin od jego podpisania. Stan wyjątkowy obowiązuje zaś definitywnie od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie to powinno zostać również podane do wiadomości publicznej np. w drodze obwieszczenia wojewody, rozplakatowania w miejscach publicznych a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze

Prezydent powinien przedstawić je Sejmowi w ciągu 48 godzin od jego podpisania. Stan wyjątkowy obowiązuje zaś definitywnie od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie to powinno zostać również podane do wiadomości publicznej np. w drodze obwieszczenia wojewody, rozplakatowania w miejscach publicznych a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze

Prezydent powinien przedstawić je Sejmowi w ciągu 23 godzin od jego podpisania. Stan wyjątkowy obowiązuje zaś definitywnie od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie to powinno zostać również podane do wiadomości publicznej np. w drodze obwieszczenia wojewody, rozplakatowania w miejscach publicznych a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze

Prezydent powinien przedstawić je Sejmowi w ciągu 24 godzin od jego podpisania. Stan wyjątkowy obowiązuje zaś definitywnie od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie to powinno zostać również podane do wiadomości publicznej np. w drodze obwieszczenia wojewody, rozplakatowania w miejscach publicznych a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze


Odpowiadam
Nie wiem

223. Policjanci wykonują swoje ustawowe obowiązki mają prawo do legitymowania:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, · ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, · wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora.

Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, · ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, · wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, · identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, · poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających.

Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu: identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, · ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, · wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, · identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, · poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości.


Odpowiadam
Nie wiem

224. Przesłanką pozwalającą uznać imprezę za imprezę masową o podwyższonym ryzyku jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Impreza masowa o podwyższonym ryzyku - jest to impreza masowa, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W przypadku organizacji takiej imprezy liczba miejsc dla osób na stadionie lub w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 300, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy nie mniej niż 150..

Impreza masowa o podwyższonym ryzyku - jest to impreza masowa, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W przypadku organizacji takiej imprezy liczba miejsc dla osób na stadionie lub w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 300, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy nie mniej niż 120.

Impreza masowa o podwyższonym ryzyku - jest to impreza masowa, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W przypadku organizacji takiej imprezy liczba miejsc dla osób na stadionie lub w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 300, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy nie mniej niż 100..

Impreza masowa o podwyższonym ryzyku - jest to impreza masowa, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W przypadku organizacji takiej imprezy liczba miejsc dla osób na stadionie lub w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 300, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy nie mniej niż 200.


Odpowiadam
Nie wiem

225. Organizator meczu piłki nożnej lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust. 1, są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwł ocznie potwierdzając ten fakt.

W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust. 1, są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa.

W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust. 1, są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy.

W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust. 1, są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwł ocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.


Odpowiadam
Nie wiem

226. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegają bezpośrednio:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Szef ABW jest centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy ABW, która jest urzędem administracji rządowej. Szef ABW.

Szef ABW jest centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy ABW, która jest urzędem administracji rządowej. Szef ABW ma rangę sekretarza stanu i podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

Szef ABW jest centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy ABW, która jest urzędem administracji rządowej. Szef ABW ma rangę sekretarza stanu i podlega bezpośrednio Prezesowi Rady.

Szef ABW


Odpowiadam
Nie wiem

227. Naczelne organy administracji państwowej powołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Naczelne organy administracji rządowej są to organy, które wchodzą w skł ad Rady Ministrów. Organy będące naczelnymi organami administracji rządowej zajmują nadrzędną pozycję wśród innych i są one powoływane przez Prezydenta lub przez Sejm.

aczelne organy administracji rządowej są to organy, które wchodzą w skł ad Rady Ministrów. Organy będące naczelnymi organami administracji rządowej zajmują nadrzędną pozycję wśród innych i są one powoływane

Naczelne organy administracji rządowej są to organy, które wchodzą w skł ad Rady Ministrów.

Naczelne organy administracji rządowej są to organy, które wchodzą w skł ad Rady Ministrów. Organy będące naczelnymi organami


Odpowiadam
Nie wiem

228. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a związkami wyznaniowymi określa:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi, niż Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej.

Zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi, niż Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej, kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę

Zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi, niż Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej, kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy.

Zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi, niż Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej, kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.


Odpowiadam
Nie wiem

229. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski w stosunku do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Trybunał Stanu

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski.

