Test BHP część 5 - ostatnia

Test ze znajomości zasad BHP

Ogólny
30
1. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy bada zespół składający się z :
Wybierz jedną odpowiedź
2 osób
3 osób
4 osób
nie wiem

2. Wypadek, któremu uległ pracownik w trakcie przejazdu z siedziby zakładu do miejsca zatrudnienia, to
Wybierz jedną odpowiedź
Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy
Wypadek w pracy
Wypadek w drodze do pracy
nie wiem

3. Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych bada zespól w składzie:
Wybierz jedną odpowiedź
1. Pracodawca. 2. Kierownik służby bhp. 3. Zakładowy społeczny inspektor pracy
1. Kierownik służby bhp lub pracodawca. 2. Zakładowy społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel załogi
1. Pracodawca. 2. Kierownik służby bhp. 3. Przedstawiciel pracowników
nie wiem

4. Protokół powypadkowy sporządza się w terminie nie późniejszym niż w ciągu:
Wybierz jedną odpowiedź
21 dni od wypadku
14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
nie wiem

5. Protokół powypadkowy wraz z załącznikami przechowuje się w aktach zakładu przez:
Wybierz jedną odpowiedź
40 lat
10 lat
3 lata
nie wiem

6. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca:
Wybierz jedną odpowiedź
nie przysługuje
ZUS
pracodawca
nie wiem

7. Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
Wybierz jedną odpowiedź
Państwowy Zakład Ubezpieczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Pracodawca
nie wiem

8. Jakie przyczyny wypadku śmiertelnego wykluczają możliwość otrzymania świadczeń powypadkowych przez rodzinę ofiary?
Wybierz jedną odpowiedź
Alkohol jako czynnik wpływający bezpośrednio na powstanie wypadku
Rażące niedbalstwo
Niezależnie od przyczyn rodzina otrzyma odszkodowanie
nie wiem

9. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
Wybierz jedną odpowiedź
Do trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy
Przed dopuszczeniem go do pracy
Do jednego miesiąca od dnia podjęcia pracy
nie wiem

10. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:
Wybierz jedną odpowiedź
Szkolenie podstawowe i okresowe
Szkolenie wstępne i okresowe
Szkolenie wstępne, podstawowe i okresowe
nie wiem

11. Instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza:
Wybierz jedną odpowiedź
Bezpośredni przełożony przyjmowanego pracownika
Pracownik służby bhp lub pracodawca
Osoba zajmująca się przyjmowaniem pracowników
nie wiem

12. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej:
Wybierz jedną odpowiedź
Które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa lub posiadają deklarację zgodności
Które spełniają wymogi dotyczące oceny zgodności określone w odpowiednich przepisach
Które uzyskały certyfikat na znak bezpieczeństwa
nie wiem

13. Pranie odzieży roboczej skażonej chemicznie powinno być zapewnione przez :
Wybierz jedną odpowiedź
Pracownika, pod warunkiem wypłacenia przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika
Pracodawcę
Pracownika, po dostarczeniu mu przez pracodawcę odpowiednich środków piorących
nie wiem

14. Ranę po oparzeniu ługiem można przemyć:
Wybierz jedną odpowiedź
Spirytusem salicylowym
Rozcieńczonym kwasem octowym
Wodą utlenioną
nie wiem

15. Ranę po oparzeniu kwasem można przemyć:
Wybierz jedną odpowiedź
Roztworem dwuwęglanu sodu
Ługiem sodowym
Woda utlenioną
nie wiem

16. Pracownik doznał złamania kości udowej. Pracownik może być transportowany w pozycji:
Wybierz jedną odpowiedź
Półsiedzącej
Leżącej
Siedzącej
nie wiem

17. Co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego?
Wybierz jedną odpowiedź
Rozległość oparzenia
Stopień oparzenia
Czynnik powodujący oparzenie
nie wiem

18. Udzielanie pomocy osobie zatrutej gazami polega na:
Wybierz jedną odpowiedź
Wyniesieniu poszkodowanego z rejonu zagrożenia i wezwaniu lekarza, w przypadku zaniku czynności układu oddechowego na stosowaniu sztucznego oddychania i masażu serca
Przeniesieniu poszkodowanego na świeże powietrze i zastosowanie mu sztucznego oddychania
Powiadomieniu przełożonego i czekaniu na decyzję
nie wiem

19. Dopasuj rodzaje gaśnic do czynników ich działania:
Wybierz jedną odpowiedź
Gaśnica pianowa - inhibitujący proces palenia, gaśnica halonowa ? tłumiący, gaśnica śniegowa ? chłodzący, gaśnica proszkowa ? tłumiący.
Gaśnica pianowa ? tłumiący, gaśnica halonowa - inhibitujący proces palenia, gaśnica śniegowa ? chłodzący, gaśnica proszkowa - inhibitujący proces palenia.
Gaśnica pianowa ? chłodzący, gaśnica halonowa - inhibitujący proces palenia, gaśnica śniegowa ? chłodzący, gaśnica proszkowa ? tłumiący.
nie wiem

20. Do gaszenia płynów łatwo palnych należy stosować:
Wybierz jedną odpowiedź
Gaśnicę pianową
Gaśnicę halonową
Wodę z hydrantu
nie wiem

21. Do gaszenia archiwum szkolnego najlepiej stosować:
Wybierz jedną odpowiedź
Gaśnicę pianową
Gaśnicę proszkową
Wodę z hydrantu
nie wiem

22. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu po upływie:
Wybierz jedną odpowiedź
3 lat
1 roku
5 lat
nie wiem

23. Państwowy inspektor pracy może ukarać mandatem za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Osoby kierujące i nadzorujące pracę innych ludzi

Pracodawcę

Każdego pracownika


Odpowiadam
Nie wiem

24. Czy państwowy inspektor sanitarny posiada prawo zamknięcia zakładu pracy?
Wybierz jedną odpowiedź
Tak, za pośrednictwem państwowego inspektora pracy
Tak
Nie
nie wiem

25. Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:
Wybierz jedną odpowiedź
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
nie wiem

26. Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:
Wybierz jedną odpowiedź
Branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
nie wiem

27. Do podstawowych obowiązków osób kierujących pracownikami należy:
Wybierz jedną odpowiedź
Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami
Branie udziału w szkoleniu i instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
nie wiem

28. Uczniowie, udający się na wycieczkę krajoznawczą poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości, powinni mieć zapewnioną opiekę przynajmniej:
Wybierz jedną odpowiedź
Jednego opiekuna na grupę do 10 uczniów
Jednego opiekuna na grupę do 30 uczniów
Dwóch na grupę do 30 uczniów
nie wiem

29. Uczniowie, udający się na wycieczkę krajoznawczą poza miejscowość, w której znajduje się siedziba szkoły, powinni mieć zapewnioną opiekę przynajmniej:
Wybierz jedną odpowiedź
Jednego opiekuna na grupę do 15 uczniów
Jednego opiekuna na grupę do 30 uczniów
Dwóch na grupę do 20 uczniów
nie wiem

30. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik
Wybierz jedną odpowiedź
Powinien nadal pracować, zachowując zwiększoną ostrożność
Ma prawo powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego
Może oddalić się z miejsca pracy
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Test BHP część 5 - ostatnia i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza