Procesy Egzogeniczne

Test z zakresu procesów egzogenicznych

Matura
20
1. Gdzie zachodzą procesy egzogeniczne?
Wybierz jedną odpowiedź
Na powierzchni Ziemi
Pod powierzchnią Ziemii
Wewnątrz jądra Ziemi
W atmosferze
nie wiem

2. Zależność intensywności wietrzenia od klimatu. Dopasuj rodzaj wietrzenia do klimatu , w którym jest duża jego intensywność.
Połącz w pary
fizyczne
biologiczne
chemiczne
strefa umiarkowana, okołorównikowa, klimat morski i monsunowy
subpolarny i umiarkowany, zwrotnikowy i podzwrotnikowy
Strefa klimatów umiarkowanych i okołobiegunowych oraz typy klimatów morskich i monsunowych
Nie wiem
3. Wymień rodzaje wietrzenia fizycznego
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

4. Dopasuj rodzaj wietrzenia fizycznego do jego definicji.
Połącz w pary
Mrozowe
Termiczne
Skał ilastych
Solne
Zachodzi pod wpływem zmian wilgotności podłoża zbudowanego ze skał ilastych.
inaczej insolacyjne. Rozpad skał jest wynikiem wielokrotnego nagrzewania się i ochładzania ich powierzchni w suchym i gorącym klimacie. Łuszczenie się skał.
Rozpad skalny wywołany jest rozrostem kryształów soli mineralnych w szczelinach lub porach skał
Rozpad skały jest skutkiem powtarzającego się zamarzania i rozmarzania wody wypełniającej szczeliny skalne
Nie wiem
5. Wietrzenie to:
Wybierz jedną odpowiedź
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości fizycznych skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych skał
Troposfera, hydrosfera i ozonosfera zmieniają strukturą skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych i fizycznych skał
nie wiem

6. Zaznacz rodzaje wietrzenia chemicznego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
uwodnienie

utlenienie

eksudacja

hydroliza

zamróz

insolacja


Odpowiadam
Nie wiem

7. Jak nazywa się ta forma krasu podziemnego?
Wybierz jedną odpowiedź
Kurtyn
Stalaktyt
Stalagmit
Stalagnat
nie wiem

8. Zaznacz nazwę i miejsce występowania tej formy krasu powierzchniowego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wyżyna Lubelska

Kotlina Sandomierska

Jar Krasowy

Ostaniec Krasowy

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wywierzysko


Odpowiadam
Nie wiem

9. Zaznacz co zachodzi w środkowym biegu rzeki:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Poziom bazy erozyjnej

Akumulacja osadów w korycie i dnie doliny

Erozja boczna

Akumulacja osadów

Wcinanie się rzeki w podłoże

Nurt


Odpowiadam
Nie wiem

10. Co to jest denudacja?
Wybierz jedną odpowiedź
Odpadanie elemwntów skalnych
Obnażenie podłoża skalnego i wyrównanie powierzchni terenu
Zmiana nurtu rzeki
Powstawanie kotłów polodowcowych
nie wiem

11. Zaznacz rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wznoszenie

Spełzywanie

Osuwanie

Obrywanie

Odpadanie

Narastanie


Odpowiadam
Nie wiem

12. Jak inaczej nazywają się mutony?
Wybierz jedną odpowiedź
Lodowce
Stoki
Barańce
Lądolody
nie wiem

13. Zaznacz przykłady działalności budującej lodowców:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Barańce

Kotły polodowcowe

Doliny U-kształtne

Morena Boczna

Morena Środkowa

Morena czołowa

Morena denna

Doliny zawieszone


Odpowiadam
Nie wiem

14. Bruk deflacyjny to pozostawiony grubszy materiał jakich skał?
Wybierz jedną odpowiedź
Granit
Zwiry i Kamienie
Piasek
Miedź
Marmur
nie wiem

15. Zaznacz czym cechuje się deflacja:
Wybierz jedną odpowiedź
Luźny materiał skalny na stokach
Woda z topniejących lodowców
Pozostawiony grubszy materiał skalny
Wiatr wiejący nad obszarem pokrytym luźnym osadem wywiewa najdrobniejsze ziarna, czyli pył i piasek
nie wiem

16. Na rysunku przedstawiono efekt niszczącej działalności wiatru. Zaznacz co przedstawia rysunek i proces, który prowadzi do powstania przedstawionego obiektu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Deflacja

Barchan

Ostaniec krasowy

Grzyb skalny

Korazja


Odpowiadam
Nie wiem

17. Zaznacz wszystko co dotyczy wydmy parabolicznej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kształt Sierpu

Sandry

Klimat suchy

Klimat wilgotny

Wybrzeża

W ramionach mają mniej piasku


Odpowiadam
Nie wiem

18. Akumulacja pyłu występuje na:
Wybierz jedną odpowiedź
Bruku deflacyjnym
Niszy deflacyjnej
Pokrywie lessowej
Wydmie
Niszy korazyjnej
nie wiem

19. Niszcząca działalność morza to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Ławica
Abrazja
Nisza abrazyjna
Atol
nie wiem

20. Ławica to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Wał burzowy
Wał brzegowy
Plaża
Skupisko ryb
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Procesy Egzogeniczne i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza