Procesy Egzogeniczne

Test z zakresu procesów egzogenicznych

Matura
20
1. Gdzie zachodzą procesy egzogeniczne?
Wybierz jedną odpowiedź
Wewnątrz jądra Ziemi
Na powierzchni Ziemi
Pod powierzchnią Ziemii
W atmosferze
nie wiem

2. Zależność intensywności wietrzenia od klimatu. Dopasuj rodzaj wietrzenia do klimatu , w którym jest duża jego intensywność.
Połącz w pary
fizyczne
Strefa klimatów umiarkowanych i okołobiegunowych oraz typy klimatów morskich i monsunowych
chemiczne
subpolarny i umiarkowany, zwrotnikowy i podzwrotnikowy
biologiczne
strefa umiarkowana, okołorównikowa, klimat morski i monsunowy
Nie wiem
3. Wymień rodzaje wietrzenia fizycznego
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

4. Dopasuj rodzaj wietrzenia fizycznego do jego definicji.
Połącz w pary
Rozpad skalny wywołany jest rozrostem kryształów soli mineralnych w szczelinach lub porach skał
Termiczne
Rozpad skały jest skutkiem powtarzającego się zamarzania i rozmarzania wody wypełniającej szczeliny skalne
inaczej insolacyjne. Rozpad skał jest wynikiem wielokrotnego nagrzewania się i ochładzania ich powierzchni w suchym i gorącym klimacie. Łuszczenie się skał.
Zachodzi pod wpływem zmian wilgotności podłoża zbudowanego ze skał ilastych.
Mrozowe
Solne
Skał ilastych
Nie wiem
5. Wietrzenie to:
Wybierz jedną odpowiedź
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości fizycznych skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych i fizycznych skał
Troposfera, hydrosfera i ozonosfera zmieniają strukturą skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych skał
nie wiem

6. Zaznacz rodzaje wietrzenia chemicznego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
uwodnienie

utlenienie

insolacja

eksudacja

hydroliza

zamróz


Odpowiadam
Nie wiem

7. Jak nazywa się ta forma krasu podziemnego?
Wybierz jedną odpowiedź
Kurtyn
Stalagmit
Stalaktyt
Stalagnat
nie wiem

8. Zaznacz nazwę i miejsce występowania tej formy krasu powierzchniowego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Jar Krasowy

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Ostaniec Krasowy

Kotlina Sandomierska

Wywierzysko

Wyżyna Lubelska


Odpowiadam
Nie wiem

9. Zaznacz co zachodzi w środkowym biegu rzeki:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Poziom bazy erozyjnej

Erozja boczna

Nurt

Akumulacja osadów

Wcinanie się rzeki w podłoże

Akumulacja osadów w korycie i dnie doliny


Odpowiadam
Nie wiem

10. Co to jest denudacja?
Wybierz jedną odpowiedź
Powstawanie kotłów polodowcowych
Zmiana nurtu rzeki
Obnażenie podłoża skalnego i wyrównanie powierzchni terenu
Odpadanie elemwntów skalnych
nie wiem

11. Zaznacz rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Narastanie

Spełzywanie

Osuwanie

Obrywanie

Odpadanie

Wznoszenie


Odpowiadam
Nie wiem

12. Jak inaczej nazywają się mutony?
Wybierz jedną odpowiedź
Lądolody
Stoki
Barańce
Lodowce
nie wiem

13. Zaznacz przykłady działalności budującej lodowców:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kotły polodowcowe

Doliny zawieszone

Morena denna

Morena czołowa

Morena Środkowa

Morena Boczna

Doliny U-kształtne

Barańce


Odpowiadam
Nie wiem

14. Bruk deflacyjny to pozostawiony grubszy materiał jakich skał?
Wybierz jedną odpowiedź
Granit
Miedź
Zwiry i Kamienie
Piasek
Marmur
nie wiem

15. Zaznacz czym cechuje się deflacja:
Wybierz jedną odpowiedź
Woda z topniejących lodowców
Pozostawiony grubszy materiał skalny
Wiatr wiejący nad obszarem pokrytym luźnym osadem wywiewa najdrobniejsze ziarna, czyli pył i piasek
Luźny materiał skalny na stokach
nie wiem

16. Na rysunku przedstawiono efekt niszczącej działalności wiatru. Zaznacz co przedstawia rysunek i proces, który prowadzi do powstania przedstawionego obiektu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Deflacja

Korazja

Grzyb skalny

Ostaniec krasowy

Barchan


Odpowiadam
Nie wiem

17. Zaznacz wszystko co dotyczy wydmy parabolicznej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
W ramionach mają mniej piasku

Kształt Sierpu

Wybrzeża

Sandry

Klimat wilgotny

Klimat suchy


Odpowiadam
Nie wiem

18. Akumulacja pyłu występuje na:
Wybierz jedną odpowiedź
Wydmie
Pokrywie lessowej
Niszy deflacyjnej
Niszy korazyjnej
Bruku deflacyjnym
nie wiem

19. Niszcząca działalność morza to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Atol
Nisza abrazyjna
Abrazja
Ławica
nie wiem

20. Ławica to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Wał brzegowy
Plaża
Skupisko ryb
Wał burzowy
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Procesy Egzogeniczne i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza