Test BHP część 2

Test ze znajomości zasad BHP

Ogólny
28
1. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi:
Wybierz jedną odpowiedź
Po upływie 3 lat od roku, w którym urlop nie został wykorzystany
Który nie wykorzystał przysługującego urlopu w danym roku; płatny do końca pierwszego kwartału następnego roku
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
nie wiem

2. Czy kobietę w ciąży wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych:
Wybierz jedną odpowiedź
Tak, tylko za zgodą związków zawodowych
Tak, na podstawie jej pisemnej zgody
Nie wolno zatrudniać w żadnym przypadku
nie wiem

3. Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:
Wybierz jedną odpowiedź
Zabronione i jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika
Dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy
Możliwe, jeśli związek zawodowy wyrazi na to zgodę
nie wiem

4. Kobieta zatrudniona przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo prosić:
Wybierz jedną odpowiedź
20kg
12kg
25kg
nie wiem

5. Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 4 miesiące. W pierwszym miesiącu pracy przyniosła zaświadczenie o ciąży:
Wybierz jedną odpowiedź
Pracodawca czeka do końca czwartego miesiąca na rozwiązanie umowy o pracę
Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu
Pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem
nie wiem

6. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia prace w pozycji stojącej w czasie zmiany roboczej są:
Wybierz jedną odpowiedź
Dozwolone, pod warunkiem, że łącznie nie przekroczą 3 godzin
Dozwolone, pod warunkiem, że łącznie nie przekracza 4 godzin
Zabronione
nie wiem

7. Czy kobietę opiekującą się dwuletnim synem można zatrudniać w godzinach nadliczbowych?
Wybierz jedną odpowiedź
Nie wolno w żadnym przypadku
Można, ale tylko za jej zgodą
Można w każdym przypadku
nie wiem

8. Kobietę w ciąży można zatrudniać:
Wybierz jedną odpowiedź
Poza stałymi miejscami pracy za jej zgodą
W porze nocnej
W godzinach nadliczbowych
nie wiem

9. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów w szkołach i placówkach publicznych wydał:
Wybierz jedną odpowiedź
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Główny Inspektor Pracy
Minister Edukacji Narodowej
nie wiem

10. Zatrudnianie przy pracy z lekami cytostatycznymi kobiet w okresie karmienia piersią jest:
Wybierz jedną odpowiedź
Dozwolone
Zabronione
Dozwolone do 2 godzin dziennie
nie wiem

11. Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem ospy wietrznej są dla kobiet w ciąży:
Wybierz jedną odpowiedź
Dozwolone, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
Zabronione
Dozwolone
nie wiem

12. Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B są dla kobiet w okresie karmienia:
Wybierz jedną odpowiedź
Dozwolone
Dozwolone, pod warunkiem zachowania odpowiednich warunków higienicznych
Zabronione
nie wiem

13. Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych są dla kobiet w ciąży:
Wybierz jedną odpowiedź
Zabronione, jeżeli ich stężenie w środowisku pracy przekracza wartość 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń
Zabronione
Dozwolone w każdym zakresie stężeń
nie wiem

14. Zatrudnianie osób młodocianych w wieku do 16 lat w placówkach służby zdrowia jest:
Wybierz jedną odpowiedź
Dozwolone, w wymiarze 3 godzin na dobę
Zabronione
Dozwolone, w wymiarze do 6 godzin dziennie w zakresie nauki zawodu
nie wiem

15. Zatrudnianie młodocianych w szpitalach zakaźnych jest:
Wybierz jedną odpowiedź
Zabronione
Dozwolone w ramach nauki zawodu, w wymiarze do 6 godzin dziennie, jeżeli młodociany ukończył 16 lat
Dozwolone w ramach nauki zawodu, w wymiarze do 6 godzin tygodniowo, jeśli uczeń ukończył 16 lat
nie wiem

16. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są:
Wybierz jedną odpowiedź
Dozwolone do 8 godzin dziennie
Całkowicie zabronione
Zabronione powyżej 4 godzin na dobę
nie wiem

17. Czy kobieta w ciąży może być zatrudniona przy obsłudze aparatu rentgenowskiego?
Wybierz jedną odpowiedź
Może, do 2 godzin na dobę
Nie może
Może, do 4 godzin na dobę
nie wiem

18. Czas pracy młodocianego, który ukończył 16 lat, nie może przekraczać:
Wybierz jedną odpowiedź
8 godzin na dobę
6 godzin na dobę
12 godzin na dobę
nie wiem

19. Szesnastoletni pracownik młodociany może być zatrudniony, w ramach nauki zawodu, przy podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów w przypadku:
Wybierz jedną odpowiedź
Jeżeli czas ich wykonania nie przekracza ? czasu pracy młodocianego
Jeżeli czas ich wykonania nie przekracza 1/3 czasu pracy młodocianego
Jeżeli czas ich wykonania nie przekracza 2/3 czasu pracy młodocianego
nie wiem

20. Za pracowników młodocianych uważa się osoby w wieku:
Wybierz jedną odpowiedź
15 do 18 lat
16 do 18 lat
15 do 17 lat
nie wiem

21. Czy pracownika młodocianego wolno zatrudniać w nadgodzinach?
Wybierz jedną odpowiedź
Tak, za zgodą młodocianego
Tak, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
Nie wolno w żadnym przypadku
nie wiem

22. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:
Wybierz jedną odpowiedź
Zakładowy społeczny inspektor pracy
Kierownik działu bhp
Pracodawca
nie wiem

23. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa:
Wybierz jedną odpowiedź
Do 4 godzin
Powyżej 4 godzin
Powyżej 6 godzin
nie wiem

24. Pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa:
Wybierz jedną odpowiedź
Powyżej 4 godzin
W przedziale 2 do 4 godzin
Do 2 godzin
nie wiem

25. Pomieszczenie do pracy, w którym występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinno mieć minimalną wysokość:
Wybierz jedną odpowiedź
2,5m
3,3m
3,0m
nie wiem

26. Pomieszczenie do pracy, w którym nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, jeżeli przebywają w nich nie więcej niż 4 osoby, powinno mieć minimalną wysokość:
Wybierz jedną odpowiedź
3,3m
2,5m
3,0m
nie wiem

27. Pomieszczenia do pracy przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, jeżeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinno mieć minimalną wysokość
Wybierz jedną odpowiedź
3,0m
2,2m
2,5m
nie wiem

28. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku szkolnym poziom podłogi:
Wybierz jedną odpowiedź
Może znajdować się poniżej przyległego terenu
Powinien znajdować się co najmniej 0,3m powyżej przyległego terenu
Może znajdować się na poziomie przyległego terenu
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Test BHP część 2 i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

lubietosty
yo
42 miesiące temu
mariottt
TEST 1

w pytaniu 1 i 3 są błędne odpowiedzi

moim zdaniem powinno być PIP i PIS
71 miesięcy temu
Beatrice67
test super
76 miesięcy temu
barbara07
test bardzo dobry
99 miesięcy temu