Test BHP część 4

Test ze znajomości zasad BHP

Ogólny
28
1. W jakiej minimalnej odległości od grzejników centralnego ogrzewania można magazynować butle z tlenem medycznym:
Wybierz jedną odpowiedź
50cm
100cm
30cm
nie wiem

2. W jakiej minimalnej odległości od otwartego ognia można magazynować butle z tlenem medycznym:
Wybierz jedną odpowiedź
3m
5m
4m
nie wiem

3. Pracownik w czasie pracy z komputerem może być narażony na:
Wybierz jedną odpowiedź
Promieniowanie podczerwone
Promieniowanie ultrafioletowe
Działanie ozonu
nie wiem

4. Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych należą:
Wybierz jedną odpowiedź
Pole elektrostatyczne
Wymuszona pozycja przy pracy
Promieniowanie jonizacyjne
nie wiem

5. Do czynników szkodliwych, na jakie narażony jest operator komputera, należy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Promieniowanie elektromagnetyczne

Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy

Wymuszona pozycja ciała

Zbyt duża ilość ruchu


Odpowiadam
Nie wiem

6. Stosowanie drzwi wahadłowych na drogach ewakuacyjnych jest
Wybierz jedną odpowiedź
Zabronione
Dozwolone, pod warunkiem wykonania ich z materiału przezroczystego lub jeśli drzwi posiadają przezroczyste panele
Dozwolone, pod warunkiem wykonania ich z materiału pełnego
nie wiem

7. Rurociąg wodny należy pomalować na kolor:
Wybierz jedną odpowiedź
Błękitny
Żółty
Zielony
nie wiem

8. Rurociąg z gazem palnym powinien mieć barwę:
Wybierz jedną odpowiedź
Czerwoną
Czarną
Żółtą
nie wiem

9. Rurociąg z tlenem powinien mieć barwę:
Wybierz jedną odpowiedź
Czarną
Błękitną
Żółtą
nie wiem

10. Okresowym badaniom lekarskim podlegają:
Wybierz jedną odpowiedź
Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie
Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szkodliwych i uciążliwych
nie wiem

11. Określenie ? Najwyższe Dopuszczalne Natężenie? czynników szkodliwych odnosi się do:
Wybierz jedną odpowiedź
Mikroklimatu
Hałasu
Substancji toksycznej
nie wiem

12. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy dorywczej, wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
30kg
20kg
50kg
nie wiem

13. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:
Wybierz jedną odpowiedź
Czasu pracy
Charakteru, rodzaju i dokładności wykonywanej pracy
Sprawności wzroku pracownika
nie wiem

14. Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia naturalnego bocznego dla pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić:
Wybierz jedną odpowiedź
1:8
1:6
1:12
nie wiem

15. Stosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy jest:
Wybierz jedną odpowiedź
Dozwolone, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego wojewódzkiego państwowego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy
Niedozwolone
Dozwolone, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego wojewódzkiego państwowego inspektora sanitarnego
nie wiem

16. Badania wstępne dla pracownika podejmującego pracę po trzymiesięcznej przerwie przeprowadzane są:
Wybierz jedną odpowiedź
Bezpłatnie przez uprawnionego lekarza
Na koszt pracodawcy
Na koszt pracownika
nie wiem

17. Badania kontrolne przeprowadzane są w przypadku
Wybierz jedną odpowiedź
Niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni
Pogorszenia się stanu zdrowia pracownika ? na jego wniosek
Pogorszenia się stanu zdrowia pracownika ? na wniosek lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną
nie wiem

18. Badania profilaktyczne mogą przeprowadzać lekarze
Wybierz jedną odpowiedź
Pierwszego kontaktu
Wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne
Bez żadnych ograniczeń
nie wiem

19. Promieniowanie w obszarze fal o długości w zakresie 400-800nm to promieniowanie:
Wybierz jedną odpowiedź
Ultrafioletowe
Widzialne
Podczerwone
nie wiem

20. Mikroklimat umiarkowany ocenia się wskaźnikiem:
Wybierz jedną odpowiedź
WCI
PMV
WBGT
nie wiem

21. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
30kg
50kg
40kg
nie wiem

22. Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzna na wysokości do 4m wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
30kg
50kg
40kg
nie wiem

23. Wykaz najważniejszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia określa:
Wybierz jedną odpowiedź
Minister Zdrowia
Minister Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia
Minister Zdrowia i Polityki Społecznej
nie wiem

24. Wyniki pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia stanowią podstawę do:
Wybierz jedną odpowiedź
Wystąpienia o dodatki za pracę w warunkach szkodliwych
Podjęcia działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na te czynniki
Ubiegania się o status zakładu pracy chronionej
nie wiem

25. Zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia występuje, gdy
Wybierz jedną odpowiedź
W pomieszczeniu panuje niższa temperatura niż przewiduje rodzaj wykonywanej pracy
Pracownik nie otrzymał odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej
Przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia
nie wiem

26. Podstawowym dokumentem uprawniającym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest:
Wybierz jedną odpowiedź
Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z tytułu wypadku
Karta wypadku przy pracy
Prawomocny protokół powypadkowy
nie wiem

27. Zakład pracy doręcza poszkodowanemu pracownikowi zatwierdzony protokół powypadkowy:
Wybierz jedną odpowiedź
Niezwłocznie
W ciągu 7 dni
W ciągu 14 dni
nie wiem

28. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie:
Wybierz jedną odpowiedź
Powodujące niezdolność do pracy
Powodujące skaleczenie pracownika
Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostaje w związku z pracą
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Test BHP część 4 i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

aija12345

41 miesięcy temu
Damix50
tylko 1 bład super!!!;-)
42 miesiące temu