Test BHP część 1

Test ze znajomości zasad BHP

Ogólny
28
1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:
Wybierz jedną odpowiedź
Prokuratura
Najwyższa Izba Kontroli
Państwowa Inspekcja Pracy
nie wiem

2. Państwowa Inspekcja Pracy podlega:
Wybierz jedną odpowiedź
Najwyższej Izbie Kontroli
Sejmowi
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
nie wiem

3. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:
Wybierz jedną odpowiedź
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
nie wiem

4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić, jeżeli od uzyskania wiadomości uzasadniającej takie rozwiązanie umowy upłynął okres:
Wybierz jedną odpowiedź
7 dni
14 dni
1 miesiąca
nie wiem

5. Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:
Wybierz jedną odpowiedź
Umowa zlecenie
Umowa o pracę
Umowa o dzieło
nie wiem

6. Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku administracyjno-biurowym, nie może przekraczać:
Wybierz jedną odpowiedź
1 miesiąca
3 miesięcy
2 tygodni
nie wiem

7. Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku pielęgniarki, nie może przekraczać:
Wybierz jedną odpowiedź
2 tygodni
3 miesięcy
1 miesiąca
nie wiem

8. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny po przepracowaniu miesiąca wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
1 tydzień
3 dni robocze
2 tygodnie
nie wiem

9. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od:
Wybierz jedną odpowiedź
Całkowitego stażu, bez względu na przerwy w pracy.
Okresu zatrudnienia u danego, a także poprzedniego pracodawcy, jeśli nastąpiło przejęcie zakładu przez obecnego pracodawcę.
Całkowitego stażu pracy, jeżeli przerwa między stosunkami pracy nie przekracza 3 miesięcy.
nie wiem

10. Pracownikowi, który przepracował 2 miesiące, przysługuje zwolnienie na poszukanie pracy w ilości:
Wybierz jedną odpowiedź
2 dni
1 dnia roboczego
Nie przysługuje zwolnienie
nie wiem

11. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu:
Wybierz jedną odpowiedź
Określonym w umowie o pracę
Podpisania przez pracodawcę podania o przyjęcie do pracy
Załatwienia karty obiegowej
nie wiem

12. Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu:
Wybierz jedną odpowiedź
Alimenty, kary pieniężne, odszkodowania za zniszczoną odzież roboczą
Alimenty, kary pieniężne, odszkodowania za zniszczone narzędzia
Alimenty, nierozliczone zaliczki pieniężne, kary pieniężne
nie wiem

13. Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. W związku z nieobecnością w pracy z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do:
Wybierz jedną odpowiedź
80% wynagrodzenia
70% wynagrodzenia
100% wynagrodzenia
nie wiem

14. Za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości
Wybierz jedną odpowiedź
10% stawki godzinowej wynikającej z osobistego uposażenia
20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia
30% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia
nie wiem

15. Pracownik uległ w pracy wypadkowi, w wyniku czego niezdolność do pracy wyniosła 30 dni. W związku z tym:
Wybierz jedną odpowiedź
ZUS wypłaca pracownikowi 80% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy
ZUS wypłaca pracownikowi 100% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy
ZUS wypłaca pracownikowi 60% wynagrodzenia za cały czas niezdolności do pracy
nie wiem

16. Pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie należy wydać świadectwo pracy:
Wybierz jedną odpowiedź
Niezwłocznie
Po wypłaceniu przez pracownika odszkodowania za zgubione narzędzia
Po rozliczeniu się pracownika z posiadanej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej
nie wiem

17. Pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy:
Wybierz jedną odpowiedź
Nie może wystąpić o sprostowanie świadectwa
W ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa
W ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa
nie wiem

18. Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie można ukarać karą regulaminową, jeśli od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu upłynęło:
Wybierz jedną odpowiedź
7 dni
3 miesiące
1 miesiąc
nie wiem

19. Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie może ukarać karą regulaminową, jeśli od dopuszczenia się tego naruszenia upłynęło:
Wybierz jedną odpowiedź
3 miesiące
7 dni
14 dni
1 miesiąc
nie wiem

20. Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi:
Wybierz jedną odpowiedź
Bez żadnych warunków, niezwłocznie
Po rozliczeniu się z zakładem
W dniu w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy
Na wniosek pracownika złożony na piśmie
nie wiem

21. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać dla pracownika(w skali doby):
Wybierz jedną odpowiedź
8 godzin na dobę
2 godzin na dobę
5 godzin na dobę
nie wiem

22. Roczny limit godzin nadliczbowych dla pracownika wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
150 godzin
120 godzin
200 godzin
nie wiem

23. Dzienny czas pracy w zakładzie jest liczony od chwili:
Wybierz jedną odpowiedź
Przekroczenia granicy zakładu
Przybycia na stanowisko pracy
Otrzymania polecenia wykonania zadania od bezpośredniego przełożonego
nie wiem

24. Prawo do pierwszego urlopu pracownik uzyskuje po:
Wybierz jedną odpowiedź
12 miesiącach pracy
1 miesiącu pracy
3 miesiącach pracy
nie wiem

25. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż:
Wybierz jedną odpowiedź
10 dni roboczych
14 kolejnych dni kalendarzowych
10 kolejnych dni kalendarzowych
nie wiem

26. W przypadku zgonu ojczyma pracownika pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi ilości:
Wybierz jedną odpowiedź
2 dni
1 dnia
Nie jest zobowiązany do udzielenia zwolnienia
nie wiem

27. W przypadku ślubu dziecka pracownika, pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi w ilości:
Wybierz jedną odpowiedź
1 dnia
2 dni
Nie jest zobowiązany do udzielania zwolnienia
nie wiem

28. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi:
Wybierz jedną odpowiedź
po 1 roku
w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
zawsze
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Test BHP część 1 i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

drake79
W części pierwszej testu co najmniej 2 błędy: w 1 pytaniu powinno być Państwowa Inspekcja Pracy,w 3 - Państwowa Inspekcja Sanitarna
70 miesięcy temu
Turas
Bardzo mi się przydały. Profesjonalna robota, pozdrawiam autora.
99 miesięcy temu