Integracja Europejska; Unia Europejska, fiszki z WOSu

Kalendarium, traktaty, osoby - przygotowanie do matury z WOSu.

Fiszki, WOS, Matura.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kiedy i w jakim mieście podpisano Traktat o Unii Europejskiej? (DD.MM.RR, NAZWA)
07.02.92, Maastricht
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Traktat Paryski podpisało sześć krajów. Wybierz je spośród wymienionych.
Luksemburg
Dania
Włochy
Belgia
Wielka Brytania
Hiszpania
Irlandia
RFN
Francja
Holandia
Traktat Paryski podpisało sześć krajów. Wybierz je spośród wymienionych.
Luksemburg
Dania
Włochy
Belgia
Wielka Brytania
Hiszpania
Irlandia
RFN
Francja
Holandia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Liczba komisarzy jest równa liczbie krajów członkowskich, liczba miejsc w PE jest jasno określona, nowe zasady podejmowania decyzji w Radzie UE - są to główne zmiany wprowadzone przez jeden z traktatów. Jaki? Podaj nazwę, rok podpisania i datę wejścia w życie. (NAZWA, RRRR, DD.MM.RR)
Traktat nicejski, 2001, 01.02.03
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Nazwa organizacji, która powstała w 1949 roku z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, aby koordynować wypłacanie środków krajom europejskim w ramach planu Marshalla.
Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Nazwa i rok podpisania pierwszej dużej poprawki Traktatów rzymskich, tworzącej jednolity rynek europejski, zwiększającej kompetencje PE oraz zmieniającej sposób głosowania w Radzie UE (z jednomyślności na większość w niektórych sprawach). (NAZWA, RRRR)
Jednolity akt europejski, 1987
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Był jednym z inicjatorów unii państw Beneluksu, współzałożycielem NATO i EWG oraz pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia EWWiS. (IMIĘ-IMIĘ NAZWISKO)
Paul-Henri Spaak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Traktaty Rzymskie powołały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)
Fałsz
Prawda
Traktaty Rzymskie powołały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)
Fałsz
Prawda
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Traktat amsterdamski wszedł w życie: (DD.MM.RR)
01.05.99
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Traktat Paryski, podpisany 18 kwietnia 1951, wszedł w życie: (data w formacie DD.MM.RR)
23.07.52
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czy wszystkie z wymienionych zostały zawarte w Traktacie z Maastricht: obietnica wprowadzenia waluty euro i utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, obietnica wzmacniania integracji, utworzenie trzech filarów integracji, utworzenie obywatelstwa unijnego, zmiana nazwy EWG na Wspólnota Europejska, powołanie Unii Gospodarczej i Walutowej
Tak
Nie
Czy wszystkie z wymienionych zostały zawarte w Traktacie z Maastricht: obietnica wprowadzenia waluty euro i utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, obietnica wzmacniania integracji, utworzenie trzech filarów integracji, utworzenie obywatelstwa unijnego, zmiana nazwy EWG na Wspólnota Europejska, powołanie Unii Gospodarczej i Walutowej
Tak
Nie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Plan Schumana (inspirowany myślą Jeana Monneta) został przedstawiony w: (data w formacie DD.MM.RR)
09.05.50
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Traktat Paryski ustanowił organizację o nazwie:
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Działał na rzecz restrukturyzacji gospodarczej Francji, był pomysłodawcą idei zawartych w planie Schumana, nie pełnił publicznych urzędów.
Jean Monnet
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wysoka Władza (pierwszy przewodniczący: Jean Monnet), Rada Ministrów i Zgromadzenie były organami EWWiS.
Prawda
Fałsz
Wysoka Władza (pierwszy przewodniczący: Jean Monnet), Rada Ministrów i Zgromadzenie były organami EWWiS.
Prawda
Fałsz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W którym roku ostatecznie zniesiono wszystkie cła i zaczęła obowiązywać unia celna? (RRRR)
1968
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dzięki temu traktatowi Układ z Schengen wszedł do systemu prawnego UE, pojawiła się możliwość nakładania sankcji na państwa członkowskie, wzrosło znaczenie PE a Rada UE mogła w większej liczbie spraw decydować większością głosów. Podaj nazwę traktatu i rok podpisania (NAZWA, RRRR).
Traktat amsterdamski, 1997
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Minister MSZ Francji, był przeciwny izolacji Niemiec, wygłosił 9 maja 1950 roku mowę, w której przedstawił swój plan współpracy między Francją a Niemcami.
Robert Schuman
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Minister MSZ, później premier Republiki Włoch, współtwórca Rady Europy i EWWiS, przewodniczący Zgromadzenia EWWiS.
Alcide De Gasperi
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Odpowiedzią bloku państw komunistycznych na plan Marshalla i Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej było powołanie w 1949 roku: (nazwa organizacji)
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Karta praw podstawowych uzyskała moc prawną w związku z przyjęciem Traktatu:
lizbońskiego