Procesy Egzogeniczne

Test z zakresu procesów egzogenicznych

Matura
20
1. Gdzie zachodzą procesy egzogeniczne?
Wybierz jedną odpowiedź
Wewnątrz jądra Ziemi
Na powierzchni Ziemi
Pod powierzchnią Ziemii
W atmosferze
nie wiem

2. Zależność intensywności wietrzenia od klimatu. Dopasuj rodzaj wietrzenia do klimatu , w którym jest duża jego intensywność.
Połącz w pary
chemiczne
fizyczne
biologiczne
subpolarny i umiarkowany, zwrotnikowy i podzwrotnikowy
Strefa klimatów umiarkowanych i okołobiegunowych oraz typy klimatów morskich i monsunowych
strefa umiarkowana, okołorównikowa, klimat morski i monsunowy
Nie wiem
3. Wymień rodzaje wietrzenia fizycznego
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

4. Dopasuj rodzaj wietrzenia fizycznego do jego definicji.
Połącz w pary
Skał ilastych
Solne
Termiczne
Mrozowe
Rozpad skalny wywołany jest rozrostem kryształów soli mineralnych w szczelinach lub porach skał
Rozpad skały jest skutkiem powtarzającego się zamarzania i rozmarzania wody wypełniającej szczeliny skalne
inaczej insolacyjne. Rozpad skał jest wynikiem wielokrotnego nagrzewania się i ochładzania ich powierzchni w suchym i gorącym klimacie. Łuszczenie się skał.
Zachodzi pod wpływem zmian wilgotności podłoża zbudowanego ze skał ilastych.
Nie wiem
5. Wietrzenie to:
Wybierz jedną odpowiedź
Troposfera, hydrosfera i ozonosfera zmieniają strukturą skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych i fizycznych skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości fizycznych skał
nie wiem

6. Zaznacz rodzaje wietrzenia chemicznego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
uwodnienie

eksudacja

hydroliza

zamróz

insolacja

utlenienie


Odpowiadam
Nie wiem

7. Jak nazywa się ta forma krasu podziemnego?
Wybierz jedną odpowiedź
Stalagnat
Stalaktyt
Stalagmit
Kurtyn
nie wiem

8. Zaznacz nazwę i miejsce występowania tej formy krasu powierzchniowego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wyżyna Lubelska

Wywierzysko

Kotlina Sandomierska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Ostaniec Krasowy

Jar Krasowy


Odpowiadam
Nie wiem

9. Zaznacz co zachodzi w środkowym biegu rzeki:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Akumulacja osadów w korycie i dnie doliny

Nurt

Akumulacja osadów

Wcinanie się rzeki w podłoże

Erozja boczna

Poziom bazy erozyjnej


Odpowiadam
Nie wiem

10. Co to jest denudacja?
Wybierz jedną odpowiedź
Powstawanie kotłów polodowcowych
Odpadanie elemwntów skalnych
Obnażenie podłoża skalnego i wyrównanie powierzchni terenu
Zmiana nurtu rzeki
nie wiem

11. Zaznacz rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Narastanie

Spełzywanie

Obrywanie

Odpadanie

Osuwanie

Wznoszenie


Odpowiadam
Nie wiem

12. Jak inaczej nazywają się mutony?
Wybierz jedną odpowiedź
Lodowce
Barańce
Stoki
Lądolody
nie wiem

13. Zaznacz przykłady działalności budującej lodowców:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kotły polodowcowe

Doliny U-kształtne

Doliny zawieszone

Morena Środkowa

Morena czołowa

Morena denna

Morena Boczna

Barańce


Odpowiadam
Nie wiem

14. Bruk deflacyjny to pozostawiony grubszy materiał jakich skał?
Wybierz jedną odpowiedź
Miedź
Piasek
Zwiry i Kamienie
Marmur
Granit
nie wiem

15. Zaznacz czym cechuje się deflacja:
Wybierz jedną odpowiedź
Woda z topniejących lodowców
Pozostawiony grubszy materiał skalny
Wiatr wiejący nad obszarem pokrytym luźnym osadem wywiewa najdrobniejsze ziarna, czyli pył i piasek
Luźny materiał skalny na stokach
nie wiem

16. Na rysunku przedstawiono efekt niszczącej działalności wiatru. Zaznacz co przedstawia rysunek i proces, który prowadzi do powstania przedstawionego obiektu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Ostaniec krasowy

Grzyb skalny

Korazja

Barchan

Deflacja


Odpowiadam
Nie wiem

17. Zaznacz wszystko co dotyczy wydmy parabolicznej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kształt Sierpu

Sandry

Klimat suchy

Klimat wilgotny

Wybrzeża

W ramionach mają mniej piasku


Odpowiadam
Nie wiem

18. Akumulacja pyłu występuje na:
Wybierz jedną odpowiedź
Niszy korazyjnej
Niszy deflacyjnej
Wydmie
Pokrywie lessowej
Bruku deflacyjnym
nie wiem

19. Niszcząca działalność morza to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Ławica
Abrazja
Nisza abrazyjna
Atol
nie wiem

20. Ławica to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Wał burzowy
Skupisko ryb
Wał brzegowy
Plaża
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Procesy Egzogeniczne i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

olazajac
4 miesiące temu