Prezydent Rzeczypospolitej


Odpowiadam
Nie wiem

230. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Ministrów

Prezes

Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

231. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Trybunał Stanu

Trybunały

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał


Odpowiadam
Nie wiem

232. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwł ocznie. Realizacja tej zasady nie może prowadzić do pogwał cenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które przewidują m.in. termin na zawiadomienie strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin (przynajmniej 7 dni) czy termin na wezwanie i ogłoszenie o rozprawie administracyjnej (przynajmniej 7 dni). W zgodzie z zasadą prostoty (ekonomiki) postępowania pozostają przepisy o tzw. pomocy prawnej oraz o wezwaniu uczestników postępowania do czynności

wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwł ocznie. Realizacja tej zasady nie może prowadzić do pogwał cenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które przewidują m.in. termin na zawiadomienie strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin (przynajmniej 7 dni) czy termin na wezwanie i ogłoszenie o rozprawie administracyjnej (przynajmniej 7 dni). W zgodzie z zasadą prostoty (ekonomiki) postępowania pozostają przepisy o tzw. pomocy prawnej oraz o wezwaniu uczestników

wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwł ocznie. Realizacja tej zasady nie może prowadzić do pogwał cenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które przewidują m.in. termin na zawiadomienie strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin (przynajmniej 7 dni) czy termin na wezwanie

wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwł ocznie. Realizacja tej zasady nie może prowadzić do pogwał cenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które przewidują m.in. termin na zawiadomienie strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin (przynajmniej 7 dni) czy termin na wezwanie i ogłoszenie o rozprawie administracyjnej (przynajmniej 7 dni). W zgodzie z zasadą prostoty (ekonomiki) postępowania pozostają przepisy o tzw. pomocy prawnej oraz o wezwaniu uczestników postępowania do czynności procesowych.


Odpowiadam
Nie wiem

233. Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Konstytucja

Ustawy

Dzieniku ustaw

Prawa


Odpowiadam
Nie wiem

234. W postępowaniu administracyjnym organ administracji publicznej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
W toku postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Postanowienie wydawane przez organ administracji publicznej dotyczą poszczególnych kwestii, które pojawiły się (wynikły) do załatwienia w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie toczącej się sprawy. Generalnie, postanowieniem wydanym w toku postępowania

W toku postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Postanowienie wydawane przez organ administracji publicznej dotyczą poszczególnych kwestii, które pojawiły się (wynikły) do załatwienia w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie toczącej się sprawy. Generalnie, postanowieniem wydanym w toku postępowania administracyjnego organ administracji publicznej rozstrzyga powstałe kwestie sporne.

W toku postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Postanowienie wydawane przez organ administracji

W toku postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje postanowienia.


Odpowiadam
Nie wiem

235. Marszałek województwa jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Jest to przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników, a także kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Ma kompetencję do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.Wybierany jest przez sejmik województwa bezwzględną większością głosów ustawowego skł adu sejmiku, a odwoł ywany większością 3/5 głosów. Stanowisko to może zajmować także osoba spoza skł adu sejmiku.

Jest to przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998.

Jest to przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz

est to przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników, a także kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek.


Odpowiadam
Nie wiem

236. Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Zarówno rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jak również odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, następuje w drodze decyzji.


Odpowiadam
Nie wiem

237. Zaświadczenie powinno być wydane:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Niezwł ocznie nie później niż w terminie 4 dni

Niezwł ocznie nie później niż w terminie 5 dni

Niezwłocznie nie później niż w terminie 6 dni

Niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni


Odpowiadam
Nie wiem

238. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej są rozstrzygane przez:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
sąd

sąd okregowy

sąd rejonowy

sąd administracyjny


Odpowiadam
Nie wiem

239. Akty prawa miejscowego stanowione są między innymi przez organy samorządu terytorialnego, tj:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu

Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Obowiązują na danym terytorium, stanowione są w sprawach.

Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Obowiązują na danym terytorium, stanowione są w sprawach: 1. wymagających uregulowania w statucie 2. porządkowych 3. szczególnego trybu zarządzania mieniem samorządu terytorialnego 4. zasad i trybu korzystania z samorządowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Obowiązują na danym terytorium, stanowione są w sprawach: 1. wymagających uregulowania w statucie 2. porządkowych.


Odpowiadam
Nie wiem

240. Pracownik wyłączony z postępowania administracyjnego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
1. w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 2. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia 3. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 4. w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem jest jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia, osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 5. w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, (Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 15.12.2008r., Dz.U. Nr 229, poz. 1539, w zakresie w jakim nie wyłącza członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, jest niezgodny z art. 2 w związku z art.78 Konstytucji RP. Utrata mocy w tym zakresie nastąpiła 29.12.2008r.) 6. z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne, 7. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w nadrzędności służbowej.

