Procesy Egzogeniczne

Test z zakresu procesów egzogenicznych

Matura
20
1. Gdzie zachodzą procesy egzogeniczne?
Wybierz jedną odpowiedź
Pod powierzchnią Ziemii
Na powierzchni Ziemi
Wewnątrz jądra Ziemi
W atmosferze
nie wiem

2. Zależność intensywności wietrzenia od klimatu. Dopasuj rodzaj wietrzenia do klimatu , w którym jest duża jego intensywność.
Połącz w pary
biologiczne
chemiczne
fizyczne
strefa umiarkowana, okołorównikowa, klimat morski i monsunowy
subpolarny i umiarkowany, zwrotnikowy i podzwrotnikowy
Strefa klimatów umiarkowanych i okołobiegunowych oraz typy klimatów morskich i monsunowych
Nie wiem
3. Wymień rodzaje wietrzenia fizycznego
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

4. Dopasuj rodzaj wietrzenia fizycznego do jego definicji.
Połącz w pary
Mrozowe
Termiczne
Skał ilastych
Solne
Zachodzi pod wpływem zmian wilgotności podłoża zbudowanego ze skał ilastych.
inaczej insolacyjne. Rozpad skał jest wynikiem wielokrotnego nagrzewania się i ochładzania ich powierzchni w suchym i gorącym klimacie. Łuszczenie się skał.
Rozpad skalny wywołany jest rozrostem kryształów soli mineralnych w szczelinach lub porach skał
Rozpad skały jest skutkiem powtarzającego się zamarzania i rozmarzania wody wypełniającej szczeliny skalne
Nie wiem
5. Wietrzenie to:
Wybierz jedną odpowiedź
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości fizycznych skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych i fizycznych skał
Troposfera, hydrosfera i ozonosfera zmieniają strukturą skał
nie wiem

6. Zaznacz rodzaje wietrzenia chemicznego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
utlenienie

insolacja

hydroliza

eksudacja

zamróz

uwodnienie


Odpowiadam
Nie wiem

7. Jak nazywa się ta forma krasu podziemnego?
Wybierz jedną odpowiedź
Stalagmit
Stalaktyt
Stalagnat
Kurtyn
nie wiem

8. Zaznacz nazwę i miejsce występowania tej formy krasu powierzchniowego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wyżyna Lubelska

Kotlina Sandomierska

Jar Krasowy

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Ostaniec Krasowy

Wywierzysko


Odpowiadam
Nie wiem

9. Zaznacz co zachodzi w środkowym biegu rzeki:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Nurt

Akumulacja osadów

Wcinanie się rzeki w podłoże

Erozja boczna

Akumulacja osadów w korycie i dnie doliny

Poziom bazy erozyjnej


Odpowiadam
Nie wiem

10. Co to jest denudacja?
Wybierz jedną odpowiedź
Zmiana nurtu rzeki
Obnażenie podłoża skalnego i wyrównanie powierzchni terenu
Odpadanie elemwntów skalnych
Powstawanie kotłów polodowcowych
nie wiem

11. Zaznacz rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wznoszenie

Narastanie

Odpadanie

Obrywanie

Osuwanie

Spełzywanie


Odpowiadam
Nie wiem

12. Jak inaczej nazywają się mutony?
Wybierz jedną odpowiedź
Barańce
Stoki
Lodowce
Lądolody
nie wiem

13. Zaznacz przykłady działalności budującej lodowców:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kotły polodowcowe

Morena Boczna

Morena Środkowa

Morena denna

Morena czołowa

Doliny zawieszone

Doliny U-kształtne

Barańce


Odpowiadam
Nie wiem

14. Bruk deflacyjny to pozostawiony grubszy materiał jakich skał?
Wybierz jedną odpowiedź
Piasek
Zwiry i Kamienie
Miedź
Marmur
Granit
nie wiem

15. Zaznacz czym cechuje się deflacja:
Wybierz jedną odpowiedź
Pozostawiony grubszy materiał skalny
Wiatr wiejący nad obszarem pokrytym luźnym osadem wywiewa najdrobniejsze ziarna, czyli pył i piasek
Woda z topniejących lodowców
Luźny materiał skalny na stokach
nie wiem

16. Na rysunku przedstawiono efekt niszczącej działalności wiatru. Zaznacz co przedstawia rysunek i proces, który prowadzi do powstania przedstawionego obiektu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Deflacja

Grzyb skalny

Korazja

Ostaniec krasowy

Barchan


Odpowiadam
Nie wiem

17. Zaznacz wszystko co dotyczy wydmy parabolicznej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Klimat suchy

Klimat wilgotny

Sandry

Wybrzeża

Kształt Sierpu

W ramionach mają mniej piasku


Odpowiadam
Nie wiem

18. Akumulacja pyłu występuje na:
Wybierz jedną odpowiedź
Bruku deflacyjnym
Niszy korazyjnej
Niszy deflacyjnej
Pokrywie lessowej
Wydmie
nie wiem

19. Niszcząca działalność morza to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Atol
Ławica
Abrazja
Nisza abrazyjna
nie wiem

20. Ławica to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Wał brzegowy
Plaża
Skupisko ryb
Wał burzowy
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Procesy Egzogeniczne i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza