Procesy Egzogeniczne

Test z zakresu procesów egzogenicznych

Matura
20
1. Gdzie zachodzą procesy egzogeniczne?
Wybierz jedną odpowiedź
W atmosferze
Wewnątrz jądra Ziemi
Na powierzchni Ziemi
Pod powierzchnią Ziemii
nie wiem

2. Zależność intensywności wietrzenia od klimatu. Dopasuj rodzaj wietrzenia do klimatu , w którym jest duża jego intensywność.
Połącz w pary
chemiczne
biologiczne
fizyczne
Strefa klimatów umiarkowanych i okołobiegunowych oraz typy klimatów morskich i monsunowych
strefa umiarkowana, okołorównikowa, klimat morski i monsunowy
subpolarny i umiarkowany, zwrotnikowy i podzwrotnikowy
Nie wiem
3. Wymień rodzaje wietrzenia fizycznego
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

4. Dopasuj rodzaj wietrzenia fizycznego do jego definicji.
Połącz w pary
Termiczne
Solne
Skał ilastych
Mrozowe
inaczej insolacyjne. Rozpad skał jest wynikiem wielokrotnego nagrzewania się i ochładzania ich powierzchni w suchym i gorącym klimacie. Łuszczenie się skał.
Rozpad skalny wywołany jest rozrostem kryształów soli mineralnych w szczelinach lub porach skał
Rozpad skały jest skutkiem powtarzającego się zamarzania i rozmarzania wody wypełniającej szczeliny skalne
Zachodzi pod wpływem zmian wilgotności podłoża zbudowanego ze skał ilastych.
Nie wiem
5. Wietrzenie to:
Wybierz jedną odpowiedź
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości fizycznych skał
Troposfera, hydrosfera i ozonosfera zmieniają strukturą skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych i fizycznych skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych skał
nie wiem

6. Zaznacz rodzaje wietrzenia chemicznego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
utlenienie

eksudacja

hydroliza

zamróz

insolacja

uwodnienie


Odpowiadam
Nie wiem

7. Jak nazywa się ta forma krasu podziemnego?
Wybierz jedną odpowiedź
Kurtyn
Stalagmit
Stalaktyt
Stalagnat
nie wiem

8. Zaznacz nazwę i miejsce występowania tej formy krasu powierzchniowego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wywierzysko

Kotlina Sandomierska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Ostaniec Krasowy

Jar Krasowy

Wyżyna Lubelska


Odpowiadam
Nie wiem

9. Zaznacz co zachodzi w środkowym biegu rzeki:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Poziom bazy erozyjnej

Akumulacja osadów w korycie i dnie doliny

Erozja boczna

Nurt

Wcinanie się rzeki w podłoże

Akumulacja osadów


Odpowiadam
Nie wiem

10. Co to jest denudacja?
Wybierz jedną odpowiedź
Powstawanie kotłów polodowcowych
Zmiana nurtu rzeki
Odpadanie elemwntów skalnych
Obnażenie podłoża skalnego i wyrównanie powierzchni terenu
nie wiem

11. Zaznacz rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Spełzywanie

Osuwanie

Obrywanie

Odpadanie

Narastanie

Wznoszenie


Odpowiadam
Nie wiem

12. Jak inaczej nazywają się mutony?
Wybierz jedną odpowiedź
Lodowce
Stoki
Barańce
Lądolody
nie wiem

13. Zaznacz przykłady działalności budującej lodowców:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Barańce

Doliny U-kształtne

Doliny zawieszone

Morena denna

Morena czołowa

Morena Środkowa

Morena Boczna

Kotły polodowcowe


Odpowiadam
Nie wiem

14. Bruk deflacyjny to pozostawiony grubszy materiał jakich skał?
Wybierz jedną odpowiedź
Granit
Piasek
Zwiry i Kamienie
Miedź
Marmur
nie wiem

15. Zaznacz czym cechuje się deflacja:
Wybierz jedną odpowiedź
Woda z topniejących lodowców
Pozostawiony grubszy materiał skalny
Wiatr wiejący nad obszarem pokrytym luźnym osadem wywiewa najdrobniejsze ziarna, czyli pył i piasek
Luźny materiał skalny na stokach
nie wiem

16. Na rysunku przedstawiono efekt niszczącej działalności wiatru. Zaznacz co przedstawia rysunek i proces, który prowadzi do powstania przedstawionego obiektu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Ostaniec krasowy

Korazja

Grzyb skalny

Barchan

Deflacja


Odpowiadam
Nie wiem

17. Zaznacz wszystko co dotyczy wydmy parabolicznej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
W ramionach mają mniej piasku

Klimat suchy

Klimat wilgotny

Sandry

Wybrzeża

Kształt Sierpu


Odpowiadam
Nie wiem

18. Akumulacja pyłu występuje na:
Wybierz jedną odpowiedź
Wydmie
Pokrywie lessowej
Niszy deflacyjnej
Niszy korazyjnej
Bruku deflacyjnym
nie wiem

19. Niszcząca działalność morza to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Atol
Nisza abrazyjna
Ławica
Abrazja
nie wiem

20. Ławica to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Plaża
Wał brzegowy
Skupisko ryb
Wał burzowy
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Procesy Egzogeniczne i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

olazajac
miesiąc temu