1. w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 2. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia 3. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 4. w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem jest jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia, osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 5. w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, (Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 15.12.2008r., Dz.U. Nr 229, poz. 1539, w zakresie w jakim nie wyłącza członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, jest niezgodny z art. 2 w związku z art.78 Konstytucji RP. Utrata mocy w tym zakresie nastąpiła

1. w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 2. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia 3. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 4. w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem jest jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia, osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 5. w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, (Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 15.12.2008r., Dz.U. Nr 229, poz. 1539, w zakresie w jakim nie wyłącza członka samorządowego kolegium

. w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 2. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia 3. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 4. w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem jest jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia, osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 5. w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, (Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 15.12.2008r., Dz.U. Nr 229, poz. 1539, w zakresie w jakim nie wyłącza członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, jest niezgodny z art. 2 w związku z art.78 Konstytucji RP. Utrata mocy w tym zakresie nastąpiła 29.12.2008r.) 6. z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,


Odpowiadam
Nie wiem

241. Organem administracji samorządowej w gminie jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
burmistrz, rada

Wójt lub burmistrz, rada gminy

Wójt lub burmistrz

rada gminy


Odpowiadam
Nie wiem

242. Organ administracji publicznej załatwia sprawę co do jej istoty przez wydanie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ustawy

prowizji

decyzji


Odpowiadam
Nie wiem

243. Organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia
postępowania jest organ, który wydał w tej sprawie decyzję w:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi

drugiej instancji

pierwszej instancji

ostatniej instancji


Odpowiadam
Nie wiem

244. Wojewoda jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Organem władzy sądowniczej

Organem administracji rządowej

Organem władzy pozarzadowej

Organem władzy


Odpowiadam
Nie wiem

245. Organy niezespolonej administracji rządowej są to organy administracji podporządkowane:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Ministrom

Minister

Poseł

Radny


Odpowiadam
Nie wiem

246. Organy administracji niezespolonej w województwie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie: 1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień; 2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych; 3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej; 4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych; 5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar; 6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy

Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie: 1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień; 2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych; 3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej; 4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych; 5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar; 6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy

Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie: 1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień; 2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych; 3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej; 4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych; 5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar; 6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy

Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie: 1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień; 2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych; 3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej; 4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych; 5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar; 6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych; 7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej; 8) dyrektorzy urzędów morskich; 9) dyrektorzy urzędów statystycznych; 10) dyrektorzy urzędów Ŝeglugi śródlądowej; 11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii; 12) komendanci oddział ów StraŜy Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów StraŜy Granicznej; 13) okręgowi inspektorzy ryboł ówstwa morskiego; 14) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni; 15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.


Odpowiadam
Nie wiem

247. Urząd wojewódzki jest aparatem pomocniczym:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
rady

wojewody

rady nadzorczej

rady ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

248. Akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa stanowią:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Na postwawie ustawy o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) art. 9 samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa. Akty te ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Akty te są źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły (Konstytucja RP, art. 87 i 94 ). Sejmik Województwa stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części. Dotyczą one w szczególności spraw: 1. wymagających uregulowania w statucie województwa,

Na postwawie ustawy o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) art. 9 samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa. Akty te ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Akty te są źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły (Konstytucja RP, art. 87 i 94 ). Sejmik Województwa stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części. Dotyczą one w szczególności spraw: 1. wymagających uregulowania w statucie województwa, 2. budżetu województwa, 3. podatków i opł at określonych w odrębnych ustawach, 4. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, 5. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Wojewodowie oraz organa administracji niezespolonej w uzgodnieniu właściwym wojewodą- stanowią akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Przepisy te obowiązują na obszarze województwa lub jego części. Funkcjonowanie wojewody reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206).

Na postwawie ustawy o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) art. 9 samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa. Akty te ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Akty te są źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły (Konstytucja RP, art. 87 i 94 ). Sejmik Województwa stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części. Dotyczą one w szczególności spraw: 1. wymagających uregulowania w statucie województwa, 2. budżetu województwa, 3. podatków i opł at określonych w odrębnych ustawach, 4. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, 5. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Wojewodowie oraz organa administracji niezespolonej w uzgodnieniu właściwym wojewodą

a postwawie ustawy o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) art. 9 samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa. Akty te ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Akty te są źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły (Konstytucja RP, art. 87 i 94 ). Sejmik Województwa stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części. Dotyczą one w szczególności spraw: 1. wymagających uregulowania w statucie województwa, 2. budżetu województwa, 3. podatków i opł at określonych w odrębnych ustawach, 4. zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, 5. zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Wojewodowie oraz organa administracji niezespolonej w uzgodnieniu właściwym wojewodą- stanowią akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Przepisy te obowiązują na obszarze województwa lub jego części. Funkcjonowanie wojewody reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 207.).


