Integracja Europejska; Unia Europejska, fiszki z WOSu

Kalendarium, traktaty, osoby - przygotowanie do matury z WOSu.

Fiszki, WOS, Matura.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Minister MSZ, później premier Republiki Włoch, współtwórca Rady Europy i EWWiS, przewodniczący Zgromadzenia EWWiS.
Alcide De Gasperi
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Działał na rzecz restrukturyzacji gospodarczej Francji, był pomysłodawcą idei zawartych w planie Schumana, nie pełnił publicznych urzędów.
Jean Monnet
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podaj datę podpisania i datę wejścia w życie Traktatów Rzymskich (w formacie: DD.MM.RR, DD.MM.RR)
25.03.57, 01.01.58
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Traktat Paryski ustanowił organizację o nazwie:
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Europejska inicjatywa obywatelska:
wymaga 1 miliona podpisów.
zaproponowana w Traktacie nicejskim.
wymaga 10 milionów podpisów.
wymaga podpisów obywateli 10 krajów.
wymaga podpisów obywateli 7 krajów.
zaproponowana w Traktacie lizbońskim.
Europejska inicjatywa obywatelska:
wymaga 1 miliona podpisów.
zaproponowana w Traktacie nicejskim.
wymaga 10 milionów podpisów.
wymaga podpisów obywateli 10 krajów.
wymaga podpisów obywateli 7 krajów.
zaproponowana w Traktacie lizbońskim.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wysoka Władza (pierwszy przewodniczący: Jean Monnet), Rada Ministrów i Zgromadzenie były organami EWWiS.
Prawda
Fałsz
Wysoka Władza (pierwszy przewodniczący: Jean Monnet), Rada Ministrów i Zgromadzenie były organami EWWiS.
Prawda
Fałsz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kiedy i w jakim mieście podpisano Traktat o Unii Europejskiej? (DD.MM.RR, NAZWA)
07.02.92, Maastricht
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Traktat Paryski, podpisany 18 kwietnia 1951, wszedł w życie: (data w formacie DD.MM.RR)
23.07.52
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Plan Schumana (inspirowany myślą Jeana Monneta) został przedstawiony w: (data w formacie DD.MM.RR)
09.05.50
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kanclerz RFN, wprowadził Niemcy do EWWiS oraz Rady Europy, optował za zbliżeniem z Francją.
Konrad Adenauer
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Był jednym z inicjatorów unii państw Beneluksu, współzałożycielem NATO i EWG oraz pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia EWWiS. (IMIĘ-IMIĘ NAZWISKO)
Paul-Henri Spaak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Nazwa organizacji, która powstała w 1949 roku z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, aby koordynować wypłacanie środków krajom europejskim w ramach planu Marshalla.
Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kiedy wszedł w życie Traktat o Unii Europejskiej? (DD.MM.RR)
01.11.93
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dzięki temu traktatowi Układ z Schengen wszedł do systemu prawnego UE, pojawiła się możliwość nakładania sankcji na państwa członkowskie, wzrosło znaczenie PE a Rada UE mogła w większej liczbie spraw decydować większością głosów. Podaj nazwę traktatu i rok podpisania (NAZWA, RRRR).
Traktat amsterdamski, 1997
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Karta praw podstawowych uzyskała moc prawną w związku z przyjęciem Traktatu:
lizbońskiego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wprowadzenie Europejskiego Systemu Walutowego (z wirtualną walutą ECU) oraz pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do PE zbiegły się w czasie. W którym roku? (RRRR)
1979
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W 1985 roku podpisany został Układ o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach. W jakimś mieście został on podpisany i w którym roku wszedł w życie całkowicie? (NAZWA, RRRR)
Schengen, 1995
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Połącz w pary filar i wyróżnione w nim obszary (trzy filary określone w Traktacie z Maastricht)
Filar III
Połącz w pary filar i wyróżnione w nim obszary (trzy filary określone w Traktacie z Maastricht)
Wymiar sprawiedliwości i polityka wewnętrzna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dzięki Traktatowi o fuzji Komisja, Rada, Zgromadzenie i Trybunał Sprawiedliwości stały się wspólnymi organami wszystkich trzech wspólnot. W którym roku traktat ten wszedł w życie? (RRRR)
1967
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Traktat amsterdamski wszedł w życie: (DD.MM.RR)
01.05.99