Procesy Egzogeniczne

Test z zakresu procesów egzogenicznych

Matura
20
1. Gdzie zachodzą procesy egzogeniczne?
Wybierz jedną odpowiedź
W atmosferze
Wewnątrz jądra Ziemi
Pod powierzchnią Ziemii
Na powierzchni Ziemi
nie wiem

2. Zależność intensywności wietrzenia od klimatu. Dopasuj rodzaj wietrzenia do klimatu , w którym jest duża jego intensywność.
Połącz w pary
fizyczne
chemiczne
biologiczne
Strefa klimatów umiarkowanych i okołobiegunowych oraz typy klimatów morskich i monsunowych
subpolarny i umiarkowany, zwrotnikowy i podzwrotnikowy
strefa umiarkowana, okołorównikowa, klimat morski i monsunowy
Nie wiem
3. Wymień rodzaje wietrzenia fizycznego
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

4. Dopasuj rodzaj wietrzenia fizycznego do jego definicji.
Połącz w pary
Skał ilastych
Mrozowe
Solne
Termiczne
Zachodzi pod wpływem zmian wilgotności podłoża zbudowanego ze skał ilastych.
Rozpad skalny wywołany jest rozrostem kryształów soli mineralnych w szczelinach lub porach skał
Rozpad skały jest skutkiem powtarzającego się zamarzania i rozmarzania wody wypełniającej szczeliny skalne
inaczej insolacyjne. Rozpad skał jest wynikiem wielokrotnego nagrzewania się i ochładzania ich powierzchni w suchym i gorącym klimacie. Łuszczenie się skał.
Nie wiem
5. Wietrzenie to:
Wybierz jedną odpowiedź
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości chemicznych i fizycznych skał
Troposfera, hydrosfera i ozonosfera zmieniają strukturą skał
Atmosfera, hydrosfera i biosfera wpływa na zmianę włąściwości fizycznych skał
nie wiem

6. Zaznacz rodzaje wietrzenia chemicznego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
uwodnienie

insolacja

zamróz

eksudacja

hydroliza

utlenienie


Odpowiadam
Nie wiem

7. Jak nazywa się ta forma krasu podziemnego?
Wybierz jedną odpowiedź
Kurtyn
Stalaktyt
Stalagmit
Stalagnat
nie wiem

8. Zaznacz nazwę i miejsce występowania tej formy krasu powierzchniowego:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wywierzysko

Jar Krasowy

Ostaniec Krasowy

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Kotlina Sandomierska

Wyżyna Lubelska


Odpowiadam
Nie wiem

9. Zaznacz co zachodzi w środkowym biegu rzeki:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Akumulacja osadów

Wcinanie się rzeki w podłoże

Nurt

Erozja boczna

Akumulacja osadów w korycie i dnie doliny

Poziom bazy erozyjnej


Odpowiadam
Nie wiem

10. Co to jest denudacja?
Wybierz jedną odpowiedź
Powstawanie kotłów polodowcowych
Obnażenie podłoża skalnego i wyrównanie powierzchni terenu
Odpadanie elemwntów skalnych
Zmiana nurtu rzeki
nie wiem

11. Zaznacz rodzaje grawitacyjnych ruchów masowych:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Spełzywanie

Odpadanie

Obrywanie

Osuwanie

Narastanie

Wznoszenie


Odpowiadam
Nie wiem

12. Jak inaczej nazywają się mutony?
Wybierz jedną odpowiedź
Lądolody
Stoki
Barańce
Lodowce
nie wiem

13. Zaznacz przykłady działalności budującej lodowców:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kotły polodowcowe

Morena Boczna

Morena denna

Morena czołowa

Morena Środkowa

Doliny zawieszone

Doliny U-kształtne

Barańce


Odpowiadam
Nie wiem

14. Bruk deflacyjny to pozostawiony grubszy materiał jakich skał?
Wybierz jedną odpowiedź
Granit
Miedź
Piasek
Zwiry i Kamienie
Marmur
nie wiem

15. Zaznacz czym cechuje się deflacja:
Wybierz jedną odpowiedź
Woda z topniejących lodowców
Wiatr wiejący nad obszarem pokrytym luźnym osadem wywiewa najdrobniejsze ziarna, czyli pył i piasek
Pozostawiony grubszy materiał skalny
Luźny materiał skalny na stokach
nie wiem

16. Na rysunku przedstawiono efekt niszczącej działalności wiatru. Zaznacz co przedstawia rysunek i proces, który prowadzi do powstania przedstawionego obiektu:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Ostaniec krasowy

Korazja

Grzyb skalny

Barchan

Deflacja


Odpowiadam
Nie wiem

17. Zaznacz wszystko co dotyczy wydmy parabolicznej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kształt Sierpu

Sandry

Klimat suchy

Klimat wilgotny

Wybrzeża

W ramionach mają mniej piasku


Odpowiadam
Nie wiem

18. Akumulacja pyłu występuje na:
Wybierz jedną odpowiedź
Bruku deflacyjnym
Pokrywie lessowej
Wydmie
Niszy deflacyjnej
Niszy korazyjnej
nie wiem

19. Niszcząca działalność morza to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Atol
Ławica
Abrazja
Nisza abrazyjna
nie wiem

20. Ławica to inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
Wał burzowy
Skupisko ryb
Wał brzegowy
Plaża
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Procesy Egzogeniczne i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

olazajac
12 miesiące temu