Odpowiadam
Nie wiem

249. Urząd gminy jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Jednostka terytorialnego

Jednostka samorządu

Jednostka samorządu terytorialnego

Jednostka


Odpowiadam
Nie wiem

250. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Zebraniem rady

Zebraniem powiatu

Zebraniem

Zebraniem mieszkańców


Odpowiadam
Nie wiem

251. W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe na terenie gminy wydaje wójt, w formie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
zarządzenia

zarządzenia marketinu

zarzadzania państwa

marketinu


Odpowiadam
Nie wiem

252. Organami gminy są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wójt

Rada gminy

gminy

Wójt i Rada gminy


Odpowiadam
Nie wiem

253. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rada ministrów

Rada gminy

Rada powiatu

Rada


Odpowiadam
Nie wiem

254. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad należy do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
przewodnicąca

przedmiot

przewodniczącego

premier


Odpowiadam
Nie wiem

255. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców,organem wykonawczym gminy jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rada

Burmistrz

Prezydent miasta

Prezydent


Odpowiadam
Nie wiem

256. Wójt gminy powołuje swojego zastępcę w drodze
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
powstania

połowy

zarządzenia

postępowania


Odpowiadam
Nie wiem

257. Organami powiatu są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rada

Zarząd

Rada powiatu

Rada powiatu, zarząd


Odpowiadam
Nie wiem

258. Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rada

Minister

Rada Nadzorcza

Rada powiatu


Odpowiadam
Nie wiem

259. Powiatowe przepisy porządkowe:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
wydawane są przez Radę Powiatu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy – w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach.

wydawane są przez Radę Powiatu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy – w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Powiatowe przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. W przypadkach nie cierpiących zwł oki powiatowe przepisy porządkowe może wydać Zarząd Powiatu, przy czym podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu.

wydawane są przez Radę Powiatu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy – w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Powiatowe przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. W przypadkach nie cierpiących zwł oki powiatowe przepisy porządkowe może wydać Zarząd Powiatu, przy czym podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. W razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia Radzie lub odmowy ich zatwierdzenia – tracą moc ( termin utraty mocy obowiązującej określa w takich przypadkach Rada Powiatu ). Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty lub w środkach masowego przekazu.

wydawane są przez Radę Powiatu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy – w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Powiatowe przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. W przypadkach nie cierpiących zwł oki powiatowe przepisy porządkowe może wydać Zarząd Powiatu, przy czym podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. W razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia Radzie lub odmowy ich zatwierdzenia – tracą moc ( termin utraty mocy obowiązującej określa w takich przypadkach Rada Powiatu ). Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty lub w środkach masowego przekazu. Dniem ogłoszenia przepisów porządkowych jest dzień wskazany w obwieszczeniu.


Odpowiadam
Nie wiem

260. Nadzór nad działalnością samorządu województwa w zakresie spraw
finansowych sprawuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
regionalna izba obrachunkowa

izba obrachunkowa

izba

obrachunkowa


Odpowiadam
Nie wiem

261. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
rada

gmina

powiat

rada ministrów


Odpowiadam
Nie wiem

262. Rada gminy to organ, który:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoł ywać stał e i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skł ad osobowy.Do wyłącznej właściwości rady gminy

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoł ywać stał e i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skł ad osobowy.Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:Zgodnie z Art. 18 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoł ywać stał e i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skł ad osobowy.Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:Zgodnie z Art. 18 ustawy o samorządzie gminnym

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoł ywać stał e i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skł ad osobowy.


Odpowiadam
Nie wiem

263. Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
rganem stanowiącym i kontrolnym województwa jest Sejmik.

Organem stanowiącym i kontrolnym.

Organem stanowiącym i kontrolnym województwa.

Organem stanowiącym i kontrolnym województwa jest Sejmik województwa.


Odpowiadam
Nie wiem

264. Postępowanie administracyjne jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
1-instancje

3-instancje

2-instancje

4-instancje


Odpowiadam
Nie wiem

265. Najwyższym aktem normatywnym w Polsce jest:

Możesz wybrać kilka odpowiedzi
rada

ustawa

konstytucja

umowa


Odpowiadam
Nie wiem

266. Organem wykonawczym powiatu jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Region

Powiat

Zarząd

Zadząd powiatu


Odpowiadam
Nie wiem

267. Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
zarządzenia

Ustawa

Uchwała i zarządzenia

Uchwała


Odpowiadam
Nie wiem

268. Wojewodę powołuje i odwołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
burmistrz

Prezes Rady ministrów-premier

Rady powiatu

Rzecznik Praw Obywatelskich


Odpowiadam
Nie wiem

269. Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
burmistrz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Prezes Rady ministrów-premier

Rady powiatu


Odpowiadam
Nie wiem

270. Uchwalenie statutu powiatu należy do właściwości:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
burmistrz

Rady

powiatu

Rady powiatu


Odpowiadam
Nie wiem

271. Na straży praw i wolności obywatelskich zgodnie z Konstytucją RP stoi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach


Odpowiadam
Nie wiem

272. Władczym jednostronnym oświadczeniem woli organu administracji publicznej,określającym sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Akt administracyjny Najczęściej stosowaną formą aktu administracyjnego jest decyzja administracyjna; aktami.

Akt administracyjny Najczęściej stosowaną formą aktu .

Akt administracyjny Najczęściej stosowaną formą aktu administracyjnego jest decyzja administracyjna; aktami administracyjnymi są także postanowienia, nakazy, licencje, koncesje, pozwolenia etc.

Akt administracyjny Najczęściej stosowaną formą aktu administracyjnego jest decyzja administracyjna; aktami administracyjnymi są także postanowienia, nakazy, licencje.


Odpowiadam
Nie wiem

273. Konstytucja RP daje prawo powoływania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,zwoływania Rady Gabinetowej, ratyfikowania umów międzynarodowych:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wójt, burmistrz

burmistrz

Wójt

Prezydentowi


Odpowiadam
Nie wiem

274. Organem wykonawczym gminy jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
burmistrz

Prezydentowi

Wójt

Wójt, burmistrz


Odpowiadam
Nie wiem

275. Wojewoda nie jest organem administracji:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
pubicznej

pozarzadowej

samorządowej

państwowej


Odpowiadam
Nie wiem

276. Decyzją administracyjną jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków.

jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków.

jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa.

jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne.


Odpowiadam
Nie wiem

277. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradcy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Tak, – konstytucyjny organ doradczy Prezydenta.

Tak, – konstytucyjny organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nie, – konstytucyjny organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Tak, – konstytucyjny organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.


Odpowiadam
Nie wiem

278. Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
minister

rada

Starosta lub zarząd powiatu

powiat


Odpowiadam
Nie wiem

279. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na kadencję:

Możesz wybrać kilka odpowiedzi
4-letniej

5-letniej

3-letniej

2-letniej


Odpowiadam
Nie wiem

280. Umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Prezydent

Prezydent Art. 133. Konstytucji RP

Prezydent Art. 132

Prezydent miasta


Odpowiadam
Nie wiem

281. Organem naczelnym administracji rządowej nie jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
dministracja rządowa ma strukturę dwustopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny (Rada Ministrów.

Administracja rządowa ma strukturę dwustopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny (Rada Ministrów,.

Administracja rządowa ma strukturę dwustopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny (Rada Ministrów, premier i ministrowie), 2) wojewoda (przedstawiciel rządu w terenie).

Administracja rządowa ma strukturę dwustopniową: Organem administracji rządowej jest 1) szczebel centralny (Rada Ministrów, premier i ministrowie), 2) wojewoda (przedstawiciel rządu.


Odpowiadam
Nie wiem

282. Prezydent RP ponosi odpowiedzialność za naruszenie ustaw przed:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Trybunałem

Trybunałem Stanu

Stanu

Stan


Odpowiadam
Nie wiem

283. Do kompetencji rady gminy nie należy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
likwidacji i reorganizacji

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1. uchwalanie statutu gminy, 2. wybór i odwołanie zarządu, ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 3. powoł ywanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego zarządu, 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu, 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6. uchwalanie programów gospodarczych, 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skł adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opł at w granicach określonych w odrębnych ustawach, 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykł ego zarządu, dotyczących: a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd, c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd, h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakł adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym, 10. określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a, 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społ eczności lokalnych i regionalnych, 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 18. kontrolowanie działalności Burmistrza oraz miejskich jednostek Organizacyjnych.

. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a, 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społ eczności lokalnych i regionalnych, 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 18. kontrolowanie działalności Burmistrza oraz miejskich

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1. uchwalanie statutu gminy, 2. wybór i odwołanie zarządu, ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 3. powoł ywanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego zarządu, 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu, 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6. uchwalanie programów gospodarczych, 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skł adników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opł at w granicach określonych w odrębnych ustawach, 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykł ego zarządu, dotyczących: a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd.


Odpowiadam
Nie wiem

284. Policja składa się z następujących rodzajów służb:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
szpiegowskiej

wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym

informacyjnej

kryminalnej

wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym

wspomagającej działalność Policji w zakresie logistycznym i technicznym

prewencyjnej


Odpowiadam
Nie wiem

285. Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w pełnym wymiarze:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Policjantowi przysługuje prawo do corocznego pł atnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Prawo do pierwszego urlopu w wymiarze połowy urlopu przysługującego po roku służby policjant uzyskuje po upł ywie 6 miesięcy

Policjantowi przysługuje prawo do corocznego pł atnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Prawo do pierwszego urlopu w wymiarze połowy urlopu przysługującego po roku służby policjant uzyskuje po upł ywie 6 miesięcy służby, z tym że prawo do pełnego urlopu nabywa po roku służby.

Prawo do pierwszego urlopu w wymiarze połowy urlopu przysługującego po roku służby policjant uzyskuje po upł ywie 6 miesięcy służby, z tym że prawo do pełnego urlopu nabywa po roku służby.

olicjantowi przysługuje prawo do corocznego pł atnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych.


Odpowiadam
Nie wiem

286. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
gminy

powiaty

wojewoda

rada


Odpowiadam
Nie wiem

287. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
gminy

powiaty

gminy,powiaty i wojewódstwa

wojewódstwa


Odpowiadam
Nie wiem

288. Komendant wojewódzki Policji jest organem:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
wyższego stopnia w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

administracji sądowniczej

administracji rządowej na obszarze województwa

rządowej administracji

rządowej administracji zespołowej


Odpowiadam
Nie wiem

289. Sprawy mianowania, przenoszenia, zwalniania ze stanowisk w Policji następują w formie:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
W myśl art. 32 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwych przełożonych, tj. komendanta głównego Policji, komendantów wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji oraz komendantów szkół policyjnych. Powyższe mianowanie uzależnione jest od posiadanego przez policjanta wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby w Policji.

W myśl art. 32 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwych przełożonych, tj. komendanta głównego Policji.

W myśl art. 32 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwych przełożonych, tj. komendanta głównego Policji, komendantów wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji oraz komendantów szkół policyjnych. Powyższe mianowanie uzależnione.

W myśl art. 32 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) mianowanie policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenie oraz zwalnianie z tych stanowisk następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwych przełożonych, tj. komendanta głównego Policji, komendantów wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji oraz komendantów szkół policyjnych. Powyższe mianowanie uzależnione jest od posiadanego


Odpowiadam
Nie wiem

290. Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
rzeczowej i miejscowej

rzeczowej

odwoł anie

miejscowej


Odpowiadam
Nie wiem

291. Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej w pierwszej instancji przysługuje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ustawa

oddalenie

odwołanie

rada


Odpowiadam
Nie wiem

292. Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym wynosi:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
2 dni

7 dni

6 dni

3 dni


Odpowiadam
Nie wiem

293. Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
21 dni

27 dni

30 dni

7 dni


Odpowiadam
Nie wiem

294. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych, 2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V, VII i VIII. § 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania w sprawach: 1) (skreślony), 2) (skreślony), 3) (skreślony), 4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z: 1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, 2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy działu VIII. § 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach wymienionych w § 2.

Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych, 2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V, VII i VIII. § 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania w sprawach: 1) (skreślony), 2) (skreślony), 3) (skreślony), 4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach.

Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych, 2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V, VII i VIII. § 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania w sprawach: 1) (skreślony), 2) (skreślony), 3) (skreślony), 4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z: 1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, 2) podległości służbowej pracowników.

Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.


Odpowiadam
Nie wiem

295. Zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
minister

rada

powiat

wojewoda


Odpowiadam
Nie wiem

296. W postępowaniu administracyjnym występuje zasada:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
4-instancyjności

1-instancyjności

3-instancyjności

2-instancyjności


Odpowiadam
Nie wiem

297. W sprawach dotyczących członków wspólnoty samorządowej przeprowadza się:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
referendum

reforma

ustawa

dziennik


Odpowiadam
Nie wiem

298. Organy administracji publicznej mogą wydawać akty normatywne w postaci:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
poczta

imelowej

pocztowej

elektronicznej


Odpowiadam
Nie wiem

299. Organami samorządu województwa są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
sejmik

rada

Zarząd województwa

Zarząd województwa i sejmik


Odpowiadam
Nie wiem

300. Ustanowienie statutu województwa należy do właściwości:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
powiatu

sądu

sejmu

sejmiku


Odpowiadam
Nie wiem

301. Ustalenie budżetu województwa należy do wyłącznej w:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
senatu

sejmiku województwa

sejmu

sadu


Odpowiadam
Nie wiem

302. Organem gminy nie jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
skarbnik,

naczelnik wydziału

Sekretarz, skarbnik, naczelnik wydziału

Sekretarz


Odpowiadam
Nie wiem

303. Odwołanie rady powiatu następuje w drodze:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Jeśli rada powiatu wybrana w wyniku wyborów nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 mc od dnia ogłoszenia wyniku wyboru przez właściwy organ wyborczy. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego. W razie powtarzającego się naruszania przez rade powiatu konstytucji lub ustaw, sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów może w drodze uchwały rozwiązać rade powiatu.

Jeśli rada powiatu wybrana w wyniku wyborów nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 mc od dnia ogłoszenia wyniku wyboru przez właściwy organ wyborczy. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego.

eśli rada powiatu wybrana w wyniku wyborów nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 mc od dnia ogłoszenia wyniku wyboru przez właściwy organ wyborczy. Odwołanie rady powiatu przed upływem

Jeśli rada powiatu wybrana w wyniku wyborów nie dokona wyboru zarządu w terminie 3 mc od dnia ogłoszenia wyniku wyboru przez właściwy organ wyborczy. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego. W razie powtarzającego się naruszania przez rade powiatu konstytucji lub ustaw.


Odpowiadam
Nie wiem

304. Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
powiat

rada

są właściwi w sprawie ministrowie.

sprawie ministrowie


Odpowiadam
Nie wiem

305. W postępowaniu administracyjnym załatwienie sprawy szczególnie
skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później,niż,w ciągu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia.

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia.


Odpowiadam
Nie wiem

306. Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu, termin na załatwienie.

datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień.

powiadomiono stronę.

datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu, termin na załatwienie sprawy biegnie od daty pierwszej czynności urzędowej, o której powiadomiono stronę.


Odpowiadam
Nie wiem

307. O tym, czy pismo skierowane do organu administracji publicznej jest skargą, decyduje:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
treść informacji

treść

treść pisma

teść wiadomości


Odpowiadam
Nie wiem

308. Centralnym organem administracji rządowej jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
są to centralne urzędy KGP, Straży Poż., Sł.Granicznej, Kom. Obrony Kraju, Prez. GUS, Prezesi Agencji.

Prezesi Agencji.

Obrony Kraju, Prez. GUS, Prezesi Agencji.

Obrony Kraju


Odpowiadam
Nie wiem

309. Służby informacyjne organizatora imprezy masowej nie mają prawa do:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Innych czynności poza wymienionymi w Art.20 ust. 1 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowychWykonywania czynności wymienionych w Art.20 ust. 1 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych


Odpowiadam
Nie wiem

310. 310. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
rada

powiat

minister

Wójt, burmistrz, prezydent


Odpowiadam
Nie wiem

311. Zgodnie z prawem zgrupowanie, co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób

dla nieokreślonych imiennie osób.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.


Odpowiadam
Nie wiem

312. Zgromadzeniem zgodnie z prawem jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
15 osób jest ważna - jeśli manifestuje mniej niż 15 osób, to nie jest to zgromadzenie publiczne.

Zgromadzeniem publicznym, jest zgrupowanie co najmniej 15 osób w celu wspólnego wyrażenia stanowiska lub w celu wspólnych obrad zorganizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób (art. 1.1, art.6. 1). Pamiętajmy, że ta granica 15 osób jest ważna - jeśli manifestuje mniej niż 15 osób, to nie jest to zgromadzenie publiczne, czyli nie musimy ubiegać o pozwolenie

Zgromadzeniem publicznym, jest zgrupowanie co najmniej 15 osób w celu wspólnego wyrażenia stanowiska lub w celu wspólnych obrad zorganizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób (art. 1.1, art.6. 1). Pamiętajmy, że ta granica 15 osób jest ważna - jeśli manifestuje mniej niż 15 osób, to nie jest to zgromadzenie publiczne, czyli nie musimy ubiegać o pozwolenie na organizację takiej manifestacji.

Zgromadzeniem publicznym, jest zgrupowanie co najmniej 15 osób w celu wspólnego wyrażenia stanowiska lub w celu wspólnych obrad zorganizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób (art. 1.1, art.6. 1). Pamiętajmy, że ta granica 15 osób jest ważna - jeśli manifestuje mniej niż 15 osób, to nie jest to zgromadzenie publiczne, czyli nie musimy ubiegać


Odpowiadam
Nie wiem

313. Organizator zgromadzenia publicznego ma obowiązek powiadomienia organu gminy o terminie zgromadzenia najwcześniej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Zgodnie z art. 7 ust. 1. o planowanym zgromadzeniu publicznym organizator zawiadamia organ gminy: nie później niż na 3 dni, lecz najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Zawiadomienie można wysłać listem poleconym lub złozyć osobiscie w urzędzie (warto wziąć kopię z datą wpł ywu pisma).

Zgodnie z art. 7 ust. 1. o planowanym zgromadzeniu publicznym organizator zawiadamia organ gminy: nie później niż na 3 dni, lecz najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Zawiadomienie można wysłać listem

Zgodnie z art. 7 ust. 1. o planowanym zgromadzeniu publicznym organizator zawiadamia organ gminy: nie później niż na 3 dni, lecz najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Zawiadomienie można wysłać listem poleconym

Zgodnie z art. 7 ust. 1. o planowanym zgromadzeniu publicznym organizator zawiadamia organ gminy: nie później niż na 3 dni, lecz najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.


Odpowiadam
Nie wiem

314. Paszport tymczasowy wydaje się osobom, które:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
· dzieciom, które nie ukończył y 5 lat; · osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; · osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu; · osobom przebywającym w Polsce i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem czł onka rodziny.

· dzieciom, które nie ukończył y 4 lat; · osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; · osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu; · osobom przebywającym w Polsce i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem czł onka rodziny.

· dzieciom, które nie ukończył y 3 lat; · osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; · osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu; · osobom przebywającym w Polsce i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem czł onka rodziny.

· dzieciom, które nie ukończył y 2 lat; · osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Polsce; · osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu; · osobom przebywającym w Polsce i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem czł onka rodziny.


Odpowiadam
Nie wiem

315. Bronią białą, w rozumieniu art. 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r., nie jest:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Bronią białą jest: · broń obuchowa, np. maczuga, morgensztern · broń obuchowo-sieczna np. topór · broń tnąca–broń sieczna, np. miecz · broń kł ująca, np. wł ócznia · broń tnąco-kł ująca, np. halabarda W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 r. ze zmianami) bronią jest: 1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa, 2. broń pneumatyczna,

Bronią białą jest: · broń obuchowa, np. maczuga, morgensztern · broń obuchowo-sieczna np. topór.

paralizatory.

Bronią białą jest: · broń obuchowa, np. maczuga, morgensztern · broń obuchowo-sieczna np. topór · broń tnąca–broń sieczna, np. miecz · broń kł ująca, np. wł ócznia · broń tnąco-kł ująca, np. halabarda W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 r. ze zmianami) bronią jest: 1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa, 2. broń pneumatyczna, 3. miotacze gazu obezwładniającego, 4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: a. broń biała w postaci • ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni, • kastetów i nunczaków, • pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, • pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, b. broń cięciwowa w postaci kusz, c. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (popularnie - paralizatory).


Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Test do Policji i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

evok3331
4 miesiące temu
sapalnet
Doskonałe narzędzie
17 miesięcy temu
darsyl
Test jest bardzo dobry
25 miesięcy temu
raiden200
osoba która opracowywala odpowiedzi nie byla cierpliwa i wpisywala bzdury, wyciete końcówki zdań poto aby ludzie czytajac zapamietywali jak najwiecej....
28 miesięcy temu
Mark837
czy takie same odp na tescie sa ?? tzn czym dłuzsze i pełniejsze to odp dobra??
29 miesięcy temu
kamilka1
nie pokazuje jakie są błędy a tak to spoko....
29 miesięcy temu
Roztropny
Potwierdzam - brak jest powtarzania (mimo zaznaczenia) błędnych odpowiedzi.
30 miesięcy temu
adriana22
nie powtarza błędnych odpowiedzi;/
31 miesięcy temu
dzaneczka
jak włącza się rozwiąż test to nie można przesuwać w dół jak jest jakieś pytanie i dłuższa odpowiedz ;/
32 miesiące temu
kocurek1988
Po za tymi niuansami wszystko ok;) dziękuje bardzo za wykonanie takiego testu.Pozdrawiam
36 miesięcy temu
kocurek1988
Witam rozwiązywałam ten test i znalazłam kilka niejasności. Np wydaje mi się, że w tym pytaniu:

"Odpowiedź błędna
Sejm rozpatruje projekt ustawy w :
Prawidłowa odpowiedź: trzech"
myślę że bardziej poprawną odpowiedzią będzie w "trzech czytaniach"

kolejne
"Odpowiedź błędna
W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzone są w
Prawidłowa odpowiedź: bezpośrednich Wyborach"
a czy to nie jedno gdy udzieli się odpowiedzi w wyborach bezpośrednich? niby różnicy nie ma, a punkty się traci

następne :

"Odpowiedź błędna
Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują:
Prawidłowa odpowiedź: Senat i sejm"

myslę, że to nie podlega pod komentarz...

no i ....

"Odpowiedź błędna
Sędziów sądów powszechnych powołuje:
Prawidłowa odpowiedź: prezydent miasta"

wydaję mi się( choć mogę się mylić) ale poprawna odpowiedź to chyba Prezydent RP na wniosek krajowej rady sądownictwa...


36 miesięcy temu
bialy_kru_84
tak, te są zgodne z pytaniami ze strony KGP, nie kupujcie gotowców, nie warto przepłacać!!! :)
39 miesięcy temu
comeely9257
witam. Czy to są pytania i odpowiedzi obowiązujące na 2013 r w TWO do Policji?
41 miesięcy temu